Het Atlas College leert je schitteren!
bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur

Regievoering schoolplan

31 augustus 2016

Bij de start van de uitvoering van het vorige Schoolplan is gekozen voor het werken met regiegroepen. Aanvankelijk met een CvB-lid als voorzitter en met ingang van schooljaar '14 - '15 met een locatiedirecteur als voorzitter. De voornaamste taak van de regiegroepen was monitoring en signalering gekoppeld aan een van de drie beleidsambities. Later is er een vierde en zelfs een vijfde regiegroep aan toegevoegd.

Besloten is deze wijze van regievoering te continueren in de periode '16 - '20, met dien verstande, dat per ambitie een regiegroep wordt gevormd onder co-voorzitterschap van twee locatiedirecteuren/hoofd ASC.

De drie te vormen Regiegroepen zijn:

  1. Krachtige collega’s; Peter Snoek en Lars Beenen
  2. Waardevol onderwijs; Franca van Alebeek en Marion Winkelhuis
  3. Gewaardeerde prestaties; Jan Adels en Jan Padding

De regiegroepen vervullen de monitoring- en signaleringstaak m.b.t. voortgang en effectiviteit van afgesproken activiteiten met als doel de realisatie van de ambitie en de daaraan gekoppelde versnellers. Onder de regiegroep ressorteren verschillende werkgroepen, waarbij aan iedere versneller een werkgroep wordt gekoppeld. Hierbij bestaat de mogelijkheid om bepaalde versnellers met elkaar te verbinden (bijv. taakbeleid en effectief vergaderen). Iedere werkgroep heeft een kerndirectielid als opdrachtgever. In de werkgroepen hebben middenmanagers, adviseurs en docenten en/of ondersteuners zitting. Indien gewenst kan een werkgroep worden uitgebreid met externen.

Hans Verschoor, voorzitter CvB

Contact Atlas College
Dampten 14, 1624 NR Hoorn
T (0229) 20 60 20
E asc@atlascollege.nl
kvk: 37153438
btwnr.: 8209.71.054.B.01

Het Atlas College leert je schitteren!