Het Atlas College leert je schitteren!
bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur

Van het College van Bestuur

16 november 2016

De F’s van Foppe + 1(Fantastisch)
Het was een geslaagde Atlasdag 2016 met als motto Krachtige Collega’s. Complimenten aan Susanne, Sandra en Peter die de organisatie voor hun rekening hebben genomen en voor alle collega’s (de crews van Newton en de Copernicus) en leerlingen die ons alleen voortreffelijk in de watten hebben gelegd. Een keur aan workshops en een paar prima keynote speakers, waar Marc Mieras bijzonder veel indruk maakte met zijn inleiding, gaven een ieder de mogelijkheid samen en van elkaar te leren en zich te laten inspireren, hoewel het voor een aantal vooral transpireren bleek!

Het was voor de eerste maal in vier jaar (volgend jaar lustrum!) dat het motto feilloos aansloot op het strategisch beleid. Dat geeft ons de mogelijkheid de Atlasdag geen jaarlijks  ‘incident’ te laten zijn maar een vanzelfsprekend moment in het schooljaar met een aanloop en vervolg. Binnenkort wordt de dag geëvalueerd zodat in een volgende Nieuwsbrief bericht kan worden welke lessen uit deze geslaagde activiteit getrokken kunnen worden.

Om maar even bij Foppe de Haan te blijven, die ons meenam in zijn 5 F’s (feeling, function, future, feedback en fun), het was een fantastische belevenis!

Medewerkertevredenheidonderzoek
Op de Atlasdag mocht ik al vers van de pers een tipje oplichten van de uitkomsten van het tweejaarlijkse onderzoek naar de tevredenheid van alle medewerkers van het Atlas College. In de eerste plaats dank aan de collega’s die de tijd hebben genomen mee te werken aan het onderzoek. Dat heeft tot een prima respons geleid en helpt ons verder in ons streven de werkomstandigheden optimaal te laten zijn.

Het doet deugd te zien dat het rapportcijfer dat door de collega’s van OP, OOP en het management wordt gegeven hoger ligt dan vin 2014 en ook hoger dan landelijk gemiddeld. 

 

De komende tijd zullen de locatiespecifieke resultaten besproken en geanalyseerd worden binnen de locaties en zal worden besproken welke verbeteringen nodig zijn. En vooral ook wat geborgd moet worden. Want het spreekwoordelijke glas is meer dan voor de helft gevuld en dat is veel waard!

Commissie Onderwijs en Kwaliteit
De Raad van Toezicht (overigens royaal aanwezig tijdens de Atlasdag!) heeft besloten tot de installatie van een Commissie Onderwijs en Kwaliteit. De commissie Onderwijs en Kwaliteit (O&K) zal binnen haar taakgebied de Raad van Toezicht  (RvT) ondersteunen bij het houden van goed toezicht op en de besluitvorming over onderwijs- en kwaliteit(sdocumenten). De commissie O&K zal de RvT ondersteunen door advies uit te brengen aan deze Raad. De besluitvorming blijft de bevoegdheid van de RVT. De commissie bestaat uit twee leden van de RvT.

Bijeenkomst leden Raden van Toezicht West-Friesland
Sedert jaren wordt in onze regio onderwijs verzorgd voor leerlingen met een anderstalige achtergrond, de voormalige ISK (internationale schakelklassen), tegenwoordig Eerste Opvang Anderstaligen (EOA) genaamd. In onderling overleg is indertijd afgesproken dat SG Newton het onderwijs aan nieuwkomers verzorgt voor leerlingen in de leeftijd van 12-15 jaar en voor 16-17 jarigen. Voor de uitvoering van het onderwijs aan laatste genoemde groep zijn afspraken gemaakt met het Horizon College. Met de komst van vluchtelingen naar ons land is de aandacht voor dit onderwijs, begrijpelijk, toegenomen.

Deze ontwikkeling was voor de gezamenlijke West-Friese VO-besturen aanleiding om tot nadere afspraken te komen wat betreft de organisatie en professionalisering van dit onderwijs. Hiertoe is een Stuurgroep Nieuwkomers VO West-Friesland opgericht en zijn samenwerkingsafspraken gemaakt. Vanwege het belang van deze samenwerking is het idee ontstaan een bijeenkomst te beleggen voor de leden van de Raden van Toezicht van de aangesloten onderwijsinstellingen. Tijdens deze bijeenkomst wordt men nader geïnformeerd over de huidige organisatie en de uitvoering van het onderwijs. De bijeenkomst wordt gehouden op 14 november bij SG Newton

Strategische Advies Raad (SAR)
Het Atlas College  ambieert eigentijds onderwijs te bieden aan leerlingen en een goede en moderne  werkgever te zijn voor haar medewerkers. Daartoe is voorwaardelijk, dat in meerdere opzichten de verbinding met de samenleving wordt gezocht. Op basis van aldus verkregen inzichten en signalen bepaalt het Atlas College immers de strategische koers.

Ten behoeve van jaarlijkse ijking van deze strategische koers is in 2015 voor de eerste maal een zgn. Strategische Adviesraad bijeen gekome die bestaat uit personen, die het interessant vinden een inbreng te hebben in het strategisch beleid van het college. Hiertoe is een aantal personen benaderd, die  afkomstig zijn uit verschillende geledingen van de maatschappij, zoals bedrijfsleven, toeleverende scholen, vervolgonderwijs, onderzoek, zorg en de kunstensector. De adviesraad komt tenminste  eenmaal per jaar bijeen. Tijdens de bijeenkomst wordt van gedachten gewisseld over enkele actuele strategische thema’s.

Vorig jaar was het een geslaagde bijeenkomst die veel bruikbaars heeft opgeleverd voor het Schoolplan 2016-2020. Op 17 november komt de SAR voor de tweede keer bijeen.

 

 

Contact Atlas College
Dampten 14, 1624 NR Hoorn
T (0229) 20 60 20
E asc@atlascollege.nl
kvk: 37153438
btwnr.: 8209.71.054.B.01

Het Atlas College leert je schitteren!