Het Atlas College leert je schitteren!
bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur

Van het College van Bestuur

4 november 2015

Opvang vluchtelingen (in het onderwijs)
De afgelopen maanden wordt dagelijks bericht in de media over de vluchtelingenstroom richting Europa. Gezien de omvang en het tempo is de politieke en maatschappelijk aandacht en zorg terecht en begrijpelijk. Door dezelfde media en door vertegenwoordigers van lokale overheden wordt aan schoolbestuurders  bij herhaling de vraag gesteld in welke mate het VO is voorbereid op de opvang en komst van vluchtelingen/kinderen.
Het antwoord is steevast, dat het niet de vraag is of wij onderwijs zullen bieden maar hoe en waar. Het is primair een zaak van organisatie. De actuele belangstelling voor onderwijs aan kinderen van vluchtelingen vestigt de aandacht op de collega’s van Newton die al enige decennia het onderwijs voor de Eerste Opvang Anderstaligen (voorheen Internationale Schakel Klas) verzorgen. Aan expertise dus geen gebrek.
Newton/het Atlas College vervult deze taak voor de regio West-Friesland en heeft recent een voldoende oordeel van de inspectie ontvangen voor de kwaliteit die wordt geleverd!

Lesbezoeken
"Meneer, blijft u ons nu de hele dag volgen?", was de vraag van een leerling uit een klas 4 VMBO, waarvan ik een tweetal lessen mocht bijwonen. Mooi om mee te maken dat de leerlingen mijn aanwezigheid voor kennis lijken aan te nemen maar dat die ook weer niet onopgemerkt blijft. Prettig om te ervaren dat collega’s mij, als bestuurder,  ruimschoots in de gelegenheid stellen een glimp op te vangen van hun dagelijkse praktijk maar daarmee mij een waardevol leermoment bieden. Ik verwacht er mijn voordeel mee te doen bij het doel bij ieder besluit te vraag te kunnen beantwoorden of  'de leerling hiermee is gediend'.

Atlas Dag
Overbodig de aandacht te vestigen op de aanstaande Atlasdag met een prachtig programma voor alle collega’s van het Atlas College. De organisatoren, Martien de Boer en Paul van den Berg, hebben er werkelijk alles aan gedaan een programma samen te stellen dat zowel voor OOP-ers als voor OP-ers interessant is.

Ouderraden
Vanavond is de halfjaarlijkse bijeenkomst van alle ouderraden van de vijf Atlas-scholen. Op de agenda staat onder meer de stand van zaken met de vernieuwbouw en een discussie aan de hand van een aantal stellingen die recent ook voor de strategische adviesraad van het Atlas College zijn gebruikt.

Convenant Technasium
Op dinsdag 27 oktober j.l. is in het Zaans Museum het convenant ondertekend door vertegenwoordigers van zeven scholen in Noord Holland, waaronder de OSG West-Friesland. Het convenant is de officiële bekrachtiging van de samenwerking tussen die scholen van het netwerk Noord Holland en de stichting Technasium.

Van de VO-raad site:

Wetsvoorstel maatwerkdiploma op korte termijn
Er moet een wetsvoorstel komen om het maatwerkdiploma op korte termijn mogelijk te maken. Dat is de kern van een motie die tijdens de tweede termijn van de begrotingsbehandeling is ingediend door de PvdA, VVD, GroenLinks en D66 in de Tweede Kamer op 29 oktober 2015. Dekker zegde tijdens het debat toe dat hij met dit wetsvoorstel aan de slag gaat. De VO-raad pleit al langer voor een maatwerkdiploma, omdat het maximaal recht doet aan de talenten van leerlingen. Ook voert de VO-raad hier al enige tijd gesprekken over met het vervolgonderwijs. Tijdens de begrotingsbehandeling zijn ook moties over lumpsumfinanciering en bekostiging vluchtelingenkinderen ingediend.

Rekentoets uitgesteld in vmbo en havo
De resultaten van de rekentoets zullen in elk geval dit schooljaar nog niet meetellen voor het eindexamen vmbo en havo. Een motie van de PvdA waarin de regering wordt verzocht "de rekentoets niet te laten meetellen in het vmbo, havo en mbo zolang de toets voor veel jongeren nog een te hoge drempel is om het diploma te halen", werd op 13 oktober aangenomen door de Tweede Kamer en zal worden uitgevoerd door staatssecretaris Dekker. Dit betekent grote winst voor leerlingen en scholen in het VO.
De VO-raad blijft tegen opname van de rekentoets in de slaag-/zakregeling en is dan ook blij dat de Tweede Kamer de motie van de PvdA heeft aangenomen. Dit betekent dat de rekentoets in elk geval dit schooljaar niet zal meetellen voor het examen in het vmbo en havo. Dat is grote winst voor leerlingen en scholen. Een aandachtspunt blijft het vwo, waar de rekentoets wel vanaf dit schooljaar mee gaat tellen voor het examen. Wat de VO-raad betreft moet het uitstel ook voor het vwo gelden. Want ook hier kan een aantal leerlingen ondanks hun eigen inspanningen en die van de school – door bijvoorbeeld dyscalculie of andere oorzaken – de toets lastig halen. Ook deze leerlingen mogen niet de dupe worden van de invoering van de rekentoets.

Hans Verschoor,
voorzitter College van bestuur

Contact Atlas College
Dampten 14, 1624 NR Hoorn
T (0229) 20 60 20
E asc@atlascollege.nl
kvk: 37153438
btwnr.: 8209.71.054.B.01

Het Atlas College leert je schitteren!