Het Atlas College leert je schitteren!
bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur

Van het College van Bestuur

6 juli 2016

Uitslag eindexamens

Met het eindresultaat dat 94% van onze leerlingen is geslaagd mogen we tevreden zijn. Natuurlijk zal ook deze uitslag op de locaties nader geanalyseerd worden om lering te trekken, maar tevredenheid is op zijn plaats. Hulde dus voor onze leerlingen en voor alle collega’s!  

    2016 (% )  2015 (%)  
Copernicus SG havo 88 88
  mavo 94 97
  vwo 96 93
  totaal 92 93
       
OSG West-Friesland   havo 92 83
  mavo 97 89
  vwo 92 90
  totaal 93 86
      
SG De Dijk basis 100 100
  kader 100 100
  theoretisch 95 100
  totaal 97 100
       
SG De Triade basis 100 100
  kader 100 100
  theoretisch 96 89
  totaal 99 98
       
SG Newton basis 96 96
  kader 97 92
  theoretisch 88 100
  totaal 96 95
       
Atlas College totaal 94 92

 

Burgemeester dineert in l'Orangerie

Op 23 juni jl. is het eerste diner in een reeks van vier gehouden in het kader van de kennismaking van de nieuwe Hoornse burgemeester Jan Nieuwenburg. De eerste twee diners worden verzorgd door docenten en leerlingen van SG Newton in l’Orangerie.

De burgemeester heeft vertegenwoordigers van instellingen, bedrijven en organisaties  uitgenodigd de maaltijd met hem te delen. Bij het eerste diner was Hans Verschoor als voorzitter CvB van het Atlas College genodigd. Hij heeft als gastheer de burgemeester en zijn gezelschap (waaronder drie wethouders) welkom geheten en kort geïntroduceerd bij het Atlas College en in het bijzonder SG Newton. Bovendien heeft hij een 'schitterende' Atlaspen aan de burgemeester overhandigd.

Het diner werd op voortreffelijke wijze verzorgd door de 'crew' van SG Newton.

De toekomst van het VO in West-Friesland

Met de zomervakantie in aantocht geven de besturen VO West-Friesland in dit Memo de laatste stand van zaken over de voortgang van het werken aan de toekomst van het VO in West-Friesland. Recent is een nieuwe data-analyse opgesteld, waarin kort samengevat het volgende wordt aangegeven:

Het merendeel van de leerlingen dat doorstroomt naar mbo en hoger onderwijs kiest voor een nabijgelegen instelling. Het Horizon College, het ROC van Amsterdam en het Clusius College krijgen de meeste leerlingen afkomstig van de scholen in de regio West-Friesland. In het hoger onderwijs zijn dit de Universiteit van Amsterdam, de Vrije Universiteit, de Hogeschool van Amsterdam en Hogeschool Inholland. Leerlingen die doorstromen naar mbo-instellingen kiezen voor de opleidingen Economie, Techniek, Zorg & Welzijn. Van de doorstromers naar het hbo kiezen de meeste leerlingen voor Economie, gevolgd door Techniek, Gezondheidszorg en Onderwijs. In het WO worden de CROHO-onderdelen Natuur, Techniek en Gezondheidszorg het meest gekozen door leerlingen uit de regio.

Van de bevolking in de regio is bijna 71% beroepsbevolking (ongeveer 112.000 inwoners). Van hen is 95% werkzaam (ongeveer 106.000 inwoners) en 5% werkloos. Van de werkenden die woonachtig zijn in de zeven gemeenten binnen de regio heeft 42% een baan op middelbaar, hoger of wetenschappelijk onderwijsniveau. De werkloosheid van de beroepsbevolking jonger dan 25 jaar ligt iets lager dan gemiddeld (11% ten opzichte van 13% landelijk). De werkloosheid voor opgeleiden met een hoog onderwijsniveau komt overeen met het landelijke beeld. De werkloosheid onder opgeleiden met een lager onderwijsniveau ligt lager dan het landelijk gemiddelde. Verder blijkt dat onder alle jongeren het aandeel met een uitkering sociale zekerheid (zoals een Wajong-uitkering) hoger ligt dan landelijk.

Op basis van het aantal banen in de regio zijn Overheid & Zorg en Commerciële Dienstverlening de grootste economische activiteiten in de regio. Binnen Nijverheid en Energie zijn er in Koggenland en Opmeer verhoudingsgewijs meer banen.

In het derde en laatste hoofdstuk wordt op basis van de doorstroomgegevens van DUO beschreven hoe de instroom vanuit het PO in de regio verloopt. Per vestiging wordt de top tien van toeleverende scholen uit het PO getoond.

De ontwikkeling van het aantal leerlingen in het PO tussen 2015 en 2025 ziet er als volgt uit:

Het volledige rapport is voor iedereen beschikbaar en kan aangevraagd worden bij het secretariaat van de afzonderlijke stichtingen.

De periode direct na het zomerreces zal een volgende onderzoeksfase worden ingegaan:

Deze richt zich op drie gebieden:

  1. aansluiting PO – VO
  2. aansluiting VO – vervolgonderwijs en arbeidsmarkt
  3. optimalisering van het huidige onderwijsaanbod (intern VO-traject)

Voor elk van deze gebieden is een aantal vragen geformuleerd. Deze worden aan deskundigen voorgelegd: directeuren en bestuurders uit het reguliere en speciaal basisonderwijs, instroomfunctionarissen en beleidsmedewerkers uit het mbo, het hbo en het WO en vertegenwoordigers van de arbeidsmarkt.

Zo wordt inzicht verkregen in  bijvoorbeeld weten welke onderwijskundige ontwikkelingen momenteel in het basisonderwijs spelen die van invloed zijn (worden) op het onderwijs in het voortgezet onderwijs en welke onvolkomenheden het basisonderwijs constateert op het gebied van leerlingbegeleiding. Ook wordt gevraagd  of het basisonderwijs een bepaald aanbod mist in het VO.
Van het vervolgonderwijs wordt antwoord gevraagd op de vraag of er wijzigingen in het onderwijsaanbod zijn te verwachten waarop het VO moet inspelen en welke vaardigheden de komende vijf tot tien jaar een prominente plaats in het vervolgonderwijs krijgen. Ook wordt onderzocht  hoe het vervolgonderwijs aankijkt tegen maatwerk in het VO en eventuele diploma’s op gedifferentieerd niveau (het maatwerkdiploma).
De input die het vervolgonderwijs levert en de reacties van de vertegenwoordigers van de arbeidsmarkt worden gebruikt om deze te spiegelen aan het huidige onderwijsaanbod dat de West-Friese VO scholen verzorgen en wat dit betekent voor het toekomstperspectief van hun onderwijsaanbod en -concept. Dit vindt vooral plaats in gesprek met de medewerkers in de scholen. Daarna worden alle opbrengsten samengebracht in een eindrapport, waarmee de onderzoeksfase wordt afgesloten en kan worden begonnen aan het maken van afspraken over de realisatie van de opbrengsten in de scholen.

Wordt vervolgd…

 

 

 

 

Contact Atlas College
Dampten 14, 1624 NR Hoorn
T (0229) 20 60 20
E asc@atlascollege.nl
kvk: 37153438
btwnr.: 8209.71.054.B.01

Het Atlas College leert je schitteren!