Het Atlas College leert je schitteren!
bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur

Van het College van Bestuur

20 april 2016

Krachtige collega’s: een mooi samenspel

Het thema van de Atlasdag 2016 wordt  'krachtige collega’s', misschien wel de belangrijkste ambitie uit het schoolplan 2016-2020. Buiten kijf staat, dat de kwaliteit van ons onderwijs staat of valt met de vitaliteit en professionaliteit van onze docenten en al diegenen die ondersteunende en faciliterende werkzaamheden verrichten. Samen werkend als schakels van een ketting.  

Om bij die metafoor te blijven: om de ketting te laten schitteren zijn krachtige parels nodig! De komende jaren zal extra en specifieke aandacht besteed worden aan hetgeen nodig is om tot schittering te komen. Dat vereist een mooi samenspel tussen 'organisatie' en 'collega's'. De verantwoordelijkheid om op kracht te komen en te blijven ligt in de eerste plaats bij de individuele collega: professionaliteit.

De organisatie (lees: het Atlas College) dient hierbij in velerlei opzicht ondersteunend en stimulerend te zijn. Denk bijvoorbeeld aan taakbeleid, maatregelen om de werkdruk gezond te houden, efficiënt omgaan met overlegtijd, faciliteren van scholing enz.

De schaduwkant van 'ambities' is, dat het er de schijn van heeft dat er nu geen krachtige collega's zijn. Niets is echter minder waar. Als bestuurder van het Atlas College ben ik trots op het werk dat dagelijks wordt verzet en dat tot tevredenheid van leerlingen, ouders en de inspectie leidt. Gelukkig blijkt uit het medewerker tevredenheid onderzoek en uit het medewerkerspanel dat ook de collega’s over het geheel genomen met plezier werken bij het Atlas College. Maar om zogezegd een schitterende parelketting te worden en te blijven is meer nodig. Dat vereist een mooi samenspel.

Informatisering 

Na een zeer lange periode nagenoeg zonder problemen op IT-gebied te hebben gewerkt, zijn we het afgelopen jaar helaas geconfronteerd met problemen van verschillende aard op dit gebied. Door inspanningen van de collega’s van IT is menig lek gedicht en lijkt de situatie momenteel stabiel. Al die gebeurtenissen waren echter aanleiding tot zorg voor de (nabije) toekomst: zijn we als Atlas College in meerdere opzichten voldoende voorbereid? Hebben we de kennis in huis en zijn de juiste keuzes gemaakt?

Aan het bureau Expanding Visions is opdracht gegeven een advies uit te brengen en recent zijn hun bevindingen gedeeld met de kerndirectie, de collega’s van IT en het CvB, en is het advies uitgebracht. In algemene zin concluderen de experts van Expanding Visions dat er veel kennis op IT-gebied binnen ons college aanwezig is en is de waardering uitgesproken voor hetgeen is opgebouwd. Er moeten echter stappen gezet worden om op de toekomst voorbereid te zijn. Daartoe zal het Informatiebeleid moeten worden ontwikkeld en de organisatie aangepast. Naar het oordeel van de experts ontbeert het Atlas College in dat verband een Informatiemanager.

 Op basis van het uitgebrachte advies heeft het CvB besloten per 9 mei a.s. in de persoon van de heer Jos de Bruin een zogenaamde kwartiermaker aan te stellen. Zijn opdracht voor de komende maanden wordt:

  • het organiseren van de IT-afdeling;
  • het organiseren van de 'vraagkant' en het op orde brengen van de informatiearchitectuur.

De kwartiermaker bereidt de weg voor de komst van genoemde informatiemanager. In een volgende nieuwsbrief zal hierover nadere informatie worden verstrekt.

Uit het leerlingenpanel

Op mijn vraag wat de leerlingen zouden doen als ze een dag op mijn stoel zouden plaats nemen en een mooi budget ter beschikking zouden krijgen kwamen de volgende reacties:

  •  'Meneer, ik zou er voor zorgen dat de wifi het gewoon altijd doet en we alle apps e.d. normaal kunnen gebruiken als wij dat willen.'
  • 'Ik zou zorgen dat er voldoende stoelen in de aula komen, want nu kunnen we soms niet zitten in de pauze.' 
  • 'Zorgen dat er een rooster komt met maximaal vier tussenuren per week en dat gelijk over de week is verdeeld.'

Op mijn vraag, tijdens het gesprek over de kwaliteit van onderwijs,  naar wat een docent een goede docent maakt zeiden zij onder meer:

  •  'Een goede docent houdt van (omgaan met) kinderen en houdt ook van het vak waarin hij lesgeeft.'

 En verder:

  •  'Doet een goede docent wat hij zegt; dus als hij waarschuwt dat een leerling eruit gestuurd wordt als hij ‘iets’ nog eens doet, moet hij hem er ook echt uitsturen.'

Het cijfer, dat leerlingen aan 'hun' school gaven varieerde van een 5 tot een 9,5 met een gemiddelde van tussen de 6,5 en 7. Opvallend was, dat de zorg - en dus ook het ontbreken ervan - een belangrijke rol speelde bij het geven van een cijfer.

 

Contact Atlas College
Dampten 14, 1624 NR Hoorn
T (0229) 20 60 20
E asc@atlascollege.nl
kvk: 37153438
btwnr.: 8209.71.054.B.01

Het Atlas College leert je schitteren!