Ambities

Naast de kernwaarden delen de Atlasscholen vier ambities met elkaar:

Waardevol onderwijs voor iedere leerling

De scholen van het Atlas College hebben het begrip ‘waardevol onderwijs’ gezamenlijk gedefinieerd en geven hier op schoolniveau invulling aan. Om die reden is op elke school een eigen visie op onderwijs en leren ontwikkeld. Hierin staat hoe de school zorgt voor een veilig leerklimaat, waarin leerlingen zich prettig voelen en goed tot leren en ontwikkeling komen.

Elke locatie bepaalt en beschrijft hoe het ‘waardevol onderwijs’ in de praktijk vorm wordt gegeven en welke opdracht de schoollocatie heeft op gebied van:

  • kwaliteit van de lessen;
  • de organisatie van het onderwijs waarin maatwerk en doorlopende leerlijnen mogelijk zijn;
  • de begeleiding en (extra) ondersteuning van alle leerlingen.

Ook wordt per locatie beschreven, in lijn met de uitgangspunten zoals beschreven in hoofdstuk ‘openbaar onderwijs en burgerschap’, hoe de school burgerschap vormgeeft.

Daarnaast zijn er op het gebied van waardevol onderwijs gezamenlijke thema’s, waarin we met elkaar optrekken. Denk hierbij aan een zorgvuldig verloop van toetsing en examinering en afstemming over aanbod van de verschillende scholen in de regio.

Gewaardeerde prestaties

Gewaardeerde prestaties zijn het resultaat van gezamenlijke inspanningen van alle collega’s. We werken daarom aan een integrale aanpak van kwaliteitsbeleid, planning en control en strategisch personeelsbeleid.

Het gaat niet alleen over de meetbare prestaties van de leerlingen, maar om goed onderwijs in de volle breedte waarin ook aandacht is voor socialisatie en persoonsvorming.

Het uiteindelijke doel is prestaties te leveren, die worden gewaardeerd door de leerlingen, de ouders, de medewerkers, de onderwijsinspectie, het toeleverend en vervolgonderwijs en bedrijven en organisaties waarmee wij samenwerken.

Krachtige collega’s

Het Atlas College is werkgever van medewerkers die streven naar het beste onderwijs voor de leerlingen op onze scholen. Voor waardevol onderwijs zijn krachtige collega’s essentieel. Dus wij stemmen het personeelsbeleid af op onderwijskundige doelen en (daaraan gekoppeld) de professionele ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers.

Strategie & positionering

De huidige tijd, met al haar trends en ontwikkelingen, vraagt een sterke profilering van onze scholen en het Atlas College. Om goed onderwijs te kunnen blijven bieden, nu en in de toekomst, formuleerden wij daarom een aantal uitgangspunten die bepalend zijn voor ons beleid.

  1. Wij zijn voorstander van samenwerken met andere schoolbesturen, zodat er, ondanks dat we in twee krimpregio’s opereren, een breed aanbod van opleidingen blijft bestaan. Een aanbod dat zo goed mogelijk aansluit op de wensen van leerlingen, ouders en de lokale en regionale samenleving.
  2. Wij kiezen voor samenwerking in plaats van voor concurrentie. Daarom is er reeds in 2020, samen met de Purmerendse ScholenGroep, een verkenning voor een duurzame bestuurlijke samenwerking gestart.
  3. Wij zijn voorstander van duidelijk herkenbare en onderscheidende scholen met een eigen profiel, zodat leerlingen en ouders weten waarvoor ze kiezen.
  4. Wij stimuleren dat onze scholen in toenemende mate maatwerk leveren, maar dit mag niet ten koste gaan van de sociale cohesie, integratie en het verkleinen van de kansenongelijkheid.