Het Atlas College leert je schitteren!
bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur

Van het College van Bestuur

30 november 2016

Tijdperk van verandering of Verandering van Tijdperk?
'Nederland zal de komende decennia transformeren naar een nieuwe samenleving waarin de machtsverhoudingen zoals we die nu kennen radicaal zijn omgegooid. Dit is geen idealistisch vergezicht, maar de onontkoombare uitkomst van de kantelperiode waarin Nederland zich nu bevindt.' Deze uitspraak vormde de kern van de inleiding door Jan Rotmans, die ik tijdens de jubileumbijeenkomst van de VO-Raad mocht bijwonen. Jan Rotmans is hoogleraar transitiekunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en vertelt (en schrijft) boeiend over het feit, dat wij ons bevinden te midden van een verandering van tijdperken in plaats van dat wij ons bevinden in een tijdperk van verandering. Wellicht een idee voor de Atlasdag 2017?

Bezoek van de Inspectie
Aanstaande vrijdag 2 december komt de Onderwijsinspectie met een grote delegatie richting het Atlas College voor het jaarlijkse Bestuursgesprek. Dit gesprek krijgt nu echter een nieuwe dimensie aangezien het de aftrap is voor een pilot die de inspectie de komende maanden wil uitvoeren binnen ons college. De pilot dient ter voorbereiding op het nieuwe toezichtkader waarmee de inspectie van medio 2017 gaat werken. Het Atlas College behoort tot een tiental VO-besturen in het land die hiervoor gevraagd zijn. De pilot mag dan ter lering voor de inspectie gelden, de bevindingen over de kwaliteit van ons onderwijs en onze organisatie moeten wel degelijk als serieus worden beschouwd.

Strategische Advies Raad (SAR)
Op 17 november is de SAR 2016 bijeen geweest. Een gezelschap van bestuurders/directeuren/wethouders uit de ons omringende omgeving die bereidwillig zijn ons jaarlijks feedback te geven op onze strategische koers. Ook dit keer was het een inspirerende bijeenkomst. Een belangrijke  aanbeveling aan ons adres zijn is werk te maken van het imago van het  Atlas College. Het lijkt erop dat het beeld van het onderwijs dat het Atlas College biedt, klassieker is dan de wat de scholen van het Atlas College echt zijn en doen.

Kabinet compenseert gevolgen stijging pensioenpremie
Het kabinet heeft besloten de gevolgen van de stijging van de pensioenpremie van het ABP te compenseren. De VO-raad en de PO-Raad zijn hier tevreden mee. Paul Rosenmöller, die de bespreking namens de onderwijssector voerde: 'Met deze compensatie kunnen we ook de in de cao aangegane verplichtingen financieren.'

Het ABP heeft besloten om volgend jaar de totale pensioenpremie voor ambtenaren te verhogen met ruim 2 procent. Deze premiestijging heeft gevolgen voor de loonkosten van werkgevers. Het kabinet compenseert deze extra loonkosten uit een financiële meevaller van 4,3 miljard euro. Achter de schermen is hier door de onderwijssector hard voor gevochten.

Contact Atlas College
Dampten 14, 1624 NR Hoorn
T (0229) 20 60 20
E asc@atlascollege.nl
kvk: 37153438
btwnr.: 8209.71.054.B.01

Het Atlas College leert je schitteren!