Het Atlas College leert je schitteren!
bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur

Van het College van Bestuur

6 april 2016

Krachtige Collega’s, Waardevol Onderwijs en Gewaardeerde Prestaties
Recent is de strategische koers (het Schoolplan 2016-2020) voor het Atlas College vertaald in een drietal ambities. De ambities zijn: Krachtige Collega’s, Waardevol Onderwijs voor iedere leerling en Gewaardeerde Prestaties.

Krachtige collega’s zijn nodig om de ambities te kunnen verwezenlijken; collega’s die de regie kunnen en willen nemen over hun eigen taken en ontwikkeling én daarover in overleg blijven met hun leidinggevende en andere collega’s. Collega's ook, die zich er bewust van zijn dat zij deel uitmaken van een professionele leergemeenschap.

Per ambitie is een aantal zogenaamde ‘versnellers’ benoemd. Versnellers geven richting aan de (soort van) activiteiten die de komende beleidsperiode worden uitgevoerd en die helpen de ambities te realiseren.

Om de ambitie 'krachtige collega’s' werkelijkheid te laten zijn in 2020, worden de volgende versnellers ingezet:

 • Leiderschap
 • Professionaliseringsbeleid
 • Taakbeleid
 • Effectief overleggen
 • Duurzame inzetbaarheid

Om het 'waardevol onderwijs' in de praktijk vorm te geven zetten wij tenminste in op:

 • De flexibilisering van het onderwijs zodat maatwerk geboden kan worden; onderwijs op maat dat aansluit bij het niveau, interesses en talenten van de leerling.
 • Het verdelen van het curriculum in kern en keuzes, in kennis én (21ste eeuw) vaardigheden (inhoud).
 • De begeleiding en ondersteuning van de (school)loopbaan van iedere leerling.

Met 'gewaardeerde prestaties' wordt bedoeld, dat het Atlas College prestaties levert die worden gewaardeerd door de leerlingen, de ouders, de medewerkers, de onderwijsinspectie, het toeleverend en vervolgonderwijs en bedrijven en organisaties waarmee wij samenwerken. Wij willen systematisch verantwoording (kunnen) afleggen over de bereikte resultaten.

Om deze ambitie te realiseren doen wij tenminste het volgende:

 • We ontwikkelen een kwaliteitscultuur  waarin wordt gewerkt aan het borgen van gerealiseerde verbeteringen en waarin we ernaar streven dat we ons steeds verder verbeteren.
 • We zorgen ervoor dat het 'Huis op Orde is'. Dit is het geval als we voldoen aan wet- en regelgeving en als ondersteunende systemen, processen en diensten effectief en efficiënt bijdragen aan de realisatie van doelstellingen die voortkomen uit de ambities 'waardevol onderwijs' en 'krachtige collega’s'.
 • Een systematische verantwoording aan in- en externe belanghebbenden.

Onder voorbehoud van definitieve vaststelling van het Schoolplan gelden bovengenoemde ambities als kader voor de Jaarplannen die per locatie worden gemaakt.

Aanmeldingen
De afgelopen periode hebben we kunnen constateren, dat op al onze locaties zich voldoende leerlingen hebben aangemeld voor het nieuwe schooljaar 2016-2017. Om precies te zijn (met tussen haakjes de prognoses): 

  16/17 15/16
OSG 308 (275)   261
CSG 245 (270)   324
NWT 194 (200)   233*
DDK 103 (90)   101
TRI 103 (70)   69
totaal 953 (905)   988

*  incl. ROC en ISK leerjaar 1 (42 lln)

Gelet op onze prognoses is dit  Atlas-breed een mooi resultaat waarbij met name de aanmeldingen bij De Triade een prachtig bewijs zijn van de juistheid van de ingezette koers aldaar. In Hoorn is het beraad tussen Atlas College en Tabor College uitgemond in de conclusie, dat ook dit jaar loting kan worden vermeden.

ICT-problemen
De afgelopen periode is ons college getroffen door hardnekkige ICT-storingen. Dat lessen en andere werkzaamheden hiervan grote schade ondervinden is niet alleen ongewenst maar in feite onacceptabel. In overleg met de afdeling Systeembeheer wordt naarstig gezocht naar maatregelen die nodig zijn om met vertrouwen de toekomst en in de eerste plaats de examenperiode tegemoet te treden. Een extern bureau is in de arm genomen om ons daarbij deskundig te adviseren. Op zeer korte termijn zal dit advies beschikbaar komen.

Eerste Opvang Anderstaligen
Binnen het REA overleg (Regionale Educatieve Agenda), waaraan vertegenwoordigers van de zeven West-Friese gemeenten en VO- en PO-bestuurders deelnemen, is instemmend gesproken over de beleidsnotitie die over het EOA-onderwijs (eerste opvang anderstaligen) in West-Friesland is opgesteld door de directie van SG Newton. Onderkend wordt, dat met de toename van het aantal leerlingen met name de logistiek organisatorische taak zwaar is geworden. 'Newton' trekt deze kar al geruime tijd namens de collega scholen in West-Friesland.

VO-congres 2016: van ambitie naar resultaat
Ook dit jaar werd het congres bijgewoond door een ruime vertegenwoordiging van het Atlas College. Het congres vormde de eerste dag van de beleidstweedaagse die jl. donderdag en vrijdag is gehouden ter voorbereiding op het jaarplan 2016-2017. Op de dag van het congres bereikte de voorzitter van de VO-Raad, Paul Rosenmöller, haast gewoontegetrouw de voorpagina van De Volkskrant met het pleidooi meer ruimte te scheppen voor ontwikkel- en voorbereidingstijd voor docenten. Een pleidooi dat in VO-land in goede aarde valt, ook bij het Atlas College.

Laten we echter niet wachten tot de besluitvorming in dezen door een volgende kabinet. Binnen de bestaande mogelijkheden moet gezocht worden naar maatregelen die de grip op de eigen agenda en werkdruk verbetert. De in het Schoolplan 2016-2020 geformuleerde versnellers (zie hierboven) gericht op verbetering van het Taakbeleid en het effectiever omgaan met vergadertijd kunnen hierbij behulpzaam zijn.

 

 

 

Contact Atlas College
Dampten 14, 1624 NR Hoorn
T (0229) 20 60 20
E asc@atlascollege.nl
kvk: 37153438
btwnr.: 8209.71.054.B.01

Het Atlas College leert je schitteren!