Het Atlas College leert je schitteren!
bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur

Van het College van Bestuur

14 december 2016

Bezoek College van Burgemeester en wethouders Hoorn
Het college van B&W van Hoorn vergadert op dinsdagochtend en kiest ervoor deze vergadering met regelmaat te laten plaats vinden ‘op locatie’. Zo heeft het college verzocht om op jl. dinsdag 12 december op het ASC bijeen te mogen komen. Op verzoek is het gezelschap door ondergetekende welkom geheten waarna een presentatie is gegeven over het Atlas College. Tevens is de gelegenheid te baat genomen het college te informeren over actuele, belangrijke zaken zoals de drie strategische ambities, het onderwijs voor Nieuwkomers in West-Friesland, de onderwijshuisvesting en het antwoord op de verwachte krimp van de leerlingpopulatie in de regio.

Investeren in leiderschap
De afgelopen twee jaar heeft het gemeenschappelijk Atlas leiderschapsontwikkelingsprogramma (GALOP) gedraaid dat was gericht op vergroten van de effectiviteit van de leidinggevenden (adjunct-) directeuren, team- en afdelingsleiders). Dit GALOP 1.0 traject krijgt een bescheiden vervolg: GALOP 1.1.
Overeenkomstig het Schoolplan 2016-2020 zal in de loop van dit jaar geïnventariseerd worden welke scholingsvraag er ligt bij degenen die de rol vervullen van sectievoorzitter, leerplan coördinator of vergelijkbare rollen. Hiervoor is de hulp ingeroepen van het NSO/CNA. In het voorjaar zal een startbijeenkomst plaatsvinden.

Startgesprek met de inspectie voor het voortgezet onderwijs
Onder leiding van onze 'contactinspecteur', de heer Kees Sluis, heeft een delegatie van vijf inspecteurs 2 december jl. het startgesprek gevoerd met een delegatie van het Atlas College, bestaande uit Peter Snoek, Jan Adels, Carla de Haas, Henk Jan Biegel en Hans Verschoor. In week 3 en 4 van 2017 zal de inspectie in het kader van haar pilot (ter voorbereiding op het nieuwe inspectiekader) specifiek onderzoek doen binnen een drietal locaties van ons college. Mede op ons verzoek zal dit onderzoek worden toegespitst op de ontwikkeling en begeleiding, het didactisch handelen en de onderwijstijd. Naar verwachting presenteert de inspectie voor de kerst het concept onderzoeksplan.
Op 7 december heeft een tweetal inspecteurs, in het kader van de pilot, zo’n anderhalf uur gesproken met de Raad van Toezicht van het Atlas College .

Halfjaarlijks gesprek met de ouderraden
Op 30 november heeft het halfjaarlijks overleg plaats gehad tussen vertegenwoordigers van (alle) ouderraden en de bestuurder. Bespreekpunten waren het strategisch beleid 2016-2020, de pilot  van de onderwijsinspectie en de uitkomsten van het medewerkertevredenheidonderzoek 2016.

Hans Verschoor, voorzitter College van Bestuur

 

 

 

Contact Atlas College
Dampten 14, 1624 NR Hoorn
T (0229) 20 60 20
E asc@atlascollege.nl
kvk: 37153438
btwnr.: 8209.71.054.B.01

Het Atlas College leert je schitteren!