Het Atlas College leert je schitteren!
bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur

Van het College van Bestuur

18 oktober 2017

Nieuwe regering investeert niet extra in het VO

Met spanning is uitgezien naar de uitkomsten van de langdurige coalitievorming en in het bijzonder naar eventuele extra injecties voor het (voortgezet) onderwijs. Daar lijkt geen sprake van. Van belang van het Atlas College is, dat wij met onze beleidsambities en -versnellers aansluiten op de speerpunten van het landelijk onderwijsbeleid. De constatering is echter ook dat wij voor de realisatie hiervan in de eerste plaats ruimte zullen moeten zoeken en scheppen binnen de bestaande middelen.

De VO-raad  stelt: "Het op 10 oktober gepresenteerde regeerakkoord van Rutte III bevat, afgezien van een investering in technisch onderwijs, geen investeringen in het voortgezet onderwijs. De investering van honderd  miljoen euro voor techniek onderwijs is belangrijk, maar geldt voor een relatief kleine groep leerlingen. Daartegenover staat een dreigende bezuiniging van 183 miljoen euro die de onderwijssector als geheel boven het hoofd hangt. Naar rato zou die voor het voortgezet onderwijs een min van 50 miljoen kunnen betekenen.

Inhoudelijk wordt het voortgezet onderwijs door het nieuwe kabinet gesteund in de richting die de afgelopen jaren is ingeslagen. Zo wil het kabinet onderzoek doen naar de invoering van een maatwerkdiploma. Ook komen er bijvoorbeeld experimenten met ‘tussenscholen’ voor kinderen tussen de tien en veertien jaar oud. Deze plannen sluiten aan bij de ambitie van scholen om onderwijs beter te laten aansluiten op individuele behoeften van leerlingen. Er staan echter geen investeringen tegenover en dat doet geen recht aan de inspanningen die in het voortgezet onderwijs dagelijks geleverd worden.

Voorzitter van de VO-raad, Paul Rosenmöller:  'Het kabinet wil voor een dubbeltje op de eerste rang zitten. Meer maatwerk leveren, het curriculum herzien en experimenteren met onderwijsvernieuwing is enorm belangrijk, maar kost tijd. Dagelijks werken docenten en schoolleiders zich een slag in de rondte om dit allemaal te realiseren en het kabinet weigert dit te honoreren. Iedereen weet dat de uitvoering van plannen valt of staat met de mensen in het primaire proces: we hebben voldoende docenten nodig die topkwaliteit kunnen leveren. Het kabinet zegt de positie van de leraar te versterken, maar vergeet daarbij de honderdduizend docenten in het voortgezet onderwijs die aan een miljoen leerlingen lesgeven.'

Maatregelen Rutte III

Maatwerk
Er komen experimenten om meerdere vakken op een hoger niveau af te ronden en daarmee toegang te krijgen tot specifieke vervolgopleidingen. Ook start het kabinet een onderzoek naar de voor- en nadelen van een brede invoering van diploma’s met vakken op verschillende niveaus, in combinatie met invoering van een brede selectie aan de poort bij vervolgopleidingen.

Toetsen
De wettelijke basis voor de diagnostische tussentijdse toets wordt geschrapt. De huidige rekentoets vervalt, er komt een alternatief dat uiterlijk in schooljaar 2019-2020 in werking treedt. De toets wordt daarmee voor alle leerlingen op alle niveaus een geïntegreerd onderdeel van het examen. In de tussentijd telt de rekentoets niet mee in het vo, wel wordt de toets afgenomen tot het alternatief er is.

Verantwoording
Het nieuwe kabinet slaat een harde toon aan over verantwoording. Wat betreft passend onderwijs stelt het kabinet: ‘om ervoor te zorgen dat middelen voor passend onderwijs ook echt in de klas terechtkomen, komt er onafhankelijk toezicht op de samenwerkingsverbanden. Ook gaat het kabinet bekijken of de definitie van een doelmatige besteding van onderwijsmiddelen scherper kan worden geformuleerd. ‘Dit zou de werking van de lumpsum kunnen verbeteren en tegelijkertijd excessen kunnen voorkomen.’ Daarnaast wil het kabinet dat in de Jaarverslagen doelstellingen uit toekomstige bestuurlijke afspraken inzichtelijk worden gemaakt. Ook moet de verantwoording vooraf beter, om dat te bereiken krijgt de medezeggenschapraad instemmingsrecht over de hoofdlijnen van de begroting.

Passend onderwijs
Het kabinet zet de ingezette systematiek van passend onderwijs voort. Onderzocht wordt hoe het leerrecht wettelijk kan worden vastgelegd. Het kabinet wil het aantal thuiszitters fors beperken, verzuim eerder signaleren en aanpakken. Alle samenwerkingsverbanden zullen daartoe een wettelijke verplichte doorzettingsmacht beleggen.

Beroepsonderwijs
Het kabinet stelt structureel 100 miljoen beschikbaar voor een dekkend aanbod en versterking van de kwaliteit van het techniekonderwijs op het vmbo. Het kabinet wil het succes van beroepsopgeleide jongeren vergroten door afspraken om de overgang van vmbo naar mbo te verbeteren en om de mogelijkheden voor leerlingen te scheppen om niveau 1 of 2 binnen het vmbo af te ronden.

