Openbaar onderwijs & burgerschap

Het Atlas College is openbaar. Wij dragen geen religieuze of levensbeschouwelijke visie uit. Wel staan wij voor onze kernwaarden:

  • toegankelijkheid: alle godsdiensten en levensovertuigingen zijn welkom;
  • diversiteit: we leren van verschillen;
  • duurzaamheid: we werken en leren voor nu en morgen.

Daarnaast geven wij invulling aan onze wettelijke opdracht tot actieve pluriformiteit:

Wij dragen bij aan de ontwikkeling van leerlingen.

Dit betekent dat wij aandacht besteden aan de godsdienstige, levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden, zoals die leven in de Nederlandse samenleving. Binnen onze opvatting van openbaar onderwijs is er dan ook plaats voor religieuze en levensbeschouwelijke zaken. Daarnaast hebben wij speciale aandacht voor de vraag wat het betekent om te leven en functioneren in een samenleving met een grote verscheidenheid aan waarden.

Dit laatste doen wij ook door de school te zien als deel van de maatschappij, waar leerlingen kunnen oefenen met de vaardigheden, die ze later nodig hebben om deel te kunnen nemen aan onze samenleving. Wij doen het met elkaar: door naar elkaar te luisteren, door elkaars mening te respecteren, door elkaar te corrigeren als dat nodig is, door kritisch denken te stimuleren en door minderheden te respecteren.

Concreet betekent dit:

  • dat wij actief burgerschap en sociale cohesie bevorderen;
  • dat wij respect voor en kennis van de basiswaarden van de democratische rechtstaat bevorderen, zoals verankerd in de Grondwet en de universeel geldende fundamentele rechten en vrijheden van de mens;
  • dat wij leerlingen helpen bij het ontwikkelen van sociale en maatschappelijke competenties die hen in staat stellen deel uit te maken en bij te dragen aan de pluriforme, democratische samenleving;
  • dat wij zorg dragen voor een cultuur waarin alle medewerkers handelen in overeenstemming met de basiswaarden van de democratische rechtstaat en de mensenrechten;
  • dat wij een omgeving creëren waarin leerlingen worden gestimuleerd om actief de omgang met deze waarden te oefenen.

Elk van de scholen van het Atlas College is neutraal, zoals hierboven geformuleerd. Op elke school is beschreven welke ambitie er is als het gaat om de opdracht tot pluriformiteit en burgerschap en is er een beschrijving hoe deze ambitie wordt gerealiseerd.

Voor elke medewerker van het Atlas College geldt dat hij of zij om moet kunnen gaan met de spanning, die er nu eenmaal is, tussen de socialiserende en de subjectiverende functie van onderwijs: als wij al te voorschrijvend zijn bij het doorgeven van waarden, is er te weinig ruimte voor de vorming van de persoon van de leerling. Anderzijds: als we alle ruimte geven aan de vrije ontplooiing van de persoon van de leerling, kan deze wel eens botsen met de waarden die wij willen overbrengen. Het is aan ieder van ons om in de onderwijspraktijk te komen tot een goede balans tussen de socialiserende en subjectiverende functie van onderwijs.