Het Atlas College leert je schitteren!
bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur

Van het College van Bestuur

2 december 2015

Zonder Kleine Kwaliteit geen Grote Kwaliteit
Het Atlas College heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan. Wat precies onder kwaliteit wordt verstaan is telkens een boeiend onderwerp van gesprek, in het bijzonder als het gaat over wat we verstaan onder kwaliteit van onderwijs. In algemene zin kun je stellen dat kwaliteit wordt bepaald door de mate waarin vooraf gestelde doelen worden gehaald.

Gelet op de ambities van het Atlas College betekent dit, dat een hoge tevredenheid van onze leerlingen, hun ouders/verzorgers en onze medewerkers het doel is waarnaar wij streven, naast financiële gezondheid (een tevreden controller en accountant) en een positief kwaliteitsoordeel van de onderwijsinspectie over al onze opleidingen.

Wat de mate van tevredenheid bepaalt, verschilt per situatie en per individu. Buiten kijf staat, dat de basis voor tevredenheid ligt bij de zogenaamde Kleine Kwaliteit, oftewel de mate waarin 'Het Huis op Orde is'. Het gaat dan niet primair om protocollen en regels, maar de zorg voor een schone, respectvolle leer- en werkomgeving, waarbinnen oog is voor details.

Daar moest ik aan denken toen ik vanuit het raam van mijn werkkamer Hans Vlaming weer eens in stilte hard zag werken om de Newtonomgeving afvalvrij te maken. Hans en zijn vele collega’s binnen het OOP zijn goud waard en onmisbaar bij het streven naar de Kleine Kwaliteit

Bestuursgesprek
In de eerste week van januari staat het jaarlijkse zogenaamde bestuursgesprek met de onderwijsinspectie gepland. Vooraf heeft de inspecteur aangegeven in ieder geval het gesprek te willen voeren over De Triade en Newton maar ook de overige locaties/opleidingen en de algehele bedrijfsvoering van het Atlas College zullen aan bod komen. Bij het gesprek zal van onze kant een delegatie aanwezig zijn bestaande uit de voorzitters van de Raad van Toezicht resp. van het College van Bestuur, de controller, de adviseur Onderwijs en een tweetal locatiedirecteuren.

Medewerkerspanel 
Voor de eerste maal is afgelopen week een medewerkerspanel bijeen geweest. Het doel van dit panel is in algemene zin het CvB inzicht te geven in wensen, zorgen, tevredenheid van medewerkers. Per jaar kunnen accenten ge- c.q. verlegd worden. Het panel bestaat uit een representatief gezelschap van OP- en OOP-collega’s vanuit alle zes locaties Onderwerpen zoals het werkklimaat, de werkomstandigheden, scholing en werkdruk zijn de revue gepasseerd. Desgevraagd gaven de collega’s hun werk bij het Atlas College gemiddeld een acht!

Oplevering Copernicus SG
Vorige week is de vernieuwbouw van de Copernicus SG formeel opgeleverd en zelfs gedeeltelijk al in gebruik genomen. De 'bewoners' van de Copernicus tonen zich zeer verguld met het resultaat. De officiële heropening zal begin 2016 plaatsvinden, na de open dagen. Met de totstandkoming is ook het eerste tastbare resultaat van de vier SOHH-projecten een feit.

 

Contact Atlas College
Dampten 14, 1624 NR Hoorn
T (0229) 20 60 20
E asc@atlascollege.nl
kvk: 37153438
btwnr.: 8209.71.054.B.01

Het Atlas College leert je schitteren!