Het Atlas College leert je schitteren!
bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur

Nieuws van de Medezeggenschapsraad

7 juni 2016

In de MR-vergadering van 31 mei heeft de MR met het CvB besproken dat wil de MR goed kunnen functioneren, de stukken in een eerder stadium bij de MR aangeleverd moeten worden. In de nieuwe Plan- en Controlcyclus voor het komend schooljaar zullen hierover afspraken gemaakt worden. Nu moest er een vergadering verplaatst worden en is er een extra MR-vergadering gepland voor 21 juni.

In de vergadering heeft de MR positief geadviseerd over de vakantieplanning voor het schooljaar 2016-2017. De verlofregeling voor het OOP komt ter sprake in de vergadering van 5 juli 2016.

Het schooljaarplan van het Atlas College is besproken met het CvB en de MR heeft ingestemd met het plan.

De concept locatiejaarplannen zijn kort besproken. Opgemerkt is dat nog niet op alle locaties deze plannen met alle geledingen van het personeel, ouders en leerlingen besproken zijn. Van het Atlas Service Center is er nog geen plan bekend. Met het CvB is afgesproken dat de plannen 21 juni terug komen op de vergadering.

De gewijzigde lessentabellen van SG De Triade, OSG West-Friesland en Copernicus hebben een positief advies gekregen van de MR. Het advies over de lessen tabel van SG Newton is uitgesteld naar 21 juni, omdat er nog enkele vragen hierover beantwoord moeten worden.

De ouder-/leerlinggeleding van de MR heeft positief geadviseerd over de vaststelling van de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage van het Atlas College.

Alle stukken van de MR-vergadering(en) zijn  voor alle personeelsleden in te zien via de site van het Atlas College.

Contact Atlas College
Dampten 14, 1624 NR Hoorn
T (0229) 20 60 20
E asc@atlascollege.nl
kvk: 37153438
btwnr.: 8209.71.054.B.01

Het Atlas College leert je schitteren!