Het Atlas College leert je schitteren!
bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur

Van het College van Bestuur

27 januari 2016

Open Dagen
Met veel energie worden, en inmiddels voor een deel ook ‘zijn’, er  Open Dagen op alle locaties gehouden. Een terugkerende activiteit, die enige nervositeit met zich meebrengt en dat is begrijpelijk. In toenemende mate zien we gebeuren dat kandidaat-leerlingen en hun ouders meerdere, en soms alle scholen, bezoeken alvorens een keuze te maken. De wijze van ontvangst, de opzet van het programma, de sfeer van het gebouw, de rol die door 'zittende' leerlingen wordt vervuld, de gadgets etc. etc. zijn factoren die uiteindelijk de keuze bepalen. Minder dan voorheen lijkt bijv. geloofsovertuiging een rol van betekenis te vervullen; ook ouders stellen voorop, dat hun kind zich prettig c.q. geïnspireerd voelt bij een bepaalde school.

Toen een kennis mij onlangs vroeg welk advies ik hem kon geven voor zijn zoon (aankomend havist) kon ik hem gelukkig met de hand op het hart vertellen, dat in Hoorn louter goede VO-scholen bestaan en dat bovengenoemde aspecten de doorslag moeten geven. Op mijn vraag of hij hiermee geholpen was keek hij mij deels gerustgesteld en deels vertwijfeld aan!

Opbrengst van het medewerkerspanel
De onderwerpen werkklimaat, werkdruk en scholing zijn uitdrukkelijk aan de orde geweest tijdens het medewerker panel dat jl. november is gehouden. Desgevraagd ervaren medewerkers het werkklimaat over het algemeen als positief met korte lijnen en informeel. Evenals onze leerlingen ontvangen medewerkers graag met regelmaat uitgesproken waardering voor hetgeen ze in de praktijk doen, alsmede begrip voor de omstandigheden waarin zij dit ten uitvoer moeten brengen.

De werkdruk ervaart men als pittig. Dit komt met name door de beleving van de, in hun ogen, vele 'extra’s' zoals rapportvergaderingen, overlegvormen en nieuwe taken (bijvoorbeeld het schrijven van OSP's). Hierdoor heeft men onder andere het gevoel geen grip te hebben op de eigen agenda, wat maakt dat dit in de beleving zwaarder voelt. Verder heeft men op meerdere fronten het gevoel weinig invloed te kunnen uitoefenen op de dagelijkse gang van zaken. Daarbij speelt tevens de behoefte om te weten waarvoor/waarom je iets doet en wat het oplevert. Dit laatste is lang niet altijd duidelijk, bijvoorbeeld bij de ingebruikname van nieuwe tools.

Tijdens het gesprek werd verder nog een aantal suggesties gedaan, variërend van investeren in conciërgerie, opslagruimte en praktische voorzieningen en investeren in ICT (traag, uitval systeem tijdens lessen) tot aan het meer aanwezig zijn van het CvB op school om te 'voelen' hoe het daar is en of dit overeenkomt met de verhalen aan tafel.  Tot slot is er gesproken over scholing en de mate waarin men gebruik maakt van beschikbare faciliteiten. Op de vraag welk cijfer iedereen zijn werkgever zou geven volgt een gemiddelde 8.

De opbrengsten van dit panel worden binnenkort in de kerndirectie besproken en vergeleken met de uitkomsten van het medewerker tevredenheidsonderzoek dat eind 2014 is gehouden.

Diner Pensant
Afgelopen woensdag is het jaarlijkse 'diner pensant' gehouden voor de collega’s die het afgelopen jaar nieuw onze organisatie zijn binnengekomen. Het diner is als het ware een vervolg op de introductie in de Atlasorganisatie die aan het begin van elk schooljaar wordt verzorgd. Mogelijk als gevolg van een logistieke fout gaf slechts een deel van de genodigden acte de présence. De afwezigen hebben', naast de zeer onderhoudende inhoudelijke gesprekken over het thema 'de schitterende werkomgeving’, het voortreffelijke driegangenmenu, bereid en geserveerd door de leerlingen van Newton gemist.

Platfom Onderwijs 2032
"Omarm pleidooi in curriculumadvies voor ruimte in examinering en neem maatwerk als uitgangspunt bij herontwerp"

De VO-raad is positief over het advies van het Platform Onderwijs2032 dat op 23 januari 2016 aan staatssecretaris Dekker is overhandigd. Het Platform schetst een aantrekkelijk perspectief voor het curriculum van de toekomst. In de reactie van staatssecretaris Dekker op het advies voor het voortgezet onderwijs ontbreken helaas cruciale elementen. De VO-raad roept de staatssecretaris op het pleidooi van het Platform voor ruimte in de examinering te omarmen en flexibilisering en maatwerk als uitgangspunt te hanteren bij het herontwerp van het curriculum.

Lees het advies van Platform Onderwijs2032
Lees de beleidsreactie van staatssecretaris Dekker

 

Contact Atlas College
Dampten 14, 1624 NR Hoorn
T (0229) 20 60 20
E asc@atlascollege.nl
kvk: 37153438
btwnr.: 8209.71.054.B.01

Het Atlas College leert je schitteren!