Het Atlas College leert je schitteren!
bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur

Van het College van Bestuur

14 juni 2017

Onderwijskundig Leiderschap

Wat verstaan wij onder onderwijskundig leiderschap? Wie zijn onze onderwijskundig leiders? Met welke dilemma’s hebben zij in de praktijk te maken? Hoe behouden zij het goede en investeren in het nieuwe? Vele vragen die aan bod komen tijdens het Gemeenschappelijk Atlas Leiderschaps Ontwikkelings Programma (GALOP) 2.0.
Zo’n veertig collega’s kwamen op dinsdagmiddag 6 juni bijeen voor een startbijeenkomst. Onder leiding van Anna Paulien Smits en Pim Visser van NSO/CNA is men aan de slag gegaan rond een viertal thema’s. Aan het einde van de sessie heeft een ieder gekozen voor twee thema’s waarmee in het nieuwe schooljaar aan de slag zal worden gegaan.

Doelen van het traject:

  • het ontwerpen van een gemeenschappelijk 'Atlas'   ” referentiekader m.b.t. onderwijskundig leiderschap
  • leraren zien ruimte om hun onderwijs te verbeteren en vullen die ruimte ook in binnen de afgesproken kaders
  • het versterken van de onderwijskundig leiderschapsrol in de praktijk
  • delen en leren

Inclusie

Ook de leidinggevenden van het Atlas College zijn bijeen geweest voor een masterclass in het kader van GALOP 1.1 en wel op 1 juni jl. onder leiding van Jitske Kramer. Deze masterclass ging over het scheppen van een open en inclusieve werkcultuur, waarin alle stemmen gehoord worden. Met aandacht voor alle invalshoeken en tegelijkertijd daadkrachtig leiderschap.

Gesproken is over acht principes om te komen tot inclusie (de insluiting van achtergestelde groepen o.b.v. gelijkwaardige rechten en plichten). Daarnaast is stilgestaan bij de wijze waarop de methodiek Deep Democracy hierbij kan helpen; een zienswijze en methode die de onderstroom in groepen zichtbaar en hanteerbaar maakt.

De methode van Deep Democracy is ontwikkeld in het post-apartheid tijdperk in Zuid-Afrika en bestaat uit een aantal technieken en concrete stappen om tot constructieve besluiten te komen, met aandacht en waardering voor andere opvattingen. Door de wijsheid van de minderheid te benutten, wordt de effectiviteit en de inhoudelijke kwaliteit van besluiten verhoogd. Binnen groepen met een uiteenlopende diversiteit is het een krachtig instrument voor besluitvorming en conflictresolutie: de mogelijkheid voor beide partijen om alle argumenten helder en duidelijk te benoemen.

Een indringende masterclass die de deelnemers werkelijk anders leerde kijken naar groepen en groepsdynamiek. Daarbij is gesproken over Harry, als symbool voor het andere standpunt, het andere geluid, de andere mening, de andere blik. (Harry is op de foto de vogel die ondersteboven hangt.)


Inspectie

Op 15 juni a.s. vindt wederom een gesprek plaats met een vertegenwoordiging van de onderwijsinspectie over het verloop en de afronding van de pilot waaraan het Atlas College heeft deelgenomen.

De komende weken zal de inspectie zich (onverwacht) melden aan de poort van De Triade voor het bijwonen van lessen in het kader van het kwaliteitsonderzoek dat is ingelast op deze locatie.


Leerlingpanel

Op 13 juni jl. is wederom een leerling panel gehouden waaraan zo’n dertig leerlingen van de vijf onderwijslocaties deelnamen. Sinds drie jaar wordt dit panel jaarlijks door het CvB gehouden.

In de volgende Nieuwsbrief zal kort over de uitkomsten worden gerapporteerd.

 

 

 

 

Contact Atlas College
Dampten 14, 1624 NR Hoorn
T (0229) 20 60 20
E asc@atlascollege.nl
kvk: 37153438
btwnr.: 8209.71.054.B.01

Het Atlas College leert je schitteren!