Het Atlas College leert je schitteren!
bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur

Van het College van Bestuur

13 januari 2016

Is het Atlas College als  organisatie in control?
Op vrijdag 8 januari jl. heeft het jaarlijks bestuursgesprek vanuit de onderwijsinspectie plaatsgehad. De kern van dit gesprek betreft feitelijk de beantwoording van bovenstaande vraag. Het oordeel van de inspectie was, overeenkomstig ons zelfbeeld, positief. Onderwerpen die besproken zijn:

 • bestuurlijke ontwikkelingen vanuit oogpunt van het CvB;
 • de ontwikkeling van de onderwijsopbrengsten van de Atlasopleidingen;
 • het informatiseringsbeleid;
 • het professionaliseringsbeleid;
 • het onderwijs gericht op anderstaligen (de EOA);
 • het aanbestedingsbeleid;
 • de bedrijfseconomische beoordeling van het Atlas College.

De inspectie was vertegenwoordigd door de ‘vaste’ inspecteur, de heer C. Sluijs, en door een analist van de inspectie. Namens het Atlas College namen de voorzitter van de Raad van Toezicht (mw. Nelleke Huisman), de voorzitter CvB (Hans Verschoor), twee locatiedirecteuren  (Marion Winkelhuis en Jan Adels) en de controller (Henk Jan Biegel) deel aan het gesprek. Het bestuursgesprek verliep bijzonder prettig. Naar verwachting zal het formele rapport van de inspectie binnen afzienbare tijd worden toegezonden. Een korte weergave van de opbrengsten zoals die van de zijde van het Atlas College zijn vastgesteld:

De inspectie heeft vastgesteld, dat

 • het Atlas Collegeeen aanbestedingsbeleid heeft ontwikkeld anticiperend op de Europese regelgeving
 • het Atlas College anticipeert op de krimp van de instroom door meerjarig en beleidsrijk te begroten en door Bovenregionaal (RPO) via een intentieverklaring samen met collega-onderwijsinstellingen te werken aan een duurzaam, volledig en kwalitatief hoog VO-aanbod in West-Friesland
 • de doordecentralisatie van de huisvesting geen risico vormt vanwege de krimp van het aantal leerlingen en gevolgen voor de opleidingen, maar dat deze 'stenen' samenwerking de basis vormt voor lokale samenwerkingsafspraken waaronder voornemens tot geïntensiveerde samenwerking tussen vmbo’s (toegankelijk maken keuzevakken voor elkaars leerlingen)
 • het Atlas College een Strategisch Personeelsplan heeft ontwikkeld en investeert en faciliteert in scholing, i.h.b. in de opvang van jonge startende docenten;
 • het Atlas College extra geïnvesteerd heeft in innovatie en scholing vanuit incidentele middelen die in 2013 beschikbaar is gesteld;
 • het Atlas College 'kwaliteit' hoog op de agenda heeft staan blijkens de vaststelling van een kwaliteitsbeleid, de ontwikkeling van de controllerfunctie van 'financial' naar 'business' en de inzet van instrumenten als collegiale intervisie, lesbezoeken en leren van elkaar;
 • het Atlas College een evenwichtig beleid voert w.b. de informatisering van het onderwijs en de onderwijsorganisatie en bewaakt dat ook financieel (investeringsbeleid) de uitgaven binnen de kaders blijven;
 • de onderwijsopbrengsten in algemene zin goed zijn; de inspectie deelt de eigen analyse van het Atlas College en zal naar verwachting (maar dus nog onder voorbehoud) in maart een positief oordeel over De Triade uitspreken.

De inspectie informeerde ons, dat

 • het Lerarenregister in de toekomst verder wordt ingevoerd en in de toekomst extra aandacht krijgt in het Onderwijsverslag;
 • de inspectie start met thematisch onderzoek naar bevoegdheden  en voorspelt dat de regelgeving dit aangaande wordt aangescherpt:  "Binnenkort zonder diploma niet voor de klas, PA als pedagogische achtergrond is niet voldoende, wet wordt meer toegepast dus aanvullende bevoegdheid moet worden gehaald, meer gekeken naar matching tussen bevoegdheid en gegeven lessen, enige verruiming rondom elders verworven competenties."
 • geïnspecteerd wordt of  'de school' realiseert wat in het schoolplan staat, hetgeen dus eisen stelt aan het Schoolplan;
 • ook in de toekomst beoordeeld wordt hoe de onderwijsopbrengsten zijn en hoe die zich verhouden tot de (nieuwe) absolute norm.

Nieuwjaarsontbijt ASC
Maandagochtend 4 januari zijn de collega’s van het ASC gezamenlijk het nieuwe jaar gestart met een ontbijt (zie foto).

Lesbezoeken
Deze week rond ik mijn eerste reeks van lesbezoeken af met een bezoek aan De Triade.  Mijn bevindingen zijn positief en de bezoeken bijzonder informatief.  Zoals eerder gemeld zijn de lesbezoeken primair en louter bedoeld om als bestuurder meer gevoel te krijgen bij wat er 'tussen de muren van het leslokaal' gebeurt, voor welke dillema’s leerkrachten kunnen komen te staan, hoe leerlingen zich gedragen enz.. Desgevraagd deel ik met betreffende docent mijn ervaringen en tot op heden hebben alle collega’s dat op prijs gesteld. Ik bereid mij voor op een volgende ronde!

Vijf Regiegroepen

Bij de uitvoering van het school -en jaarplan Atlas College 2013-2016  spelen regiegroepen een belangrijke  monitorende en signalerende rol.  Een regiegroep wordt voorgezeten door een locatiedirecteur en ondersteund door een adviseur van het ASC. Daarnaast hebben midden managers en/of 'externen' zitting in een regiegroep.

Op basis van de evaluatie eind schooljaar 2014-2015 is geconcludeerd dat het instrument 'regiegroep' ons goed helpt het monitoren van de voortgang van de realisatie van de in School- en Jaarplan geformuleerde resultaatdoelstellingen. De aanvankelijk vier regiegroepen, gekoppeld aan de beleidsambities uit het Schoolplan 2013- 2016, zijn per 2015-2016 uitgebreid met een vijfde regiegroep. Vanwege het belang van onderwijsopbrengsten is door het College van Bestuur voor schooljaar 2015-2016 de regiegroep Onderwijsopbrengsten in het leven te roepen, die wordt voorgezeten door Jan Adels, directeur van SG De Triade.

Voor de volledigheid: alle regiegroepen en hun voorzitter:

1. Onderwijs op Maat: Lars Beenen
2. Verbinding met de samenleving: Marion Winkelhuis
3. Professionele Leergemeenschap: Peter Snoek
4. Kernwaarden: Franca van Alebeek
5. Onderwijsopbrengsten: Jan Adels

Han Verschoor,

voorzitter College van Bestuur

 

 

Contact Atlas College
Dampten 14, 1624 NR Hoorn
T (0229) 20 60 20
E asc@atlascollege.nl
kvk: 37153438
btwnr.: 8209.71.054.B.01

Het Atlas College leert je schitteren!