Klokkenluidersregeling

De klokkenluidersregeling, betreffende het omgaan met een vermoeden van een misstand binnen het Atlas College, biedt een heldere beschrijving van de procedure die gevolgd moet worden wanneer een vermoeden van een misstand bestaat.

In beginsel dient een vermoeden van een misstand eerst intern aan de kaak te worden gesteld. De organisatie moet  in de gelegenheid worden gesteld om zelf orde op zaken te stellen. In bepaalde gevallen biedt de regeling echter de mogelijkheid om een externe melding te doen.

In gevallen waarin in redelijkheid niet verwacht kan worden dat de interne procedure doorlopen wordt, kan (direct) melding worden gedaan bij een onafhankelijke externe derde.

De regeling biedt duidelijkheid over zorgvuldigheidseisen en biedt de betrokkene bescherming tegen benadeling. De regeling brengt hiermee tot uitdrukking dat het (intern) melden van een misstand gezien wordt als een bijdrage aan het verbeteren van het functioneren van de organisatie en dat de melding serieus zal worden onderzocht.

De onderhavige regeling is niet bedoeld voor persoonlijke klachten van betrokkenen en moet onderscheiden worden van de Klachtenregeling en de ‘Regeling ter voorkoming van seksuele intimidatie, agressie, geweld (waaronder pesten) en discriminatie’.

Klokkenluidersregeling (Reglement)