Het Atlas College leert je schitteren!
bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur

Nieuws van Personeelszaken

7 juni 2016

In de nieuwsbrief van 25 mei jl. stond, dat de leden van de VO-raad hadden ingestemd met het onderhandelaarsakkoord cao-VO 2016-2017. Inmiddels zijn ook de vakbonden akkoord gegaan met het akkoord. Dit betekent dat er een nieuwe cao komt met een looptijd van 1 juli 2016 tot 1 oktober 2017. Maar wat betekent dit specifiek voor onze collega’s?

Loonsverhoging
Per 1 juli 2016 zullen de salarissen met 3% worden verhoogd. Officieel geldt de verhoging reeds per 1 januari 2016. Het daardoor gemiste extra loon tussen 1 januari en 30 juni 2016 zal in de maand juli, in de vorm van een eenmalige uitkering, worden uitbetaald. 
In april 2017 volgt er een eenmalige uitkering van € 500,- naar rato van de omvang van je aanstelling. Deze uitkering is niet pensioengevend.

Persoonlijk budget (LBP-uren)
De spaartermijn van LBP-uren is niet meer gelimiteerd. Na vier jaar sparen wordt het eerste jaar van het gespaarde saldo omgezet in een geldbedrag door de uren te vermenigvuldigen met het dan geldende uurtarief. Dit geldbedrag is op een later moment alsnog in te zetten voor verlof. Het aantal uren wordt dan bepaald door het geldbedrag te delen door het geldende uurtarief op het moment van opname. Mocht je uurtarief in de tussentijd dus gestegen zijn, dan kan het in de praktijk voorkomen dat je er op dat moment minder verlofuren voor ontvangt. Het budget dient voor het einde van het dienstverband te zijn opgenomen. Mocht je niet in staat zijn gesteld om de uren op te nemen, dan zal het nog resterende saldo worden uitbetaald.

Daarnaast is de toepassingsruimte verbreed. Dit betekent dat het bestuur van het Atlas College zich nog zal buigen over de mogelijkheden om beleid te ontwikkelen ten aanzien van een bredere inzet van de LBP-uren ter ondersteuning van de duurzame inzetbaarheid en vitaliteit van haar collega’s.

Sociale zekerheid
De duur van de publieke WW-uitkering zal worden verkort tot maximaal 24 maanden. De sociale partners hebben afgesproken deze versobering van de WW-uitkering in opbouw en duur in de cao- VO te herstellen (herstel derde WW-jaar). Dit geldt eveneens voor de duur en opbouw van de WGA. Daarnaast wordt de aansluitende uitkering niet gemaximeerd op 65-jarige leeftijd, maar op de AOW-gerechtigde leeftijd.

 

 

Contact Atlas College
Dampten 14, 1624 NR Hoorn
T (0229) 20 60 20
E asc@atlascollege.nl
kvk: 37153438
btwnr.: 8209.71.054.B.01

Het Atlas College leert je schitteren!