Het Atlas College leert je schitteren!
bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur

Van het College van Bestuur

8 juni 2016

Bezoek wethouders aan EOA-locaties

Afgelopen donderdag brachten twee Hoornse wethouders, Nel Douw en Samir Bashara, in aanwezigheid van Newtondirecteur Marion Winkelhuis en Atlasbestuurder Hans Verschoor een bezoek aan een tweetal locaties waar les wordt gegeven aan leerlingen in het kader van Eerste Opvang Anderstaligen (EOA). Op de locatie Johannes Poststraat betreft dat de 16- en 17-jarigen, waarvan de lessen na het zomerreces weer door en bij het ROC worden verzorgd, bij locatie Newton betreft het de 12- tot en met 15-jarigen.

Op beide locaties heeft de delegatie een deel van het onderwijs bijgewoond en is in gesprek gegaan met de leerlingen, die zichzelf presenteerden en allerhande vragen hadden voorbereid voor m.n. de wethouders. Een van de opvallendste vragen was die om meer onderwijs!

Ongelijke kansen in het onderwijs

Wat kan de VO-sector (nog meer) doen om de kansengelijkheid in het onderwijs te bevorderen? De afgelopen periode is - naar aanleiding van rapporten van de Onderwijsinspectie en de OESO over toenemende kansenongelijkheid - zowel binnen als buiten het onderwijs veel over dit vraagstuk gesproken. Ook op de Algemene Ledenvergadering van de VO-raad van 2 juni stond het centraal.

Minister Bussemaker sprak de leden van de VO-raad toe tijdens deze ALV. Ze benadrukte dat het onderwijs kan bijdragen aan het bestrijden van deze tweedeling en aan het scheppen van kansengelijkheid. Dit kan volgens haar op drie manieren:

  • Het onderwijs kan eraan bijdragen dat alle leerlingen zelfvertrouwen en voldoende bagage voor de toekomst meekrijgen. Leerlingen die dit minder vanuit huis meekrijgen, hebben vaak een achterstand in het ontdekken van hun talenten. Daarnaast ligt bij het onderwijs een grote verantwoordelijkheid om de overgangen tussen de verschillende sectoren beter te maken. In dit kader is goede LOB ook heel belangrijk.
  • Docenten, schoolleiders en bestuurders moeten alert zijn op (onbewuste) vooroordelen over leerlingen en het - soms lastige - gesprek hierover in de school aangaan. Bussemaker wil hierover ook in gesprek met de lerarenopleidingen.
  • Scholen kunnen de samenwerking aangaan met partijen rondom de school - bijvoorbeeld bibliotheken en sportverenigingen - om nu vaak privaat georganiseerde diensten als huiswerkbegeleiding, examentraining en weekendscholen voor iedereen toegankelijk te maken. En niet alleen voor mensen die het kunnen betalen. 

De minister gaat een ‘gelijke kansen-alliantie’ opzetten, waaraan ook de VO-raad zal deelnemen. Deze alliantie komt dit najaar met voorstellen om de groeiende kansenongelijkheid tegen te gaan. Bussemaker: "Laten we kijken naar de bijdrage die wij als onderwijs kunnen leveren aan het bestrijden van de tweedeling, zodat alle leerlingen zo hoog kunnen reiken als in hun vermogen ligt. Het voortgezet onderwijs heeft daar heel belangrijk gereedschap voor in handen en ook een hele grote verantwoordelijkheid. Uiteraard kunnen scholen de overheid en inspectie aanspreken op beleid; als dit beleid tot meer kansenongelijkheid leidt, hoor ik het graag. Maar de sector moet ook niet achteroverleunen, het ook zelf doen. We moeten op alle niveaus met veel gevoel voor urgentie aan de slag."

Hoe tevreden zijn onze leerlingen?

Onlangs zijn onze eerste- en derdeklassers gevraagd hoe tevreden zij zijn ten opzichte van drie ambities uit het sectorakkoord:

  • Ambitie 1: Uitdaging voor alle leerlingen
  • Ambitie 2: Eigentijds onderwijs
  • Ambitie 3: Brede vorming

Daarnaast is onderzoek gedaan naar hun tevredenheid over het schoolklimaat en naar de mate van veiligheid.

Op locatie- en Atlasniveau zullen de uitslagen nog nader geanalyseerd worden. Een eerste indruk is, dat leerlingen zich positief uitlaten over het klimaat op onze scholen en zich doorgaans veilig voelen. Belangrijk om dit te constateren en te zien, dat belangrijke positieve stappen zijn gezet bij die locaties waar dat de vorige peiling nog onder niveau was. Ten aanzien van de ambities uit het sectorakkoord (die nauw aansluiten op onze eigen ambities) is wisselend geoordeeld en is er meer werk aan de winkel.

Met name over de mate waarin sprake is van eigentijds onderwijs laten leerlingen zich kritisch uit, waarbij moet worden opgemerkt, dat de hier gestelde vragen beperkt zijn en toegespitst op kwaliteit en mate van toepassing van  ICT binnen het onderwijs. Ook oordelen onze leerlingen kritisch over de mate waarin zij door het onderwijs worden uitgedaagd.

Hoe tevreden zijn de ouders van onze leerlingen?
Ook de ouders/verzorgers van bovengenoemde leerlingen zijn gevraagd naar hun tevredenheid. De eerste uitkomsten laten zien dat op alle locaties gemiddeld tussen 7 en 7,5 wordt geoordeeld over diverse kwaliteitsaspecten. Een in algemene zin goede uitkomst, die in behoorlijke mate overeenkomst met onze vooraf gestelde ambities. Ook hier is sprake van wisseling per locatie en per afdeling. Op vallend is de grote stijging van zowel de leerling- als oudertevredenheid bij De Triade.

Jaarplannen en Schoolplan

Op 21 juni (en indien nodig 5 juli) vergadert en oordeelt de MR over de jaarplannen van de vijf onderwijslocaties, van het Atlas Service Centrum en van het Atlas College. Onlangs heeft de MR haar goedkeuring gegeven aan het Schoolplan 2016-2020 van het Atlas College. Voorafgaand aan de MR -vergadering is op iedere locatie door de directie het Jaarplan besproken met collega’s en met vertegenwoordigers van leerlingen, ouders en de MR-leden van die locatie.

 

 

Contact Atlas College
Dampten 14, 1624 NR Hoorn
T (0229) 20 60 20
E asc@atlascollege.nl
kvk: 37153438
btwnr.: 8209.71.054.B.01

Het Atlas College leert je schitteren!