Het Atlas College leert je schitteren!
bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur

Van het College van Bestuur

6 december 2017

Willen, kunnen, mogen: in die volgorde

Het regeerakkoord omvat helaas geen extra financiële stimulans om leerkrachten te faciliteren voor verbetering en vernieuwing van het onderwijs.

Dat betekent, dat verder gezocht moet worden naar mogelijkheden binnen de bestaande financiële kaders. Begin van dit jaar is tijdens het Wereldcafé, georganiseerd door MR en CvB, een reeks ideeën aangedragen die hierbij behulpzaam kunnen zijn. Inmiddels is die opbrengst verwerkt tot een beleidsnotitie die in de MR, KD en het CvB is besproken en vastgesteld.

Vorige week was ik aanwezig bij een sessie van de VO-raad en leidde ik de dag erna samen met bijzonder hoogleraar en coördinerend Onderwijsinspecteur Inge de Wolf een workshop tijdens het DOT-symposium.

Vanuit verschillende invalshoeken kwam bij herhaling ter sprake hoe belangrijk het is, dat 'het VO' zich realiseert dat er veel beleidsruimte is om het onderwijs en de -organisatie naar eigen inzicht in te vullen. Meer dan vaak lijkt te worden gedacht en van waaruit wordt gewerkt en beleid ontwikkeld.

Eerder heb ik in deze nieuwsbrief bepleit dat we ons eigen maken eerst te denken wat we willen en daarna de haalbaarheid en beperkingen onder ogen te zien in plaats van omgekeerd, t.w. denken vanuit beperkingen. Dat laatste staat verbetering en innovatie onnodig in de weg.

Motivatie leerlingen

Tijdens bovengenoemd symposium presenteerde Inge de Wolf de resultaten van internationaal onderzoek naar de motivatie van leerlingen. Opvallend is, dat de motivatie van Nederlandse middelbare scholieren het laagst is. Desgevraagd gaf zij tijdens de workshop aan dat de volgende factoren een positieve invloed op de motivatie kunnen hebben:

  • Lege lerarenkamers (d.w.z. de leraren zijn met de leerlingen bezig)
  • Leerlingen zijn daadwerkelijk eigenaar van hun onderwijsloopbaan
  • Flexibele onderwijsorganisatie
  • Twee of driejarige, brede, brugklassen kunnen positief werken mits beleidsrijk ingevoerd.

Vanuit de VO-Raad

Tijdens de ALV van de VO-Raad op 30 november jl. hebben de leden van de VO-raad besloten als scholen een aantal structurele oplossingsrichtingen versneld te verkennen, op te pakken en aan te jagen. Ook zal de VO-raad met het kabinet en andere partijen in gesprek gaan om sneller en intensiever te werken aan fundamentele oplossingen voor het lerarentekort:
-    VO-scholen willen samen met de lerarenopleidingen het opleiden en professionaliseren van docenten intensiveren, waarbij zij gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de initiële opleiding van leraren, de begeleiding van startende leraren en de professionalisering van (zittende) leraren. De opleiding moet op die manier aantrekkelijker worden, de begeleiding van startende leraren verbeteren en loopbaanpaden diverser en aantrekkelijker. 
-    Scholen willen samen met de lerarenopleidingen de omslag maken naar meer maatwerk en flexibiliteit in de opleiding, en op die manier barrières voor bijvoorbeeld zij-instromers opruimen. De sector vist in een (te) kleine vijver van potentiële leraren. Schoolbesturen willen het voor een grotere groep mensen aantrekkelijker maken om voor een baan in het onderwijs te kiezen en willen daar meer ruimte voor creëren. Zo startte de VO-raad onlangs al met tien lerarenopleidingen in het land het project 'van bekwaam naar bevoegd' waarin honderd (potentiële) docenten in maatwerktrajecten begeleid worden naar een bevoegdheid. De sector wil dat die manier van werken op korte termijn verder uitgerold wordt.
-    De VO-raad zoekt namens de VO-sector actief de samenwerking met bedrijven waar massaontslagen aan de orde zijn, om te bekijken of en hoe mensen met relevante ervaring en interesse in het vak via maatwerktrajecten snel en goed opgeleid kunnen worden tot leraar.
-    De werkdruk onder docenten is hoog. Om de kwaliteit van het onderwijs te behouden en verder te verbeteren en het lerarenberoep aantrekkelijker te maken moet er meer ruimte voor docenten gecreëerd worden om te werken aan de ontwikkeling van eigentijds onderwijs en het voorbereiden van lessen. De VO-raad pleitte al voor meer ontwikkeltijd voor leraren in het actieplan Leraren uit 2016 en zal dit punt richting het kabinet en de politiek blijven bepleiten. Een eigentijdse invulling van het onderwijsprogramma van de leerlingen met bijbehorende modernisering van het begrip onderwijstijd zal bij de minister aan de orde worden gesteld.
-    De VO-sector wil versneld en op bredere schaal een meer fundamentele discussie voeren over de toekomstbestendigheid van het bestaande bevoegdhedenstelsel.

Voor veel besturen en scholen is dat op dit moment een stevig knelpunt. Te vaak staan de complexe en knellende regels het toetreden van bekwame docenten tot onze scholen in de weg. In het bijzonder moet er meer aandacht komen voor de bevoegdheid, het opleiden en professionaliseren van leraren in het vmbo. 
-    VO-scholen willen ook kijken naar kansen die ontwikkelingen in het onderwijs en in de organisatie van het onderwijs bieden voor het omgaan met het lerarentekort, zoals digitale instrumenten om leraren te ondersteunen. Strategisch personeelsbeleid is bij deze ontwikkelingen een belangrijke voorwaarde. Ook willen scholen regionale samenwerking meer gaan benutten. 

Tijdens dezelfde ALV is Paul Rosenmöller voor vier jaar herkozen als voorzitter van de VO-Raad.


Afscheid Nelleke Huisman en Ton Steentjes

Op 7 december wordt afscheid genomen van Nelleke Huisman en Ton Steentjes als resp. voorzitter en lid van de Raad van Toezicht. Beiden waren niet herbenoembaar in verband met het verstrijken van hun termijn. Zoals in de vorige nieuwsbrief gemeld, zijn Martijn Smit en Jan de Dood benoemd tot hun opvolgers.

Contact Atlas College
Dampten 14, 1624 NR Hoorn
T (0229) 20 60 20
E asc@atlascollege.nl
kvk: 37153438
btwnr.: 8209.71.054.B.01

Het Atlas College leert je schitteren!