Ondersteuning

In West-Friesland en Waterland werken de onderwijspartners (van po tot mbo) al jaren zeer nauw samen binnen de samenwerkingsverbanden. Niet alleen omdat we van en met elkaar willen leren, maar ook omdat we een ononderbroken ontwikkelingslijn voor alle leerlingen in de regio ambiëren. Deze samenwerking willen we in de komende jaren versterken en uitbreiden. Om in het heden voor leerlingen zaken te verbeteren en om in de toekomst de doorontwikkeling naar inclusiever onderwijs mogelijk te maken, is een nog intensievere samenwerking noodzakelijk. Samen werken aan concrete doelen, resultaten behalen en successen vieren, is samen stappen zetten richting een inclusievere maatschappij.


Leerlingen met een langdurige ziekte, handicap en/of stoornis

Leerlingen die langdurig ziek zijn of die een bepaalde beperking of handicap hebben, volgen steeds vaker onderwijs op een reguliere school. Het Ministerie van Onderwijs stelt extra geld voor deze leerlingen beschikbaar. Officieel heet dat ‘leerlinggebonden financiering.’ In de praktijk praten we echter over ‘leerlingen met een rugzak.’ Voor de toelating van deze leerlingen is er een speciale procedure, waaruit moet blijken of een leerling daadwerkelijk geplaatst kan worden. Deze procedure kunt u opvragen bij de administratie van onze scholen

Door de invoering van de Wet Passend Onderwijs kunnen scholen steeds vaker een verzoek krijgen medicijnen te verstrekken of medische handelingen te verrichten.