Het Atlas College leert je schitteren!
bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur

Van het College van Bestuur

28 september 2016

Wat is de Bedoeling van ons onderwijs?

Bij het maken van een ronde langs de locaties om de strategische koers voor de komende jaren toe te lichten valt mij op, dat dit weinig vragen oproept. Wel de, veelzeggende, opmerking van een collega, dat er feitelijk geen kritische vraag over te stellen was omdat de boodschap klopt en er zelfs enigszins ‘gelikt’ uitziet.

Dat is te begrijpen. Enerzijds omdat de koers het uiteindelijk resultaat is van een lange periode van wikken en wegen en maken van keuzes. Via de presentatie wordt het eindproduct van dit proces getoond en daar valt weinig op af te dingen. Anderzijds omdat met de gekozen ambities absoluut niets mis is, sterker nog: die sluiten zonder meer aan op waar, naar ik aanneem, alle collega’s voor ‘staan’: waardevol onderwijs voor alle leerlingen in een prettige en krachtige leer- en werkomgeving.Daar werken we, ieder vanuit de eigen rol, dagelijks aan in het besef, dat dit een mooie en complexe opdracht is. We zoeken naar structuren en procedures, methodes en modellen om onze doelen te bereiken. Daarbij worden keuzes gemaakt die vaak goed uitpakken, maar ons soms verder af brengen van ons doel. Er vestigt zich daarmee , als we niet oppassen, een praktijk die soms belemmerend werkt voor een stimulerende werk- en leeromgeving.

Om ons hiervan bewust te zijn en tijdig in te grijpen als daartoe aanleiding is, is het van belang momenten van reflectie in te bouwen. Of eenvoudiger gezegd: een pas op de plaats te maken en kritische vragen te stellen bij soms hardnekkig in gebeitelde gewoontes en methodes. Behulpzaam bij die gelegenheid is terug te halen waartoe ‘het Atlas College op aarde is” oftewel: wat is de Bedoeling van ons onderwijs?  

Mag ik jullie uitnodigen hierover via deze Nieuwsbrief de dialoog te starten? Wie wil?

 

Bijeenkomst nieuwe collega’s

Donderdag 15 september jl. zijn een kleine twintig nieuwe collega’s bijeen geweest voor een nadere kennismaking met (het bestuur van) het Atlas College. Naast informatie over de organisatie, de missie en visie en de kernwaarden van het Atlas College is onder meer stilgestaan bij de toegevoegde waarde van het college aan de te onderscheiden 'individuele' locaties. Door Esther Harkema, P&O adviseur, is bruikbare informatie gegeven over relevante personele aangelegenheden.

Behalve dat het een geanimeerde bijeenkomst was, is noemenswaard, dat langer is stil gestaan bij de vraag van een van de collega’s "wat het Atlas College onder een 'krachtige collega' verstaat!"

Hans Verschoor, voorzitter College van Bestuur   

 

Contact Atlas College
Dampten 14, 1624 NR Hoorn
T (0229) 20 60 20
E asc@atlascollege.nl
kvk: 37153438
btwnr.: 8209.71.054.B.01

Het Atlas College leert je schitteren!