Scholen met karakter
bestuur bestuur bestuur

Locatiedirecteur OSG WEst-Friesland

OSG West-Friesland

De OSG West-Friesland is een school voor mavo, havo en vwo met in totaal circa 1450 leerlingen, waarvan 270 brugklassers. Er zijn ongeveer 150 medewerkers werkzaam. De school biedt naast het atheneum eveneens een gymnasium en technasium aan. De OSG West-Friesland bestaat ruim 150 jaar en heeft een rijke historie. Het monumentale pand is twee jaar geleden grondig verbouwd.

Op de OSG West-Friesland is een groot gevoel van trots onder de collega’s waar iedereen zichzelf mag zijn en waar iedereen ertoe doet. Er wordt gewerkt op basis van een eigen pedagogiek en vier kernwaarden (samen, cultureel, eigenzinnig en onderzoekend) die voelbaar en zichtbaar zijn in de school:

 • Samen: Op de OSG kun je jezelf zijn. Ieder mens is bijzonder en heeft het recht om te zijn zoals ze zijn. Er wordt gewerkt met een open oog, oor en hart voor elkaar waarbij we er voor elkaar zijn. Regels zijn hulpmiddelen om de afstemming met elkaar goed te laten verlopen en zijn geen doel op zich. Er is ruimte om te experimenteren en fouten te maken, waarbij voor het proces en de reflectie hierop gelegenheid en tijd wordt vrij gemaakt. We leren met en van elkaar.
 • Cultureel: Kunst en cultuur spelen een belangrijke rol op onze school. We stimuleren de interesse van leerlingen voor hun omgeving op cultureel en ook op sociaal gebied en laten ze kennismaken met mensen met creatieve ideeën. We geven ruimte aan creativiteit waardoor we originele oplossingen vinden voor verschillende vraagstukken.
 • Eigenzinnig: Onze leerlingen leren wij om nieuwsgierig, zelfstandig, positief kritisch te zijn en een eigen mening te vormen en te onderbouwen. De school geeft collega’s en leerlingen de ruimte om zelfstandig na te denken, stimuleert om buiten de gebaande paden te denken en hoort graag verschillende meningen. We gaan uit van de eigen identiteit, de eigen achtergrond en de eigen emoties van de collega: op de OSG kun je jezelf zijn.
 • Onderzoekend: Op de OSG mogen we onszelf verwonderen en grenzen verleggen. Ook hier geven we elkaar de ruimte om zelfstandig op onderzoek uit te gaan om antwoorden en eigen oplossingen te vinden op vragen. Het uitgangspunt is dat leerlingen zelf sturing leren geven aan het eigen leerproces en persoonlijke initiatieven mogen ontwikkelen.

Op de OSG vragen wij van collega’s dat zij eigenaarschap en initiatief tonen binnen een professionele cultuur, waarin we elkaar aanspreken. Binnen de OSG zitten een afvaardiging van alle secties en ondersteunende collega’s samen aan tafel in ‘het platform’. Via dit platform wordt onderwijskundige ontwikkeling vanuit de teams met elkaar gedeeld en gestimuleerd. Deze manier van werken draagt bij aan een grote betrokkenheid en een intensieve samenwerking binnen de school.

De OSG West-Friesland is een school waar leren centraal staat en waarbij ook het proces belangrijk is. Alles wordt in het werk gesteld om leerlingen zich maximaal te laten ontwikkelen als mens en uiteindelijk met een diploma, dat bij de kwaliteiten van de desbetreffende leerling past, de school te laten verlaten. Leren gebeurt binnen én buiten de les. In ons onderwijs gaat het erom dat de leerlingen zich optimaal kunnen ontplooien en ontwikkelen.

De OSG West-Friesland is een school die leerlingen kansen biedt. Er wordt maatwerk geleverd gericht op de diversiteit van onze leerlingen in ambitie en talent. Alle leerlingen verdienen maatwerk en passend onderwijs en iedere docent geeft daar invulling aan binnen de mogelijkheden. Docenten bieden een diversiteit aan leeractiviteiten. Binnen de gestelde kaders kan de leerling regelmatig eigen keuzes maken ten aanzien van de manier waarop en het tempo waarin de lesstof verwerkt wordt. Wij streven ernaar dat elke leerling zich eigenaar van het leerproces is en voelt.

