Het Atlas College leert je schitteren!
bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur

Van het College van Bestuur

5 april 2017

Coachen of directief sturen? Leidinggeven op maat.

Dit is wellicht de belangrijkste keuze waarvoor leidinggevenden aan (hoog opgeleide) professionals dagelijks komen te staan. Het besluit hangt af van het vertrouwen in de kwaliteit van de professional (motivatie en bekwaamheid) en van de situatie(hoe urgent, heeft de professional dit eerder gedaan?). Het is mijn ervaring, dat veel leidinggevenden huiverig zijn directief te handelen en in de eerste plaats kiezen voor een coachende en ondersteunende rol. Dikwijls is dit ook de meest effectieve leiderschapsstijl maar niet in iedere situatie.

Het direct bemoeien met hoe een professional het werk doet en het controleren of dit ook voldoet aan de gestelde eisen is geen vanzelfsprekendheid binnen onze werkcultuur en wordt dikwijls als ongewenst ervaren.

Leidinggeven is immers  “erop toezien, dat men doet wat jij vindt, dat er moet gebeuren”. Dat betekent schakelen in stijl maar altijd de vraag stellen wat het meest effectief is: coachen, ondersteunen, delegeren, directief aansturen?

De vraag die een leidinggevende zich telkens (opnieuw) moet stellen is: wil een collega(motivatie) deze taak verrichten en kan hij of zij het ook? Om die vraag goed te kunnen beantwoorden is nodig dat men elkaar met regelmaat spreekt en dat niet alleen op formele momenten zoals functioneringsgesprekken.

Leidinggeven is dus maatwerk. In die zin ligt er een directe parallel met het onderwijs (op maat) dat wij nastreven.

De optimale situatie is natuurlijk, dat taken in het volste vertrouwen kunnen  worden gedelegeerd omdat dit de voorwaarde schept voor het optimaal benutten van de professionele ruimte.


Jaarplan 2017-2018

Op 4 april jl. heeft de MR ingestemd met het jaarplan 2017-2018 van het Atlas College. Dit jaarplan ‘valt onder’ het Schoolplan 2016-2020.

Het schooljaar 2016-2017 was het startjaar van de realisatie van dat Schoolplan.  Dat betekent dat relatief veel tijd en energie is gestoken in het opstarten van regie- en werkgroepen en het vorm geven aan de ambitie de PDC(S)A-cyclus, anders dan voorheen, tot leven te brengen.

In dat laatste zijn we nog onvoldoende geslaagd en een aantal processen is trager opgestart dan beoogd. Dit laatste vormt de aanleiding tot aanpassing van de wijze van regievoering. Met ingang van het nieuwe schooljaar fungeert de bestuurder als voorzitter van de drie regiegroepen. Daarnaast is het jaarplan 2017-2018 meer richtinggevend dan het vorige plan. Jaarplannen zijn in de eerste plaats een stuurinstrument voor de beoogde vernieuwing binnen het Atlas College en de locaties.  Om effectief aan die vernieuwing te kunnen werken en de voortgang te monitoren zal met ingang van 2017-2018  vaker projectmatig gewerkt gaan worden.


Inspectie

Naar verwachting stuurt de Inspectie van het VO eind deze week het concept rapport toe van het onderzoek naar de kwaliteit van het bestuur van het Atlas College. In eerdere nieuwsbrieven is uitgelegd, dat het Atlas College op uitnodiging mee heeft gewerkt aan een pilot voor het nieuwe toezichtkader. De status van ‘pilot’ kan het misverstand oproepen dat het hier om een vrijblijvende exercitie gaat. Niets is minder waar.

Tijdens de onderzoeken constateerde de inspecteurs dat op een van de locaties het onderwijsproces niet aan de gestelde norm voldeed. Onder ‘onderwijsproces’ vallen de volgende indicatoren:

  • aanbod
  • zicht op ontwikkeling
  • didactisch handelen
  • (extra) ondersteuning
  • onderwijstijd
  • samenwerking
  • praktijkvorming en stage
  • toetsing en afsluiting

De bevindingen waren voor de inspectie aanleiding naast de pilot alsnog een kwaliteitsonderzoek in te stellen op basis van het ‘oude’ inspectiekader. Voor de zomer zal de inspectie nogmaals lessen inspecteren en naar verwachting tot een voldoende oordeel komen.

 

Contact Atlas College
Dampten 14, 1624 NR Hoorn
T (0229) 20 60 20
E asc@atlascollege.nl
kvk: 37153438
btwnr.: 8209.71.054.B.01

Het Atlas College leert je schitteren!