Het Atlas College leert je schitteren!
bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur

Van het College van Bestuur

12 oktober 2016

Kun je iets weten zonder het te meten?

Is een vraag die mij regelmatig en zeker de laatste weken bezighoudt. We beschikken in toenemende mate over data, cijfers, percentages maar wat vertellen die precies? De aanleiding voor de vraag is divers: het verzoek van de Onderwijsinspectie om als een van de tien VO-besturen ins ons land mee te werken aan een pilot voor het nieuwe inspectiekader, de totstandkoming van de conceptnotitie Management Control van Henk Jan Biegel, de start van de implementatie van het door onze eigen collega’s ontwikkelde instrument voor analyse van onderwijsopbrengsten tot en met het uitzetten van het tweejaarlijkse medewerker tevredenheid onderzoek (MTO) (Nog niet ingevuld? STOP met lezen en direct DOEN a.u.b.!).

Als eindverantwoordelijk bestuurder is het mijn taak (in- en extern) te verantwoorden dat de opdracht die aan ons (het Atlas College) wordt gesteld, naar behoren wordt uitgevoerd. Hoe kan ik met regelmaat aan degenen die belang hebben bij en belang stellen in ons onderwijs uitleggen dat wij daadwerkelijk doen wat er van ons verwacht mag worden? En wie zijn die belanghebbenden?

Om bij de laatste vraag te beginnen: leerlingen, hun ouders/verzorgers, de (ons omringende) samenleving, samenwerkingspartners (zoals lokale overheden, andere onderwijsinstellingen, het bedrijfsleven, zorginstellingen) en alle collega’s voor wie het Atlas College de werkgever is, hebben allen op eigen wijze belang bij de kwaliteit van ons onderwijs. Het is dus zaak belanghebbenden bij onze plannen te betrekken en langs verschillende wegen (systematisch en regelmatig) navraag te doen naar de mate van hun tevredenheid, de uitkomsten te analyseren en waar nodig ons te verbeteren en de plannen bij te stellen. (In managementtaal: de  P(lan) D(o) C(heck) A(ct) cyclus) Met onze derde Schoolplanambitie 'Gewaardeerde Prestaties' stellen we ons de opdracht op levendige wijze vorm en inhoud te geven aan de uitvoering van deze cyclus. Een mooie zoektocht waarbij de dialoog als instrument ons uitstekend kan helpen.

Om nog even bij de vraag terug te komen. Die kan bevestigend beantwoord worden. Er zijn immers verschillende manieren om 'de vinger aan de pols te houden'. Cijfers, percentages en andere data geven een beeld maar doorgaans niet 'de' waarheid. Zij zijn echter behulpzaam bij het scheppen van 'onze' waarheid.

Ten slotte:  is het verantwoorden alleen mijn bestuurlijke taak? Formeel ligt er de verantwoordingstaak bij het CvB. Maar het je verantwoorden voor geleverde kwaliteit van werken is onlosmakelijk verbonden aan professionaliteit. En zeg nu zelf: welke professional is niet intrinsiek geïnteresseerd in het resultaat van zijn of haar geleverde prestaties?

Hans Verschoor,
voorzitter College van Bestuur

Contact Atlas College
Dampten 14, 1624 NR Hoorn
T (0229) 20 60 20
E asc@atlascollege.nl
kvk: 37153438
btwnr.: 8209.71.054.B.01

Het Atlas College leert je schitteren!