Het Atlas College leert je schitteren!
bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur

Van het College van Bestuur

22 maart 2017

Aanmeldingen licht boven de prognose

Afgelopen  vrijdag om 16 uur sloot de termijn van aanmeldingen voor de Hoornse locaties. Die in Medemblik en Edam loopt nog even door.

Het is heugelijk te constateren, dat op alle locaties tenminste de geprognosticeerde instroom is gehaald. Bijzonder positief is de wederom stijgende instroom bij De Triade. Zowel West-Friesland en Waterland zijn immers erkende krimpregio’s waarbij De Triade enige jaren terug fors marktaandeel verloren heeft maar inmiddels de weg omhoog is ingeslagen.

    2017      2016  
OSG West-Friesland       295 308
Copernicus SG 303 245
SG Newton 173 194
SG De Dijk 93 92
SG De Triade 107 102
totaal 971 941

(stand 21 maart 2017) 


Geen loting voor Atlas- en Taborscholen voor schooljaar 2017-2018

De aanmeldingstermijn voor de VO-scholen van het Tabor College en het Atlas College in Hoorn is inmiddels verstreken. Op basis van het aantal aangemelde leerlingen voor de verschillende scholen is duidelijk is geworden dat er niet geloot hoeft te worden. Dit geldt voor alle afdelingen van de scholen: van vmbo tot en met vwo.

Voor het schooljaar 2017-2018 hebben zich ruim 1500 leerlingen voor de verschillende scholen van het Tabor College en Atlas College in Hoorn aangemeld. Op basis van een gezamenlijk vastgestelde aanmeldingsprocedure hebben de twee betrokken besturen voor voortgezet onderwijs in Hoorn vastgesteld dat op geen van hun scholen voor vmbo, mavo (vmbo-t), havo, atheneum en gymnasium loting hoeft plaats te vinden.

Op de scholen wordt nu gecontroleerd of de aanmeldingen ook kunnen leiden tot plaatsing, ofwel voldoen de leerlingen aan de toelatingseisen van de scholen wanneer het gaat om het advies van de basisschool en andere eisen? 


Verkeersveiligheid Hoornse leerlingen

De Hoornse gemeenteraad buigt zich in haar  vergadering van 4 april 2017  over een aantal voorstellen m.b.t. de verkeerssituatie in het stationsgebied. De afgelopen jaren voeren de besturen van het Tabor College, het Atlas College en van de Stichting Onderwijs Huisvesting Hoorn (SOHH) met regelmaat het gesprek met vertegenwoordigers van de gemeente over de verkeersveiligheid in relatie tot de verkeersplannen in verband met 'De Poort van Hoorn'.

Hoewel deze gesprekken in goede verstandhouding verlopen, richten genoemde besturen zich vanuit hun bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de veiligheid van de hun toevertrouwde leerlingen, in een brief tot alle raadsfracties met een bestuurlijke hartenkreet.

De zorg betreft het risico, dat de raad akkoord gaat met deelplannen (betreffende de turborotonde en het stationsgebied), zonder dat helderheid bestaat over de gevolgen van deze besluiten voor andere gebieden zoals met name het gebied Dampten. Oftewel: binnen welk masterplan vindt besluitvorming plaats?

Om een voorbeeld te noemen: als de plannen m.b.t. het stationsgebied en het voornemen tot het autovrij maken van het Keern doorgang vinden, zal dit naar de idee van de schoolbesturen leiden tot toename van de verkeersintensiteit in het gebied Dampten, alwaar een tweetal grote scholen is gevestigd en de verkeersveiligheid in het geding is.

De besturen zijn van mening, dat pas een verstandig besluit genomen kan worden, dat rekening houdt met de verkeersveiligheid van scholieren, als grondig onderzoek is gedaan naar de gevolgen voor de verkeersstromen en -intensiteit en als helder is van welk overkoepelend ('master'-) plan deze beide plannen deel uit maken. Tijdens de raadscommissie op 21 maart 2017 staat dit onderwerp geagendeerd.

 

Contact Atlas College
Dampten 14, 1624 NR Hoorn
T (0229) 20 60 20
E asc@atlascollege.nl
kvk: 37153438
btwnr.: 8209.71.054.B.01

Het Atlas College leert je schitteren!