Het Atlas College leert je schitteren!
bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur

Van het College van Bestuur

28 juni 2017

Dia Gnosis (1)

De collega’s met een klassieke opleidingsachtergrond zullen weten, dat het woord diagnose is afgeleid van Dia Gnosis: Door Kennis. Volgens Wikipedia is "Het stellen van een diagnose( = diagnosticeren)  de kunst, techniek of handeling om een oorzaak te vinden van een gevolg aan de hand van de optredende verschijnselen."

Waar het stellen van een diagnose vaak in verband wordt gebracht met de medische wereld, wordt het in toenemende mate ook gebezigd in het onderwijs. Ongetwijfeld niet vaak binnen de muren van een leslokaal maar wel als er gesproken wordt over de handeling (of is het ‘kunst’) die de leerkracht daar verricht (= onderwijs).

Het willen weten wat het resultaat is van de geleverde inspanning, de gekozen werkwijze en methodes,  veronderstel ik als een tweede natuur van professionals die in het onderwijs werken. Mijn ervaring leert dat dit in de praktijk geen vanzelfsprekendheid is. Wat daarvan de reden is? Er zullen meerdere oorzaken zijn en onbedoeld blokkades worden opgeworpen. Uit de tijd dat ik als directeur werkzaam was in de GGZ heb ik geleerd, dat het bezigen van managementtaal binnen de muren van de behandelkamer eerder tot apathie bij behandelende professionals leidt dan een reflectie op en diagnose van de effectiviteit van hun (be-)handelen. Dat zal binnen het onderwijs feitelijk niet anders zijn.

Het is daarom goed te constateren, dat binnen onze scholen op veel plaatsten (binnen teams) in toenemende mate door de professionals zelf de diagnose wordt uitgevoerd, wel of niet gebruikmakend van DOT, i-Calt of ons eigen instrumentarium om onderwijsopbrengsten te analyseren. De dialoog met elkaar vergroot het inzicht in en de kennis van de toegevoegde waarde van 'de leerkracht' en de gehanteerde lesmethodes.


De inspectie: een doorlopend traject

Op 15 juni jl. heeft een gesprek plaats gehad tussen een driekoppige delegatie van het Atlas College en twee vertegenwoordigers van de inspectie voortgezet onderwijs: onze contactinspecteur en zijn leidinggevende. Aanleiding voor dit gesprek vormde de forse en fundamentele bestuurlijke kritiek die onzerzijds geleverd is op het concept-rapport over het uitgevoerde onderzoek overeenkomstig het nieuwe inspectiekader.

Omdat de inspectie van mening was, dat beide 'partijen' onvoldoende nader tot elkaar zouden komen, stelde zij voor het rapport (met een positief oordeel over de bestuurlijke kwaliteit) niet te publiceren. Na overleg met de kerndirectie en de Raad van Toezicht heeft het CvB besloten hier niet mee in te stemmen aangezien het niet publiceren geen recht zou doen aan alle geleverde inspanningen en het positieve oordeel over bestuur, de Copernicus en OSG West-Friesland. De inspectie heeft inmiddels laten weten mensen en middelen vrij te maken om voor de zomervakantie het rapport bij te stellen rekening houdend met de kritische kanttekeningen.


De inspectie: SG De Triade

Tijdens het onderzoek naar de bestuurlijke kwaliteit verrichtten de inspecteurs zo geheten verificatie onderzoeken bij de Copernicus,  OSG West-Friesland en De Triade. Het bezoek aan de laatste locatie vormde de aanleiding tot een extra kwaliteitsonderzoek. Kortgezegd: De inspectie beoordeelde de kwaliteit van het onderwijs(-proces) als onvoldoende. Het concept-rapport wordt momenteel becommentarieerd door de directie en het CvB. Naar verwachting zal dit niet leiden tot verzachten van het oordeel dat het onderwijsproces onder de maat is. Met de inspectie is echter overeengekomen dat dezer dagen bij de mavo-afdeling onverwacht lesbezoeken worden uitgevoerd. Als tijdens die bezoeken de kwaliteit van het onderwijsproces als voldoende wordt beoordeeld zal het definitieve oordeel van de inspectie worden bijgesteld en kan het basisarrangement worden toegekend. 


Dia Gnosis(2)

Het proces van meer dan een half jaar dat wij met de inspectie hebben door gemaakt, en dat nog niet beëindigd is, vraagt reflectie en diagnosticeren. Wat ons, met name bij De Triade, is overkomen mag in geen geval herhaald worden. Met (resp. door) de opgedane kennis wordt gewerkt aan maatregelen en instrumenten die daarbij behulpzaam zullen zijn. Onder meer wordt nagedacht over een systeem van interne visitatie en auditing. Hierover binnenkort meer.


Examenuitslagen tijdvak 1 

Om met goed nieuws te eindigen: De examenresultaten na het eerste tijdvak stemmen tot tevredenheid en de prognoses na de herexamens zelfs tot grote tevredenheid. Complimenten aan alle leerlingen aan de betrokken collega's! 

Contact Atlas College
Dampten 14, 1624 NR Hoorn
T (0229) 20 60 20
E asc@atlascollege.nl
kvk: 37153438
btwnr.: 8209.71.054.B.01

Het Atlas College leert je schitteren!