Het Atlas College leert je schitteren!
bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur

Van het College van Bestuur

15 juli 2016

Een mooi rapport!

Traditiegetrouw maken we aan het einde van het schooljaar de balans op: wat hebben we als Atlas College gepresteerd en in welke mate zijn onze plannen gerealiseerd?

Kort gezegd: het Atlas College zit 'in de lift'. Dat wil zeggen dat we tevreden kunnen zijn over de kwaliteit van het geleverde onderwijs op alle locaties en binnen alle opleidingen. En dat er stappen zijn gezet in de richting van de realisatie van onze ambities.

Hoog overvliegend geeft de inspectie al onze opleidingen minimaal een voldoende en zijn leerlingen en hun ouders tevreden over de kwaliteit van ons onderwijs. Dat kan gelukkig ook gezegd worden over de medewerkers van het Atlas College. Aankomend najaar vindt het tweejaarlijkse medewerker tevredenheidsonderzoek plaats, maar onder meer via het medewerkerspanel kan geconcludeerd worden dat, naast verbeterpunten die meegenomen zijn in het nieuwe Schoolplan 2016 -2020, het Atlas College ook op dat punt goed presteert.

Vermeldenswaard is het aantal aanmeldingen van nieuwe leerlingen. Met name de instroom bij De Dijk en De Triade(!) was ondanks de lichte krimp in die regio’s goed te noemen. Dat geldt ook voor de Hoornse vestigingen. De recente eindexamenresultaten zijn met 94% (2% stijging t.o.v. vorig jaar en in benchmark met de anders Noord-Hollandse VO-scholen) ruim voldoende. Financieel is het Atlas College gezond, maar gelet op de stijgende G(emiddelde) P(ersoneels)L(asten) en de licht dalende leerlingenpopulatie is het strategische meerjarenplan dat afgelopen jaar is vastgesteld, van essentieel belang. Want regeren is vooruitzien! Een rapport dus om mee thuis te komen.  

Nieuwe Kernwaarden

Het afgelopen jaar hebben we dankzij het voorwerk van 'regiegroep 4' onze kernwaarden opnieuw geformuleerd en teruggebracht van dertien tot drie. Ze staan hieronder genoemd, gelardeerd met een paar mooie praktijkvoorbeelden van afgelopen schooljaar, waaruit blijkt dat de kernwaarden niet alleen op papier staan maar in de praktijk worden gebracht

1. Toegankelijkheid:  iedereen is welkom, we hebben voor iedereen een plek en een aanbod

  • Opvang vluchtelingen in Medemblik; niet gepland wel goed uitgevoerd.
  • EOA door Newton  gerevitaliseerd; voorbeeld van 'handen uit de mouwen' en handelen vanuit het belang van iedere leerling.

2. Diversiteit:  we leren van verschillen

  • Atlasdag 2015; nog weer inspirerender dan 2014: leren van en met elkaar.
  • Galop; mooi te bemerken dat intercollegiaal locatieoverstijgend als vanzelfsprekend samen geleerd wordt. 

3. Duurzaamheid:  we werken en leren voor nu en morgen.

  • Ingebruikname vernieuwde Copernicus; soepel verlopen voorbereidingstraject met prachtig resultaat.
  • De 'wederopstanding'  van  De Triade; beloning van vele inspanningen; helder profiel neergezet dat aanslaat in de regio.
  • Toegenomen focus op kwaliteit.
  • Ruimte voor innovatie; Technasium, vrije school, afgewogen gebruik ICT, Lean.
  • ASC ondersteuning en advisering is toekomstbestendiger aan het worden.


Lief en leed

Ook tijdens het afgelopen schooljaar heeft onze Atlasgemeenschap lief en leed gedeeld. Ziekte of verlies van collega’s of van hun naasten hebben ons geconfronteerd met de relativiteit van zaken waarover wij ons dagelijks druk maken. Wij hebben afscheid genomen van collega’s vanwege pensionering, het aanvaarden van een andere betrekking of omdat er sprake was van functioneringsproblematiek.

Er zijn gelukkig ook vreugdevolle momenten geweest vanwege terugkeer na ziekte, verwelkoming van nieuwe collega’s of het gezamenlijk behalen van mooie resultaten! Veel is gebeurd wat niet was gepland noch te plannen viel; veel is gerealiseerd wat we met elkaar voor ogen hadden met steeds als uitgangspunt 'de leerling' optimaal ten dienste te zijn. 

Vooraankondiging Tour d'Atlas

Eerder is geschreven over het Schoolplan 2016-2020. In de periode na het zomerreces worden op alle locaties bijeenkomsten om nader in te gaan op de strategische koers voor de komende jaren.

Maar eerst: vakantie!

Alle collega’s wens ik langs deze weg een welverdiende schitterende vakantieperiode toe!

Hans Verschoor,
voorzitter CvB

Contact Atlas College
Dampten 14, 1624 NR Hoorn
T (0229) 20 60 20
E asc@atlascollege.nl
kvk: 37153438
btwnr.: 8209.71.054.B.01

Het Atlas College leert je schitteren!