Het onderwijs op de OSG West-Friesland is gericht op een brede algemene ontwikkeling van de leerlingen. Onze aanname is dat in ons onderwijs leren een samenhangend proces is, waarin leerlingen in een veilige, positieve leeromgeving, actief nieuwe kennis koppelen aan bestaande kennis. Leren samenwerken en samenwerkend leren vormen een belangrijk onderdeel van ons schoolleven. Kennis, creativiteit en samenwerking vormen de bouwstenen van onze visie op onderwijs en leren.

Het Atlas College

Het Atlas College verzorgt openbaar voortgezet onderwijs in de regio’s West-Friesland en Waterland vanuit drie plaatsen: Hoorn (Copernicus SG, OSG West-Friesland en SG Newton), Medemblik (SG De Dijk) en Edam (SG De Triade). Samen bieden wij onderwijs aan 4400 leerlingen met de havo, mavo, vmbo, atheneum en gymnasium. In Hoorn is een ondersteunend servicecentrum. Het openbare karakter van het Atlas College is zichtbaar door leerlingen van alle gezindten bij elkaar te brengen. Iedereen is welkom. Leerlingen leren actief en kritisch bij te dragen aan de vormgeving van een veelvoudige en democratische samenleving. Binnen gemeenschappelijke kaders vullen de scholen deze doelstellingen op eigen wijze in. Niet voor niets heeft elke school een eigen 'gezicht'. Dit biedt leerlingen (en ouders) de mogelijkheid bewust te kiezen voor de school die het beste aansluit bij hun mogelijkheden, wensen en ambities.

Het Atlas College verzorgt uitstekend onderwijs, op maat voor elke leerling. Alle leerlingen komen met plezier naar school en treffen er een prettig, veilig leer- en leefklimaat. Het Atlas College streeft ernaar als werkgever en als onderwijsaanbieder leerlingen en medewerkers te leren schitteren.

De scholen binnen het Atlas College hanteren daarbij de volgende kernwaarden:

 • Toegankelijkheid: Iedereen is welkom, we hebben voor iedereen een plek én een aanbod;
 • Diversiteit: We leren van verschillen
 • Duurzaamheid: We werken en leren voor nu en morgen.

De maatschappelijke opdracht, de kernwaarden en de gezamenlijke ambities vormen de rode draad in wat de Atlasscholen samenbindt en in het schoolplan 2020-2024 staan onze aanvullende doelen en ambities geformuleerd.

Functieprofiel

Functie:Directeur OSG West-Friesland
Omvang:1 fte
Functieniveau:schaal S-14 CAO-VO (€4942 - €6604 per maand)
Aanstelling:bepaalde tijd voor de duur van een jaar (met uitzicht op onbepaalde tijd conform CAO-VO)
Ingangsdatum:Uiterlijk 1 april 2021

In verband met het aanstaande vertrek van de huidige directeur vanwege pensionering ontstaat er een vacature.

Context

Als directeur van de OSG West-Friesland geef je leiding aan 150 medewerkers en leg je verantwoording af aan de voorzitter van het college van bestuur. De school wordt geleid door een directeur, een adjunct-directeur en vier afdelingsleiders. Kenmerkend voor de OSG West-Friesland is dat het managementteam gevraagd en ongevraagd wordt geadviseerd door een platform met hierin een vertegenwoordiging van alle secties en ondersteunende collega’s. De directeur heeft ook een rol binnen het Atlas College en participeert in het overleg van de kerndirectie bestaande uit de locatiedirecteuren van de Atlas-locaties en de voorzitter van het college van bestuur. De directeur maakt deel uit van de organisatie die de implementatie van de ambities van het Atlas College uitvoert.

De OSG bevindt zich in West-Friesland, een demografische krimpregio. We hebben een samenwerkingswens in de regio om het onderwijs samen te versterken. In dat kader vindt een verkenning plaats met het Tabor College en de Purmerendse Scholen Groep. Het Atlas College staat er financieel goed voor. De school is aangesloten bij het samenwerkingsverband West-Friesland wanneer het gaat om passend onderwijs.

