Reglement ouderraad

Een ouderraad is bij wet bevoegd desgevraagd of uit eigener beweging advies uit te brengen aan de medezeggenschapsraad met name over die aangelegenheden die de ouders in het bijzonder aangaan. Een ouderraad kan dus (mede) gezien worden als een vertegenwoordiging van de achterban van de oudergeleding in de medezeggenschapsraad.