Overgang po-vo en brugklas
In overleg met het onderwijsveld wordt gekeken of de eindtoets kan worden vervroegd en/of het eindadvies later worden uitgebracht. Daarmee komt, voorafgaand aan het eindadvies, alle informatie beschikbaar. Scholen krijgen de opdracht om op regionaal een zo dekkend mogelijk aanbod van verschillende typen brugklassen aan te bieden, waarbij categorale scholen samenwerken met scholengemeenschappen voor soepele overgangen van leerlingen.

Curriculum
De curriculumherziening wordt doorgezet en wordt in 2019 wettelijk verankerd.

Krimp
De fusietoets in het VO wordt bij krimpproblematiek afgeschaft. De fusie-effectrapportage en de inspraak van de medezeggenschap blijven behouden."

Kansen en talenten
Er wordt € 170 miljoen uitgetrokken voor versterking van de vroeg- en voorschoolse educatie. Daarmee wordt een aanbod van 16 uur per week voor achterstandsleerlingen gerealiseerd.

Bovenschoolse samenwerking en aanpak krimp
Scholen krijgen de opdracht om op regionaal niveau een zo dekkend mogelijk aanbod van verschillende brugklassen aan te bieden, waarbij categorale scholen samenwerken met scholengemeenschappen voor soepele overgangen van leerlingen. Met de kleine-scholentoeslag blijft het kabinet inzetten op een pluriform scholenaanbod en thuisnabij onderwijs. Hiervoor komt € 20 miljoen per jaar extra beschikbaar.

De fusietoets in het basisonderwijs wordt geschrapt. In het voortgezet onderwijs wordt de fusietoets bij krimpproblematiek geschrapt."


De toekomst van het VO in West-Friesland

De VO besturen in West-Friesland hebben in oktober 2014 het Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen gesloten, waarin zij onder andere de afspraak hebben gemaakt om samen verder te praten over de (toekomstige) ontwikkeling van het VO in West-Friesland in samenhang met de (regionale) samenleving waar deze scholen deel vanuit maken. De samenleving verandert snel en op onderdelen ingrijpend en het is de maatschappelijke opdracht van het onderwijs om verantwoord in te spelen op deze veranderingen en de leerlingen daar goed op voor te bereiden.

De besturen zien het als hun taak om hierin gezamenlijk op te trekken om op die manier een passend antwoord te vinden op deze maatschappelijke en regionale ontwikkelingen en de betekenis daarvan voor het onderwijs. Daarnaast vraagt ook de demografisch krimp, waar de regio de komende jaren mee te maken krijgt, om passende antwoorden. Hierover tijdig met elkaar in gesprek gaan biedt de kans op goede en duurzame oplossingsrichtingen.

Afronding fase van oriëntatie
Onlangs is het project, dat begeleid is door BMC, afgerond. En is de bestuurlijke agenda voor de komende periode bepaald.

Op deze agenda staan de volgende onderwerpen:

 1. Doorontwikkeling passend onderwijs in een doorgaande lijn van po naar vo (met afname afstroom leerlingen als gevolg).
  Aandachtspunten: warme overdracht; aansluiting leerlingbegeleiding en –zorg;  totstandkoming Ondersteuningsplan PO/VO;
   
 2. Verbetering (voorlichting) overgang po-vo
  Aandachtspunten: optimale voorlichting; afstemming differentiatie in PO op VO-vernieuwingen m.b.t. maatwerk, gepersonaliseerd leren en 21e-st-eeuwse vaardigheden; optimalisering overstap van PO naar VO.
   
 3. Samenwerking op HR-gebied; d.w.z. Regionaal Netwerk P&O-ers met als opdracht matching vacatures en boventalligen
   
 4. I.s.m. het regionaal bedrijfsleven (b.v. Ontwikkelbedrijf NHN) komen tot
  a. Een West-Fries plusdocument

  - Vergroten betrokkenheid regionaal bedrijfsleven bij onderwijs
  - In samenwerking met beroepsonderwijs als voorbereiding op de keuze beroepsonderwijs
  - Toegevoegde waarde bij bestaande plusdocumenten
  b. Een Leernetwerk LOB WF(in tweede fase)
  - Mentoraat en LOB; 21e-st-eeuwse vaardigheden

De doorontwikkeling van het passend onderwijs wordt aangestuurd vanuit het Samenwerkingsverband West-Friesland . De overige drie onderwerpen vallen onder de regie van het Bestuurlijk Overleg VO WF. Binnen dit overleg zijn de “portefeuilles”  verdeeld onder de VO-bestuurders.

Namens de gezamenlijke VO-besturen West-Friesland


Rendementsdenken en de autonomie van de leraar

Workshop Inspectie tijdens de Atlasdag
Tijdens de aanstaande Atlasdag verzorgt Fije Hooglandt, coördinerend inspecteur voor de invoering van het nieuwe inspectie kader, twee workshops  met als titel: Rendementsdenken en de autonomie van de leraar.

Fije wil graag in gesprek gaan met collega’s van ons college, onderwijsgevend, ondersteunend of leidinggevend met als doel elkaars inzichten te delen en van en met elkaar te leren.

Een absolute aanbeveling! Wees snel want het aantal deelnemers is beperkt.

 

Contact Atlas College
Dampten 14, 1624 NR Hoorn
T (0229) 20 60 20
E asc@atlascollege.nl
kvk: 37153438
btwnr.: 8209.71.054.B.01

Het Atlas College leert je schitteren!