De opdracht

De belangrijkste opdrachten die om jouw sturing, kennis en ervaring vragen zijn:

Op schoolniveau:

 • Het verder bouwen van een stevig onderwijskundig fundament ten behoeve van huidige en toekomstige ontwikkelingen;
 • De borging en doorontwikkeling van de OSG-onderwijsvisie en de inzet op flexibilisering en maatwerk;
 • Het vertalen van de strategische doelen van het Atlas College naar locatieniveau door het maken en uitvoeren van het tweejarenplan voor de OSG West-Friesland met zichtbare resultaten;
 • Jouw leiderschap versterkt de kwaliteiten van jouw (management)team en je stimuleert gedeeld eigenaarschap en werken in teams;
 • Het versterken van een gezamenlijke professionele cultuur ten behoeve van kwalitatief goed én toekomstgericht onderwijs;
 • Het voorbereiden, ontwikkelen en uitvoeren van het financieel beleid met de vertaling naar een strategisch meerjarig formatieplan;
 • De gemandateerde bestuurstaken en bevoegdheden uitvoeren en leidinggeven aan de dagelijkse gang van zaken op de school;
 • Rapporteren op het gebied van de stand van zaken voor het locatieplan, personeelsbeleid en financiën;
 • Het bestendigen van de huidige, stevige positie van de OSG West-Friesland.

Op Atlas niveau:

 • Integraal verantwoordelijk voor vormgeving en uitvoering van het strategisch beleid;
 • Het versterken van de professionele cultuur;
 • Samenwerken binnen het Atlas College gericht op kennisdeling, gemeenschappelijkheid, efficiëntie op het gebied van ondersteunende processen en het realiseren van de gezamenlijke opdracht: ‘goed en nabij onderwijs voor alle leerlingen in de regio’;
 • Medeverantwoordelijkheid zijn voor de PDSA-cyclus en deze verder implementeren op locatieniveau;
 • Participeren in het overleg van de kerndirectie van het Atlas College, in de planvorming en de implementatie daarvan met een aantoonbare toegevoegde waarde;
 • Samenwerken in de regio met de andere onderwijsaanbieders waarbij je participeert in de planvorming van het gezamenlijke onderwijs in de regio en de implementatie daarvan;
 • Contact onderhouden met alle betrokken externe partners.

Wij bieden:

 • Een veilige school waar iedereen zichzelf mag zijn;
 • Een rijke historie van ruim 150 jaar OSG West-Friesland;
 • Een gedreven en kundig team dat volop ontwikkelt en trots is op de school;
 • Getalenteerde en bijzondere leerlingen
 • Betrokken ouders die de school een warm hart toedragen;
 • Een goed op elkaar ingespeeld managementteam;
 • Een eigentijds, monumentaal schoolgebouw dat recentelijk verbouwd en gerenoveerd is;
 • Collega-directeuren, die gericht zijn op kennisdelen en samenwerking;
 • Een school waar de kernwaarden zichtbaar worden uitgedragen.

Wie zoeken wij?

Wij zoeken een directeur met een visie op leren, die mensgericht is en geïnspireerd leiding kan geven aan het gezamenlijk realiseren van onze doelen. Een prettig en toegankelijk persoon met humor, die energie heeft en geeft. Van de nieuwe directeur verwachten wij dat je de cultuur van de school ondersteunt, omarmt en stimuleert. De nieuwe directeur is een natuurlijk leider, heeft strategisch en financieel inzicht, is ondernemend en werkt goed samen. Je bent een generalist met een heden-ten-daagse visie op onderwijs en veranderkunde.

Je bent authentiek, toegankelijk en betrouwbaar. Je gaat graag in gesprek. Leerlingen, collega’s en ouders ervaren dat hun inbreng waardevol is en wordt gewaardeerd. Je stelt anderen in staat om verantwoordelijkheid te nemen en legt de verbinding zodanig dat initiatieven bijdragen aan de koers die we varen. De directeur is zichtbaar en staat voor de waarden die passen bij het zijn van een openbare school.

Onze nieuwe directeur borgt samen met het team de ontwikkelingen die in gang zijn gezet en zet stappen naar het onderwijs van de toekomst. Je stuurt waar nodig, brengt focus aan en houdt eenieder scherp, zodat we gezamenlijk de juiste stappen zetten. Je streeft naar ‘elke dag een beetje beter’ en reflecteert op je eigen handelen. De huidige tijd, met diverse corona-vraagstukken, vraagt om een duidelijke, doortastende, stressbestendige en flexibele directeur.

Je kan goed samenwerken, zowel binnen de school als op Atlas-niveau als daarbuiten. Je bent sociaalvaardig, kan goed luisteren en communiceren. Je bent nieuwsgierig en geeft het voorbeeld als het gaat om een leven-lang-leren. Je bent geïnteresseerd in wat werkt in de klas op basis van ‘evidence-informed’ en toegepast onderzoek.

