Het Atlas College leert je schitteren!
bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur

Nieuws van de Medezeggenschapsraad

14 februari 2017

Kort verslag van de MR-vergadering van 14 februari 2017.

Dinsdag 14 februari heeft de MR in haar overleg met het CvB een positief advies gegeven over het reglement Toelatingscommissie Atlas College. Tevens is het nieuwe MR-reglement besproken, waarbij het reglement aangepast is na de wetswijziging “versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen”. Met name op de volgende punten zijn er wijzigingen aangebracht:

  • benoeming of ontslag van bestuurders
  • overleg met de interne toezichthouder
  • vergoeding noodzakelijke kosten voor het uitvoeren van de werkzaamheden MR
  • instemmingsrecht op de vaststelling en wijziging van het leerlingen participatiebeleid
  • nietigheid besluit inroepen.

In de volgende MR-vergadering zal er instemming gegeven worden aan het nieuwe reglement. 

Het onderwerp vakantieregeling OP/OOP is doorgeschoven naar de volgende vergadering.

Vanuit de oudergeleding is er een nieuw MR-lid welkom geheten: mevrouw C. van Daalen van de Copernicus.

De MR heeft daarnaast gesproken met de onderwijsinspectie in het kader van het nieuwe toezichtkader van de inspectie.

De onderliggende stukken vind je op de site van het Atlas College.

Contact Atlas College
Dampten 14, 1624 NR Hoorn
T (0229) 20 60 20
E asc@atlascollege.nl
kvk: 37153438
btwnr.: 8209.71.054.B.01

Het Atlas College leert je schitteren!