Het Atlas College leert je schitteren!
bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur

Van het College van Bestuur

1 februari 2017

Verloop Inspectie-onderzoek

Afgelopen woensdag heeft de onderwijsinspectie met een bezoek aan de OSG West-Friesland haar activiteiten op de locaties afgerond met uitzonderling van een gesprek dat nog met de MR zal worden gevoerd. De inspectie heeft in overleg onderzoek gedaan op de locaties Copernicus, De Triade en OSG West-Friesland.

Op 28 februari zal de inspectie aan de Kerndirectie een toelichting geven op haar rapportage over de bevindingen. Hoewel dit onderzoek plaats vond in het kader van een pilot gericht op het nieuwe inspectiekader (waarmee de inspectie vanaf medio 2017 gaat werken) zijn de uitkomsten en bevindingen beslist niet vrijblijvend. Het is daarom prettig te constateren, dat de eerste mondelinge terugkoppeling bij de Copernicus en OSG positief tot goed was. Bij De Triade waren de bevindingen specifiek m.b.t. het door de inspecteurs waargenomen didactisch handelen binnen de lessen zorgelijk. Over de definitieve bevindingen van de inspectie en de conclusies en verbeterplannen van het CvB zal in een volgende Nieuwsbrief nader worden ingegaan.


Actualiteit: tweede advies

De VO-raad heeft een set van maatregelen gepresenteerd om de kansenongelijkheid in het onderwijs terug te dringen. In een brief aan de Tweede Kamer pleit de raad onder andere voor een herijking van het schooladvies aan het einde van het tweede jaar in het vo en extra investeringen voor verlenging van de onderwijstijd voor leerlingen van minder draagkrachtige ouders. Ook stimuleert de raad dat er in elke regio onderwijsvormen beschikbaar zijn die uitstel van selectie mogelijk maken, zoals dakpanbrugklassen, tienercolleges en vormen van samenwerking tussen scholen op dit vlak.

Zie ook www.vo-raad.nl


HERHAALDE OPROEP

Ruimte voor vernieuwing en verbetering

Beste collega,

Momenteel wordt er op landelijk niveau nagedacht over mogelijkheden de lesgevende taak van leerkrachten te verminderen ten gunste van tijd voor verbetering en onderwijsontwikkeling.  Naar aanleiding hiervan nodigen de PMR en het CvB je van harte uit voor een bijeenkomst om hierover ideeën uit te wisselen en tot eigen ideevorming te komen.

In zijn brief liet staatssecretaris Dekker op 2 november jl. de Tweede Kamer het volgende weten:

Het ministerie van OCW zal de komende periode met de VO-raad, PO-Raad en vakbonden nader verkennen hoe de lesgevende taak van leraren kan worden verminderd, zodat zij meer tijd overhouden om te werken aan de verdere verbetering van hun onderwijs. Hierbij wordt een aantal scenario’s om het aantal lesuren voor leraren terug te dringen, nader uitgewerkt.

Landelijk wordt gesproken van verschillende scenario’s  om de lesgevende taken van leraren te verminderen. Staatssecretaris Dekker noemt in zijn brief onder meer het aantrekken van meer onderwijs(ondersteunend) personeel, het verminderen van de onderwijstijd, het aanpassen van de klassenstructuur (bijvoorbeeld: grotere klassen) en het anders inrichten van het onderwijs (bijvoorbeeld meer werken met ICT).

In het Schoolplan 2016-2020 van het Atlas College wordt beoogd meer ruimte te scheppen voor vernieuwing en verbetering. Een tweetal versnellers t.w. (verruiming van )het taakbeleid en het effectiever en efficiënter overleggen vormen de weg waarlangs deze ambitie werkelijkheid moet worden.

Over deze en mogelijk andere scenario's en ideeën willen we graag met elkaar verder praten op 9 februari a.s. van 15.30 - 17.00 uur op de OSG

Dus heb je ideeën of suggesties, wil je meedenken over mogelijke scenario's of 'gewoon' meepraten over dit thema? Meld je dan voor 1 februari aan en stuur een e-mail naar Marian den Hoed: m.denhoed@atlascollege.nl.

Graag tot 9 februari!

Hans Verschoor,  voorzitter CvB                          

Bas Hofstede, voorzitter MR

 

 

Contact Atlas College
Dampten 14, 1624 NR Hoorn
T (0229) 20 60 20
E asc@atlascollege.nl
kvk: 37153438
btwnr.: 8209.71.054.B.01

Het Atlas College leert je schitteren!