Het Atlas College leert je schitteren!
bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur

Van het College van Bestuur

4 oktober 2017

Dag van de Leraar

Op donderdag 5 oktober is het de jaarlijkse 'Dag van de Leraar'.  Reden om op onze locaties op uiteenlopende wijze hierbij kort stil te staan, veelal gepaard gaand met een lekkernij. Een mooie traditie en ik hoop oprecht dat het u allen mag smaken, maar ook dat het daar niet bij blijft. Niet bij deze dag en niet bij die ene verwennerij.

Niet voor niets is 'Krachtige collega’s' een van de drie beleidsambities van het Atlas College. De kwaliteit van de collega maakt het verschil, binnen en buiten de klas. De wetenschap, dat jouw werkgever er alles aan wil doen wat nodig is om jezelf in jouw kracht te laten komen en te blijven, mag niet bij mooie woorden blijven steken. Scholing, begeleiding, een professionele werkomgeving en een inspirerend werkklimaat zijn, naast de materiele voorwaarden, essentieel.

Om de leraar meer zeggenschap te geven over het onderwijs dat hij geeft, moet de samenwerking in en met lerarenteams verbeteren. Het is mijn hoop en wens dat werknemers en werkgevers in het onderwijs, en met name het PO en VO, gezamenlijk optrekken om het belangrijke en mooie beroep van leerkracht weer een krachtig imago te geven met de arbeidsvoorwaarden die daarbij horen.

De dag van 5 oktober a.s. is daarom in een ander opzicht memorabel omdat de collega’s van het PO het werk een dag stil leggen om hun eisen richting de regering kracht bij te zetten. Iedereen die onderwijsmensen kent weet dat de stap om de leerlingen een dag geen onderwijs te bieden met een bezwaard gemoed genomen wordt.


Als de wil er is…………….. Willen, Kunnen, Mogen

De afgelopen periode heb ik in verschillende context gesproken over begrippen als innovatie, professionele ruimte en handelingsvermogen. Boeiende materie en van groot belang voor de toekomst van ons college. Naast de aandacht voor het dagelijks werk (de onderwijsuitvoering en -organisatie) ligt onze focus ook op de toekomst. Hoe zorgen we ervoor, dat de leerlingen van de toekomst ook het waardevolle onderwijs krijgen dat hen voorbereid op de toekomst? Een toekomst, waarvan we ons een beeld proberen te vormen door gesprekken te voeren met deskundigen, de dialoog aan te gaan, vakliteratuur tot ons te nemen, scenario’s te schetsen enz. Eén ding is zeker: voor onze leerlingen zal de toekomst zo mogelijk nog onzekerder zijn dan wij kunnen bevroeden.

Met name onder invloed van de digitalisering veranderen beroepen en competenties vele malen sneller dan wij uit het verleden gewend zijn. Naast het leveren van kwaliteit in het 'hier en nu' en het permanent werken aan verbetering, is het tijdig inspelen op toekomstige ontwikkelingen van belang. Soms volstaat verbetering of een kleine aanpassing; soms echter is innovatie van het curriculum en/of de didactische aanpak aan de orde.

Voor innovatie moet ook ruimte en tijd beschikbaar zijn; 'maar voor een goed idee is altijd geld'. Het begint bij het expliciteren van de wens (Willen), waarna de vraag is of we het Kunnen en daarna pas of iets Mag. In die volgorde!


RPO Waterland

Met regelmaat komen VO-besturen in een regio om de tafel om het Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen (RPO). Voor Waterland is recent het RPO 2018-2023 vastgesteld. Vanuit het Atlas College is de wens ingebracht een technische havo aan te bieden vanuit De Triade. Zoals min of meer al werd verwacht heeft dit voornemen geen toestemming gekregen. Voornaamste argument was de leerlingenkrimp. Wel is naar aanleiding van het voorstel de intentie uitgesproken met elkaar (alle VO-besturen) naar West-Fries voorbeeld, om de tafel te gaan om een duurzaam kwalitatief goed VO in Waterland te borgen.


24 uurs sessie

De Kerndirectie is afgelopen week in een 24-uursessie bijeen geweest om onder begeleiding van Rick Steur na te denken over de wenselijkheid van herijking c.q. wijziging van de besturingsfilosofie. Het was een waardevolle bijeenkomst over de uitkomst waarvan binnenkort nader wordt bericht.


Nieuw aangesteld personeel (NAP)

Op 28 oktober is de jaarlijkse bijeenkomst geweest van nieuw aangestelde collega’s binnen het Atlas College. Een jaarlijkse kennismaking met het bestuur en de P&O-adviseurs. Naast informatie over missie, kernwaarden, ambities en de organisatie is ook interactief gesproken over ‘krachtige collega’s’ en wat nodig is om als leerkracht of ondersteuner in jouw kracht te komen en te blijven. Het was naar de mening van de aanwezigen een prima bijeenkomst.

Contact Atlas College
Dampten 14, 1624 NR Hoorn
T (0229) 20 60 20
E asc@atlascollege.nl
kvk: 37153438
btwnr.: 8209.71.054.B.01

Het Atlas College leert je schitteren!