Je bent een verbinder en slaat bruggen. Dat doe je door vragen te stellen en te spiegelen. Je luistert naar argumenten en oordeelt niet. De basishouding is vertrouwen en je biedt ruimte voor initiatieven. Dat maakt dat je motiveert en enthousiasmeert wordt ervaren. Je bent ook transparant: afspraak is afspraak, je doet wat je zegt en je zegt wat je doet.

De leerlingen van de OSG vinden het belangrijk dat hun directeur zichtbaar is in de school. Iemand die benaderbaar is en ruimte biedt voor initiatieven. En de directeur is ook duidelijk in het stellen van grenzen. De leerlingraad heeft expliciet de wens uitgesproken dat de nieuwe directeur de sfeer kan behouden zoals die is, waar leerlingen en docenten elkaar respecteren en een ieder mag zijn wie hij is.

De ouderraad van de OSG heeft de wens uitgesproken dat de directeur mede leiding kan geven aan de onderwijsontwikkelingen, nu en in de toekomst. Onze nieuwe directeur waardeert ouderbetrokkenheid.

Selectie-eisen

 • academisch denk- en werkniveau;
 • ruime integrale leidinggevende ervaring in een soortgelijke complexe organisatie in het onderwijs;
 • aantoonbare kennis van en ervaring met financiële bedrijfsvoering;
 • ervaring met het ontwikkelen van een strategisch personeelsplan, waaronder jaarlijks een formatieplan, professionaliseringsplan en financiën.

Competenties

 • Strategische visie
  Heeft een visie op leren, heeft een breed perspectief, houdt uiteenlopende mogelijkheden in gedachten bij het ontwikkelen van de OSG als (delen van) het Atlas College.
 • Opbouwen en onderhouden van relaties
  Is in staat op alle niveaus relaties met mensen op te bouwen en te onderhouden, stelt anderen op hun gemak, bevordert harmonie en consensus.
 • Empoweren
  Delegeert verantwoordelijkheden naar de juiste medewerkers, geeft anderen de ruimte en vrijheid (binnen heldere kaders) om initiatieven te tonen, geeft hen de mogelijkheden en bevoegdheden om taken effectief uit te kunnen voeren.
 • Resultaatgericht sturen
  Geeft op een duidelijke manier richting aan het team, neemt de leiding op zich, zet mensen en middelen zodanig in dat doelen met succes worden bereikt; is resultaatgericht.
 • Aandacht voor kwaliteit
  Zet zich in voor het bereiken en behouden van kwaliteit; stelt hoge eisen aan eigen prestaties en aan die van anderen en past systematisch de verbetercyclus toe.
 • Overzien van processen
  Is een procesdenker die kennis en ervaring heeft met betrekking tot veel verschillende onderdelen van de bedrijfsvoering, houdt bij het ontwikkelen van nieuwe strategieën en plannen rekening met alle verschillende bedrijfsonderdelen.
 • Organisatiebewustzijn
  Is politiek en bestuurlijk sensitief. Speelt proactief in op zaken en is alert op veranderingen binnen en buiten de organisatie. Legt contacten en zet bruikbare, ondersteunende netwerken op.
 • Oordeelsvorming
  Neemt rationele, realistische en gegronde beslissingen, gebaseerd op alle beschikbare feiten en het overwegen van alternatieven.
 • Samenwerken
  Zet zich in om een gezamenlijk doel te bereiken en als team te handelen, waarbij je met elkaar iets tot stand brengt en bijdraagt aan een gezamenlijk resultaat. Dit vindt plaats door een optimale afstemming tussen de eigen kwaliteiten, belangen en doelen en die van de ander, het Atlas College of de regio.

Interesse?

Voor vragen over deze vacature kun je contact opnemen met Kim Mulder, adviseur P&O, via (0229) 20 60 20 of (06) 3104 8901.

De vacature staat open tot en met 2 januari 2021. We verzoeken je een motivatiebrief en CV te mailen naar pz@atlascollege.nl ter attentie van mevrouw Agnita Mur.

Contact Atlas College
Dampten 14, 1624 NR Hoorn
T (0229) 20 60 20
E info@atlascollege.nl
kvk: 37153438
btwnr.: 8209.71.054.B.01

Scholen met karakter