Het Atlas College leert je schitteren!
bestuur

Privacyverklaring

Privacyverklaring Atlas College

Privacy
Het Atlas College verwerkt, beheert en beveiligt persoonlijke gegevens als verwerkingsverantwoordelijke met de grootste zorgvuldigheid. Wij bieden onze leerlingen een veilige leeromgeving en onze medewerkers een veilige werkplek. Op het Atlas College gaan wij zorgvuldig om met persoonsgegevens van betrokkenen wiens gegevens worden verwerkt (medewerkers, leerlingen, ouders, bezoekers of andere relaties). Bij de verwerking van persoonsgegevens houdt het Atlas College zich aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), onderwijswetgeving en andere wetgeving.

Persoonsgegevens
Het Atlas College verwerkt persoonsgegevens van leerlingen, ouders, personeel, bezoekers en andere personen. Een deel van die persoonsgegevens ontvangen wij rechtstreeks van de betrokkene (bijv. NAW-gegevens van leerlingen en medewerkers), een deel verzamelen en verwerken wij zelf (bijv. voortgangsgegevens) en een deel ontvangen wij van derden. Wij verzamelen en gebruiken persoonsgegevens hoofdzakelijk om onderwijs, begeleiding en personeelsbeleid vorm te geven en verzamelen niet meer gegevens dan strikt noodzakelijk is. Het Atlas College neemt passende maatregelen om misbruik, verlies en onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan.
 
Beeldmateriaal
Voor het gebruik van foto’s en video-opnames van leerlingen op bijvoorbeeld de website van de school of in de nieuwsbrief, vragen wij vooraf uitdrukkelijke toestemming. Leerlingen van 16 jaar en ouder geven zelf toestemming, voor leerlingen jonger dan 16 jaar wordt deze toestemming gevraagd aan de wettelijk vertegenwoordigers. Ouders en leerlingen van 16 jaar en ouder mogen altijd besluiten om geen toestemming te geven of om eerder gegeven instemming in te trekken. Als er toestemming is gegeven, blijven wij natuurlijk zorgvuldig met het beeldmateriaal omgaan en wegen wij per keer af het verstandig is het beeldmateriaal te plaatsen.
 
Rechten
U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens, eerder gegeven toestemming in te trekken en u heeft het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook kunt u in voorkomende gevallen aan het Atlas College vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of om uw gegevens aan uzelf of aan een derde partij over te dragen. In het privacyreglement leest u meer over deze rechten. Leerlingen van 16 jaar en ouder oefenen deze rechten zelfstandig uit. Voor leerlingen jonger dan 16 jaar worden deze rechten uitgeoefend door hun wettelijk vertegenwoordigers. Wilt u gebruik maken van (een van) deze rechten? Stuur dan een mail naar Informatiebeveiliging & Privacy:ibp@atlascollege.nl.
 
Privacyreglement
Wij hebben een privacyreglement wat tot doel heeft:
  • De persoonlijke levenssfeer van betrokkenen te beschermen tegen misbruik van gegevens, tegen het verwerken van onnodige en onjuiste gegevens en tegen verwerking op onjuiste of onnauwkeurige wijze;
  • Te voorkomen dat persoonsgegevens worden verwerkt voor een ander doel dan het doel waarvoor ze verzameld zijn;
  • De rechten van betrokkenen te waarborgen.
Bekijk hier het privacyreglement
 
Vragen, klachten of geschillen
Als u het idee hebt dat er iets niet goed gaat op het gebied van privacy, stuur dan een e-mail naar ibp@atlascollege.nl. Uw gegevens worden zorgvuldig behandeld en indien nodig, wordt de FG en/of de Autoriteit Persoonsgegevens ingeschakeld.
Indien het gaat om een vermoeden van een misstand of onregelmatigheid, kijk dan naar de klokkenluidersregeling.
 
Bent u van oordeel dat de bepalingen van de AVG en de daarop gebaseerde regelgeving niet of niet op juiste wijze worden nageleefd, dan kunt u zich wenden tot het Atlas College (contactinformatie zie onder). Als de afhandeling van uw klacht of geschil niet leidt tot een voor u acceptabel resultaat, kunt u zich wenden tot de FG (contactinformatie zie onder) of de Autoriteit Persoonsgegevens.
 
Contactinformatie Atlas College, Informatiebeveiliging & Privacy

De heer A. van Rijen
Mevrouw C. de Haas

ibp@atlascollege.nl

Atlas College
t.a.v. Privacy Officer
Dampten 14
1624 NR Hoorn
 
Functionaris Gegevensbescherming
Het Atlas College heeft een externe Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld, de heer Peter Tanamal van de Lumen Group B.V. Deze functionaris onafhankelijk en controleert of het Atlas College de AVG toepast en naleeft. U kunt contact met de heer Tanamal opnemen via onderstaande gegevens:
 
 
Lumen Group B.V.
Reactorweg 301
3542 AD UTRECHT

IBAN: NL74 INGB 0007 8585 98
KvK: 68906803
BTW NR: 8576.42.467.B01
 
Aanpassen privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Op de website plaatsen wij de actuele versie. Als we een versie herzien, wordt de datum en de belangrijkste wijziging hieronder vermeld.
Ingangsdatum privacyverklaring: 22 januari 2020

Ga terug

Contact Atlas College
Dampten 14, 1624 NR Hoorn
T (0229) 20 60 20
E info@atlascollege.nl
kvk: 37153438
btwnr.: 8209.71.054.B.01

Het Atlas College leert je schitteren!