Het Atlas College leert je schitteren!
bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur

Van het College van Bestuur

20 december 2017

Verandering van tijdperk

Beste collega’s

Het was weer zo’n jaar waarin waarschijnlijk meer, en vaak anders, is gebeurd, dan vooraf bedacht en in plannen was opgenomen. Flexibilisering, digitalisering, maatwerk, revitalisering, herijking zijn slechts enkele kreten die zonder veel inspanningen uit onze beleidsplannen zijn op te diepen. Ze getuigen van ons streven als Atlas College ‘bij de les te blijven’ en tijdig in te springen op de veranderende samenleving, in brede en enge zin van het woord. Dat is niet eenvoudig, want veel is gebaseerd op verwachtingen, aannames en inschattingen en, zoals bekend verondersteld, zijn echte veranderingen pas succesvol als betrokken overtuigd zijn van nut en noodzaak: het urgentiebesef. We moeten immers voorzichtig zijn want hebben veel moois te verliezen!

Zoals hoogleraar Jan Rotmans zegt: we leven niet zozeer in een tijdperk van verandering maar in een verandering van tijdperken. Een tussenperiode die veel verwarring en onzekerheid met zich mee brengt. We zijn ons ervan bewust dat de 'oude vormen' tot het verleden behoren maar zijn zoekende naar de 'nieuwe vormen'. Dat geldt voor de werking van ons partijpolitiek, democratisch, systeem, voor het verdwijnen van 'banken' in de financiële wereld, voor kerkelijke instituten en andere maatschappelijke ordes. "Nederland zal de komende decennia transformeren naar een nieuwe samenleving waarin de machtsverhoudingen zoals we die nu kennen radicaal zijn omgegooid. Dit is geen idealistisch vergezicht, maar de onontkoombare uitkomst van de kantelperiode waarin Nederland zich nu bevindt", is de opvatting van Rotmans.

Bovenstaande geldt ook voor het onderwijs. Vandaar de realisatie van onze ambitie Waardevol Onderwijs te versnellen door na te denken over flexibilisering van de uitvoering en organisatie van ons onderwijs en ook door het curriculum te herijken vanwege het belang van bildung en onderzoek. Ondertussen wordt gezocht naar de juiste balans tussen digitale en analoge leermiddelen en wordt nagedacht over de beste, leerling ondersteunende, didactische aanpak.

Veel verandering en verbetering maar ook echte innovatie? Er wordt wel eens beweerd, dat de laatste echt ingrijpende innovatie binnen het onderwijs de introductie van het schoolbord was. Met het gebruik daarvan kon je immers klassikaal onderwijs geven. Daaraan moest ik gisteren denken, toe ik een overigens uitstekende les bijwoonde van een collega, die voor een groep van 32 leerlingen op de ladder klom om het whiteboard optimaal te kunnen gebruiken. Johan Cruijff kon ongetwijfeld ook uitstekend voetballen op minder uitgebalanceerde, aerodynamische, van rubberen vlakken voorziene, bizonleren voetbalmuiltjes.

Overigens waakt Rotmans ervoor de kantelperiode als crisis te betitelen. Dat ben ik geheel met hem eens. De verandering levert kansen en enige behoedzaamheid is op zijn plaats. Maar wel in het besef dat de verandering niet te voorkomen en zelfs noodzakelijk is. Maar tel uw zegeningen, een voor een, en borg 'het goede' om maar even stichtelijk te blijven.

Het afgelopen jaar hebben onze Atlasscholen goed werk geleverd. Indicatoren daarvoor zijn de uitkomsten van tevredenheidsmetingen onder leerlingen en hun ouders, van onderwijsopbrengsten en het oordeel van de onderwijsinspectie. De inspectie heeft in 2017 overeenkomstig het nieuwe inspectiekader 'voldoende' geoordeeld over het Atlasbestuur en voor alle scholen het basistoezichtarrangement vastgesteld. De deelname aan de inspectiepilot was een weloverwogen keuze vanwege onze ambitie "Gewaardeerde prestaties", maar verliep uiteindelijk anders dan verwacht. Hierover is in eerdere Nieuwsbrieven uitgebreid bericht. Het 'eind goed, al goed' is van toepassing.

Met een wederom geslaagde Atlas Dag 2017 (het lustrum) nog redelijk vers in het geheugen mag gerust gesteld worden, dat het voorbije jaar op onderwijsgebied veel goeds en moois heeft voortgebracht.

Helaas waren er ook droevige momenten omdat collega’s of leerlingen getroffen werden door leed. Op persoonlijk gebied is er eveneens veel gebeurd. In de eerste plaats zijn wij in gedachten bij de nabestaanden van die (ex-) collega’s die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. Daarnaast wensen wij de collega’s die getroffen zijn door tegenslag vanwege ziekte of overlijden in hun directe omgeving alle kracht toe in de komende periode. Het was ook het jaar waarin wij afscheid hebben genomen van collega’s maar ook nieuwe collega’s hebben mogen verwelkomen.

Ik dank alle medewerkers van het Atlas College voor de collegiale samenwerking en hun inzet om voor de ons toevertrouwde leerlingen een schitterend leerklimaat te bieden en wens een ieder een welverdiend reces en een schitterend 2018 toe met veel (arbeids-)vreugde en een goede gezondheid!!

Hans Verschoor,
vooritter College van Bestuur

 

 

Contact Atlas College
Dampten 14, 1624 NR Hoorn
T (0229) 20 60 20
E asc@atlascollege.nl
kvk: 37153438
btwnr.: 8209.71.054.B.01

Het Atlas College leert je schitteren!