Het Atlas College leert je schitteren!
bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur

Van het College van Bestuur

19 april 2017

Liever een half ei….. 

Met de paasdagen achter de rug is de vraag naar kopij voor de Nieuwsbrief minder makkelijk te beantwoorden. Maar onder het motto van: 'Liever een half ei dan een lege dop' hierbij mijn bijdrage.

Niet dat er niets gaande is. Zo steek ik (en ik niet alleen) momenteel veel tijd in de communicatie met de onderwijsinspectie over haar bevindingen in het kader van de pilot waaraan wij meewerken (zie eerdere Nieuwsbrieven of voor dieper geïnteresseerde collega’s: stuur even een mailtje).

Over die bevindingen, neergelegd in een concept-rapport) wordt hedenmiddag met de inspectie overlegd. Zondermeer kan het deelnemen aan de pilot als een leerzame ervaring worden gekwalificeerd. Maar het besluit van de inspectie om bij een van de locaties nader kwaliteitsonderzoek te doen heeft vele voeten in de aarde gezet en dit traject is nog niet naar tevredenheid van beider zijden afgesloten. Een volgende Nieuwsbrief verwacht ik specifieker op dit onderwerp in te kunnen gaan.

Een conclusie is op zijn plaats: Om onze ambities werkelijkheid te laten worden zullen we moeten borgen wat goed werkt (in brede zin 'doen' de Atlas locaties het goed), maar ingrijpen waar niet op het gewenste niveau wordt gepresteerd. Ingrijpen klinkt onsympathiek maar als de brandweerman niet ingrijpt en de kraan opent bij een brand gaat er toch echt veel mis. Ingrijpen moet als onder het afgesproken niveau wordt gepresteerd. We moeten er zeker van kunnen zijn dat aan de basale eisen van lesgeven (didactisch, pedagogisch) wordt voldaan. Lesgeven en leerlingen begeleiden is waartoe wij op aarde zijn. De kwaliteitseisen gelden natuurlijk niet alleen voor de onderwijsgevenden maar evengoed voor het bestuur, de managementteams, de conciërges etc. Niemand uitgesloten.

Gelukkig concludeert ook de inspectie dat in de breedte het onderwijs op voldoende niveau wordt gegeven. Dit is mooi maar niet genoeg gelet op onze eigen ambities!

De dop was toch meer gevuld dan aanvankelijk gedacht!


Regievoering

Al enige jaren werkt het CvB met zogenaamde regiegroepen. Deze bestaan uit twee directeuren en zijn gekoppeld aan de strategische ambities: Krachtige Collega’s, Waardevol Onderwijs, Gewaardeerde Prestaties. Op grond van de evaluatie van afgelopen jaar is besloten de frequentie van overleg met c.q. rapportage aan het CvB te intensiveren. Onder de regiegroep ressorteren werkgroepen die bestaan uit collega’s vanuit diverse gremia van ons college. 


Ontwikkeling nieuw Meerjaren Huisvestingsplan Hoornse VO-scholen

Stichting Onderwijs Huisvesting Hoorn(SOHH) is in 2012 opgericht met als doel de doorgedecentraliseerde verantwoordelijkheid voor de huisvesting van het voortgezet onderwijs in de gemeente Hoorn te organiseren. De stichting heeft in de afgelopen vijf jaar gewerkt op basis van het Meerjarenhuisvestingplan (MJHP 2012-2021) dat bij de oprichting in overleg met de gemeente Hoorn is opgesteld

Bij de oprichting van de stichting is afgesproken dat het MJHP elke vijf jaar zal worden herijkt op basis van nieuwe prognoses van de leerlingaantallen, de ontwikkeling van de schoolprofielen en overige (in- en externe) ontwikkelingen. Daarnaast bestaat de wens om de werkwijze en de organisatie van de stichting nu – na vijf jaar – te evalueren en indien nodig aan te passen aan de uitdagingen voor de nabije toekomst:

  • Meerjarenhuisvestingplan 2017-2027
  • Evaluatierapport over organisatie en werkwijze van SOHH

Op 30 maart 2017 is door het bestuur van SOHH de opdracht voor uitvoering en projectleiding voor dit project verleend aan mw. Janneke Koch, senior-adviseur bij BMC Advies

Het evaluatie- en ontwikkeltraject zal naar verwachting voor de zomer zijn afgerond.

Hans Verschoor,
voorzitter College van Bestuur

 

Contact Atlas College
Dampten 14, 1624 NR Hoorn
T (0229) 20 60 20
E asc@atlascollege.nl
kvk: 37153438
btwnr.: 8209.71.054.B.01

Het Atlas College leert je schitteren!