Het Atlas College leert je schitteren!
bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur

Van het College van Bestuur

20 september 2017

Besturingsfilosofie verouderd

"Het is een illusie te denken dat onderwijsorganisaties zonder meer bestuurbaar zijn. Besturing van onderwijs is bepaald geen kwestie van ‘aan de juiste knoppen draaien’."

 Prof. Dr. Edith Hooge, inaugurele rede 21 juni 2013 - ‘Besturing van autonomie’ over de mythe van bestuurbare onderwijsorganisaties

De besturingsfilosofie van het Atlas College is niet meer van deze tijd en moet herijkt worden aan de wijze waarop wij inmiddels binnen ons college onszelf en anderen (be-)sturen c.q. willen besturen. Dat is een belangrijke en ingrijpende exercitie. De centrale vraag is of onze besturingsfilosofie moet worden gewijzigd of bijgesteld. Welk besturingsmodel is hierbij passend? Welke rol dichten wij 'teams' toe binnen onze structuur; hoe investeren wij in teamvorming? Hoe organiseren wij onze countervailing power? Wat betekent resultaatverantwoordelijk werken en management binnen het Atlas College? Enz., enz.

Deze week start in Kerndirectieverband het gesprek over de herijking. Vanzelfsprekend zal en mag dit onderwerp niet beperkt blijven tot CvB en Kerndirectie. In overleg met betrokkenen, waaronder de (P)MR, zal bepaald worden langs welke weg gewerkt  zal worden aan een eigentijdse besturingsfilosofie. In overleg met de PMR zal daarna aandacht worden besteed aan vernieuwing van het Professioneel Statuut.


Evaluatie van de Stichting Onderwijs Huisvesting Hoorn (SOHH)

Wellicht niet bekend bij alle (nieuwe) collega’s maar sinds 2012 heeft de gemeente Hoorn het eigendom van de VO-scholen in Hoorn door gedecentraliseerd richting Tabor en Atlas College. Toentertijd in de verwachting dat in de daarop volgende jaren alle VO-scholen door respectievelijke gemeentebesturen zouden worden door gedecentraliseerd.

In opdracht van het bestuur en de Raad van Toezicht van de Stichting Onderwijshuisvesting Hoorn (SOHH) heeft BMC een evaluatierapport opgesteld, dat recent voor de eerste keer is besproken.

Algemeen wordt de conclusie gedeeld, dat in de afgelopen vijf jaar veel en goed werk is verricht, uitmondend in zes schoolgebouwen, die straks de toets van eigentijdse eisen kunnen doorstaan.

Of de SOHH in de huidige vorm wordt voortgezet is nog onderwerp van gesprek. Voorafgaand hieraan dient eerst de gemeente het doordecentralisatiebesluit te evalueren.


Inspectierapportages definitief

Het afgelopen schooljaar is veel tijd en energie besteed aan een aantal inspectieonderzoeken: Het onderzoek naar de kwaliteit van het Atlasbestuur conform het nieuwe inspectiekader en het kwaliteitsonderzoek bij De Triade.

Zoals eerder in de Nieuwsbrief gemeld, heeft de inspectie in beide gevallen positief ge(be)oordeeld en van beide onderzoeken zijn de definitieve rapportages in goede orde ontvangen. Tijdens de Atlasdag op 14 november a.s. verzorgt de coördinerend inspecteur, mevrouw Fije Hooglandt, een tweetal workshops. Voor geïnteresseerden een aanrader!

Contact Atlas College
Dampten 14, 1624 NR Hoorn
T (0229) 20 60 20
E asc@atlascollege.nl
kvk: 37153438
btwnr.: 8209.71.054.B.01

Het Atlas College leert je schitteren!