Examenreglement

Dit examenreglement is gebaseerd op de examen wet- en regelgeving zoals die van kracht is (vastgelegd in o.a. de Wet op het voortgezet onderwijs, het Inrichtingsbesluit en het Examenbesluit VO) en wordt vastgesteld door het college van bestuur en ter instemming voorgelegd aan de MR.