Het Atlas College leert je schitteren!
bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur

Van het College van Bestuur

8 maart 2017

Geslaagd Diner Pensant met NAP-pers

Te doen gebruikelijk organiseert het CvB na ongeveer een half jaar na hun aantreden voor  nieuwe collega’s een Diner Pensant. Op 15 februari leidde dit tot een smakelijk, gezellig en productief samenzijn. Positieve ervaringen zijn met elkaar gedeeld en knelpunten uitgewisseld. Gesproken is over  dilemma’s waar je vanuit je rol als docent mee van doen krijgt? Ten slotte is uitgewisseld wat  jou maakt tot een krachtige collega en welke voorwaarden daarvoor nodig zijn.


Opbrengst Wereldcafé

Ruim twintig collega’s kwamen af op de uitnodiging van PMR en CvB om met elkaar in gesprek te gaan over de beleidsvoornemens van de staatssecretaris om meer ruimte te scheppen voor verbetering en vernieuwing binnen het takenpakket van leerkrachten.

In zogenaamd ‘Wereldcafé-verband’ is zo’n anderhalf  uur zinvol en met enthousiasme de dialoog gevoerd aan de hand van stellingen.

De dialoog heeft een grote hoeveelheid suggesties opgeleverd, die door een werkgroep van de PMR  worden geclusterd. De bedoeling is, dat de opbrengsten met een advies aan het CvB worden voorgelegd. In een volgende Nieuwsbrief en op intranet zal te zijner tijd specifiekere informatie gegeven worden. Ongeduldige collega’s kunnen natuurlijk altijd contact opnemen met hun (P)MR-collega’s.


Inspectie op bezoek

Vanaf dinsdag 17 januari is de Onderwijsinspectie gestart met haar onderzoek binnen de Copernicus, OSG West-Friesland en De Triade.  Zoals in voorgaande nieuwsbrieven gemeld, werkt het Atlas College op verzoek van de inspectie mee aan een pilot die dient ter voorbereiding op het nieuwe toezichtkader waarmee de inspectie van medio 2017 gaat werken. Het Atlas College behoort tot een tiental VO-besturen in het land dat hiervoor gevraagd is. De pilot mag dan ter lering voor de inspectie gelden, de bevindingen over de kwaliteit van ons onderwijs en onze organisatie moeten wel degelijk als serieus worden beschouwd.

Dit laatste bleek na het eerste onderzoek bij De Triade. De inspecteurs waren ontevreden over de kwaliteit van een aantal lessen en besloten tot een vervolgonderzoek en extra lesbezoek. Dat is inmiddels achter de rug. Naar verwachting zal de inspectie binnen enkele weken haar overall bevindingen rapporteren aan CvB en directies.


Raden van Toezicht bijeen

Voor de eerste keer is op 1 maart jl. een bijeenkomst georganiseerd met vertegenwoordigers van alle Raden van Toezicht van het VO in de kop van Noord-Holland. Het was een bijzonder geslaagd samenzijn van zo’n vijftig toezichthouders die de intentie hebben uitgesproken meer met en van elkaar te willen leren. De aanwezigheid van en de inleiding door Paul Rosenmöller droeg naar de mening van aanwezigen bij aan een geslaagde avond in Alkmaar.


Bezoek tweede Kamerfractie D66

De D66-bustour voor de Tweede Kamerverkiezingen brengt op vrijdag 10 maart een bezoek aan SG Newton in Hoorn. Tijdens dit bezoek krijgen Pia Dijkstra (oud presentatrice, nu kamerlid en woordvoerder gezondheid, sport en emancipatie), Steven van Weyenberg (heeft in Hoorn gewoond en oud-leerling van RSG, tegenwoordig OSG West-Friesland en nu kamerlid) en Sophie in 't Veld (fractievoorzitter D66 - lid Europees Parlement) een rondleiding.

Er wordt onder andere een bezoek gebracht aan de EOA-klassen. De EOA (Eerste Opvang Anderstaligen) is bedoeld voor leerlingen van 12 tot 18 jaar, die pas in Nederland zijn, of nog niet voldoende Nederlands spreken om aan het reguliere onderwijs deel te nemen. Ook krijgt de D66-delegatie uitleg over het nieuwe vmbo op SG Newton.

Contact Atlas College
Dampten 14, 1624 NR Hoorn
T (0229) 20 60 20
E asc@atlascollege.nl
kvk: 37153438
btwnr.: 8209.71.054.B.01

Het Atlas College leert je schitteren!