Het Atlas College leert je schitteren!
bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur

Vacature Onderwijsassistent*

Functie-informatie

Functienaam:Onderwijsassistent
Salarisschaal:4 (cao-VO)
Omvang aanstelling:3 maal 0,6 fte
Werktijden:in overleg                                                                                                            

Gewenste urenverdeling:

 • Assistent 1: vier ochtenden en één hele dag (werktijden ochtenden tot 13.30 uur).
 • Assistent 2: maandag, dinsdag en donderdag.
 • Assistent 3: in overleg, maar inclusief vrijdagmiddag (werktijden ochtenden tot 13.30 uur).

Functiebeschrijving

Omgeving
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een onderwijsinstelling voor voortgezet onderwijs. De instelling kan zowel categoraal zijn als een smalle of brede scholengemeenschap. 
De onderwijsinstelling kan uit meerdere teams en/of (vak)secties bestaan. De docenten behorend tot een team of een (vak)sectie dragen de verantwoordelijkheid voor de organisatie, de ontwikkeling en de uitvoering van het primaire proces, namelijk het onderwijs en de realisatie van de onderwijsdoelen conform de onderwijsprogrammering. De docenten leveren programma's aan de leerlingen, organiseren en begeleiden de leerprocessen en bereiden voor op de toetsing en afsluiting. 
De werkzaamheden worden verricht ter ondersteuning van de lessen van een docent. De onderwijsassistent is verbonden aan een bepaald team en/of een (vak)sectie en één van de docenten is functioneel verantwoordelijk voor de aansturing.
De onderwijsassistent assisteert de docent bij de lesgevende taak, de begeleiding van leerlingen en voert administratieve werkzaamheden uit. 
Binnen het primaire en ondersteunende proces zijn vervolgens verschillende typen docenten, onderwijsondersteunende en algemeen ondersteunende personeelsleden werkzaam. 

Werkzaamheden

1. Assisteert de docent bij de lesgevende taak en de begeleiding van leerlingen door:

 • het methodisch begeleiden van kleine groepjes leerlingen bij het verwerven van kennis en vaardigheden;
 • het toezicht houden en begeleiden van gedrag van leerlingen tijdens de inhaalproefwerken, zelfstudie en bij het huiswerk;
 • het (periodiek) rapporteren over het waargenomen gedrag bij de leerlingen aan de docent en dit zo nodig in overleg met de docent bijhouden;
 • het verlenen van assistentie bij technische lesonderdelen zoals het klaarzetten van apparatuur e.d.

2.Voert administratieve werkzaamheden uit door:

 • het registreren van toetsgegevens, resultaten en leerlinggegevens;
 • het aanleveren van gegevens aan de centrale administratie;
 • het gebruiksklaar maken van toetsen;
 • het nakijken van gestandaardiseerde toetsen;
 • het aanvragen van specifiek lesmateriaal aan de mediathecaris.

Speelruimte

 • de onderwijsassistent legt in functionele zin verantwoording af aan de docent waaraan assistentie verleend wordt over het al dan niet uitgevoerd hebben van de aanwijzingen van de docent en over de kwaliteit van de uitvoering van deze aanwijzingen en hiërarchisch aan de daartoe aangewezen leidinggevende;          
 • de onderwijsassistent verricht werkzaamheden op grond van specifieke afspraken met betrekking tot de assistentie;
 • de onderwijsassistent neemt beslissingen bij conflictsituaties tussen leerlingen en of er al dan niet ingegrepen moet worden of dat de leerlingen zelfstandig en samen uit de conflictsituatie komen en bij het informeren van de docenten over de waarnemingen met betrekking tot het gedrag van de leerlingen. 

Kennis en vaardigheden

 • kennis van eenvoudige didactische en pedagogische principes;
 • vaardig in sterk pedagogisch handelen;
 • inzicht in de organisatie van de onderwijsinstelling;
 • vaardig in het bewust reageren op gedrag van leerlingen en het hierover kunnen rapporteren;
 • vaardig in het invulling geven aan een assisterende functie;
 • vaardig in het te woord staan van leerlingen;
 • ervaring met leerlingbegeleiding in het kader van Passend Onderwijs, met name van leerlingen met  Autisme Spectrumstoornis (ASS) is een pré.

Contacten

 • met de docenten die de feitelijke aansturing van werkzaamheden tijdens de les geven over uit te voeren opdrachten om tot afspraken te komen;
 • met docenten om indrukken over de ontwikkeling van de leerling tijdens de lessituatie door te geven;
 • met leerlingen over hun gedrag om hen op regels te wijzen of hun vragen te beantwoorden;
 • met docenten over hun rol om assistentie te verlenen.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze functies kunt u contact opnemen met de heer Erwin Mollee, afdelingsleider op de Copernicus: (0229) 23 63 44. 

Reageren? 

U kunt uw sollicitatie (incl. CV) richten aan mevrouw Petra Blank van de afdeling Personeelszaken: sollicitatie@atlascollege.nl. Uw reactie ontvangen wij graag uiterlijk donderdag 12 juli a.s.

--------

* Daar waar onderwijsassistent staat, kan ook docentassistent gelezen worden. Docentassistent is de officiële functiebenaming.

 

Contact Atlas College
Dampten 14, 1624 NR Hoorn
T (0229) 20 60 20
E asc@atlascollege.nl
kvk: 37153438
btwnr.: 8209.71.054.B.01

Het Atlas College leert je schitteren!