Het Atlas College leert je schitteren!
bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur

Meepraten over onderwijsvernieuwing, -verbetering en -ontwikkeling

18 januari 2017

Ruimte voor vernieuwing en verbetering  

Beste collega,  

Momenteel wordt er op landelijk niveau nagedacht over mogelijkheden de lesgevende taak van leerkrachten te verminderen ten gunste van tijd voor verbetering en onderwijsontwikkeling.  Naar aanleiding hiervan nodigen de PMR en het CvB je van harte uit voor een bijeenkomst om hierover ideeën uit te wisselen en tot eigen ideevorming te komen.

In zijn brief liet staatssecretaris Dekker op 2 november jl. de Tweede Kamer het volgende weten:

Het ministerie van OCW zal de komende periode met de VO-raad, PO-Raad en vakbonden nader verkennen hoe de lesgevende taak van leraren kan worden verminderd, zodat zij meer tijd overhouden om te werken aan de verdere verbetering van hun onderwijs. Hierbij wordt een aantal scenario’s om het aantal lesuren voor leraren terug te dringen, nader uitgewerkt.

Landelijk wordt gesproken van verschillende scenario’s  om de lesgevende taken van leraren te verminderen. Staatssecretaris Dekker noemt in zijn brief onder meer het aantrekken van meer onderwijs(ondersteunend) personeel, het verminderen van de onderwijstijd, het aanpassen van de klassenstructuur (bijvoorbeeld: grotere klassen) en het anders inrichten van het onderwijs (bijvoorbeeld meer werken met ICT). 

In het Schoolplan 2016-2020 van het Atlas College wordt beoogd meer ruimte te scheppen voor vernieuwing en verbetering. Een tweetal versnellers t.w. (verruiming van )het taakbeleid en het effectiever en efficiënter overleggen vormen de weg waarlangs deze ambitie werkelijkheid moet worden. 

Over deze en mogelijk andere scenario's en ideeën willen we graag met elkaar verder praten op 9 februari a.s. van 15.30 - 17.00 uur in de aula van het Bontekoegebouw van de OSG West-Friesland.

Dus heb je ideeën of suggesties, wil je meedenken over mogelijke scenario's of 'gewoon' meepraten over dit thema? Meld je dan aan en stuur een e-mail naar Marian den Hoed: m.denhoed@atlascollege.nl.

Graag tot 9 februari!

Hans Verschoor (voorzitter College van Bestuur) en Bas Hofstede (voorzitter Medezeggenschapsraad)

Ben je verhinderd en wil je toch op de hoogte blijven? Volg de ontwikkelingen op de site van het Atlas College onder Medewerkers > MR > Onderwijsontwikkeling

Contact Atlas College
Dampten 14, 1624 NR Hoorn
T (0229) 20 60 20
E asc@atlascollege.nl
kvk: 37153438
btwnr.: 8209.71.054.B.01

Het Atlas College leert je schitteren!