Het Atlas College leert je schitteren!
bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur

Van het College van Bestuur

16 maart 2016

Leerlingen aan het woord!
Afgelopen dinsdag kwam het Atlas Leerlingenpanel voor de eerste maal bijeen. Bijna dertig leerlingen van alle vijf locaties en representatief voor de verschillende opleidingen en leerjaren zijn met elkaar en met het CvB in gesprek gegaan over de kwaliteit van het onderwijs binnen het Atlas College. Dat leverde een geanimeerde middag op met een grote hoeveelheid bruikbare tips.

Over de kwaliteit van sommige onderdelen, zoals de zorg of het tegengaan van pesten, liepen de meningen uiteen. Over andere aspecten, bijvoorbeeld het bovenschools organiseren van ‘games’ of ontmoetingsmogelijkheden, was er grote eensgezindheid. Het (geanonimiseerde) verslag wordt eerst aan de deelnemers voorgelegd en daarna onderwerp van bespreking onder meer binnen de kerndirectie.

Alle lof voor De Triade
Afgelopen vrijdag kreeg de schoolleiding van De Triade aan het einde van het inspectiebezoek het goede bericht, dat het verscherpte toezicht wordt opgeheven. De inspectie is van mening, dat aantoonbaar voldoende onderwijsopbrengsten worden behaald en dat De Triade in de breedte een voldoende basis heeft gelegd voor verdere verbetering. De inspectie acht daarom een basisarrangement voldoende.
Alle lof dus voor De Triade voor het behalen van deze mijlpaal!

Strategisch Koers 2020 - Atlas College 2020
Afgelopen periode is door de leiding van het Atlas College in wisselende samenstelling en ondersteund door adviseurs van het ASC gewerkt aan de strategische koers voor de komende jaren. Onder begeleiding van consultants van B&T zijn de belangrijkste externe ontwikkelingen vertaald in een drietal ambities. Per ambitie is vervolgens nagedacht over zogenaamde ‘versnellers’. 
Om alvast een tipje van de sluier op te lichten: de eerste ambitie betreft 'onderwijs' en is het antwoord op de hoeveelheid aan ontwikkelingen van Passend Onderwijs tot maatwerkdiploma's. De tweede ambitie sluit aan op het toenemend belang van in- en externe verantwoording richting al diegenen, die belang hebben bij het onderwijs dat het Atlas College aanbiedt. De derde ambitie betreft degenen die het onderwijs mogen uitvoeren en ondersteunen.
De uitwerking van deze ambities en versnellers wordt niet vertaald in een ‘boekwerk’, maar wordt beperkt tot een beperkt aantal A4'tjes en gevisualiseerd in een vorm die het mogelijk maakt het plan levend te houden. Naast het bepalen van de ambities en versnellers is vormgegeven aan een traject (wijze van werken) die het mogelijk maakt voor alle belanghebbenden de voortgang te monitoren en, indien nodig, bij te sturen.

Directeur SOHH
De afgelopen drie jaar is de Stichting Onderwijshuisvesting Hoorn uitgegroeid tot hetgeen in 2012 in het Meerjarenhuisvestingsplan voor de onderwijshuisvesting in Hoorn is opgeschreven. Hierin zijn grote en goede stappen gezet hetgeen mede gelukt is door de inzet van de directeur van de SOHH, Gijs Beyer.
Afgelopen februari heeft Gijs Beyer het SOHH bestuur verteld dat hij met het bereiken van deze resultaten zijn opdracht voor SOHH heeft afgerond en het directeurschap van SOHH graag aan een opvolger wil overdragen. Zelf wil hij op zoek gaan naar een nieuwe uitdaging. Het bestuur heeft afgesproken dat Gijs Beyer rond 1 juni 2016 afscheid neemt als directeur van SOHH en zal zorgen voor een goede en zorgvuldige overdracht. Het bestuur is inmiddels gestart met het zoeken van een goede opvolger.

Contact Atlas College
Dampten 14, 1624 NR Hoorn
T (0229) 20 60 20
E asc@atlascollege.nl
kvk: 37153438
btwnr.: 8209.71.054.B.01

Het Atlas College leert je schitteren!