Het Atlas College leert je schitteren!
bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur

Van het College van Bestuur

14 oktober 2015

Salarisverhoging
Afgelopen weekend kwam het bericht binnen, dat de VO-raad geconstateerd heeft dat er meer tijd nodig is om tot een voor alle, bij de cao-VO betrokken partijen aanvaardbare oplossing te komen. Die vertraging leidt ertoe dat de invoering van de beoogde cao op dit moment niet mogelijk is, terwijl de VO-raad toch tot uitbetaling van de salarisverhogingen uit de loonruimte-overeenkomst voor 2015 wil overgaan.

De VO-raad doet daarom een beroep op alle schoolbesturen om uitvoering te geven aan de volgende salarismutaties:

 1. Een verhoging met terugwerkende kracht per 1-1-2015 van 0,8%
 2. Een verhoging met terugwerkende kracht per 1-9-2015 van 1,25%
 3. Alle werknemers die op 1 september 2015 in dienst waren van de werkgever, ontvangen een eenmalige uitkering van € 500,- bruto (op basis van een normbetrekking). Omstandigheden waarbij sprake is van een gedeeltelijke doorbetaling van de bezoldiging vanwege ouderschapsverlof, ziekte en ouderenverlof, hebben geen invloed op de hoogte van de eenmalige uitkering. Ook in die gevallen geldt voor de hoogte van de eenmalige uitkering de formele gemiddelde normbetrekking. Medewerkers die in het kader van buitengewoon verlof op 1 september 2015 geen (volledige) bezoldiging ontvingen of waarvan om die reden de bezoldiging was teruggebracht tot het te verhalen gedeelte van de pensioenpremie, hebben geen (volledige) aanspraak op de eenmalige uitkering.

 Het CvB van het Atlas College volgt het advies van de VO-Raad en zal deze salarismutaties naar verwachting met de salarisbetaling van november a.s. (laten) uitvoeren.

Mer informatie vind je op de site van de VO-raad.  

Regiegroepen
In het schooljaar '13-'14 is gestart met Regiegroepen, indertijd onder voorzitterschap van een lid van het CvB. Bij de overgang naar een eenhoofdig CvB zijn locatiedirecteuren het voorzitterschap van de, toentertijd vier, regiegroepen gaan bekleden. Regiegroepen hebben als primaire taak  het monitoren van de voortgang van realisatie van in School- en Jaarplan geformuleerde resultaatdoelstellingen. Met ingang van het schooljaar '15- '16 zijn er vijf regiegroepen: 

 1. Onderwijs op Maat, o.v.v. Lars Beenen
 2. Verbinding met de samenleving, o.v.v. Marion Winkelhuis
 3. Professionele Leergemeenschap, o.v.v. Peter Snoek
 4. Kernwaarden, o.v.v. Franca van Alebeek
 5. Onderwijsopbrengsten, o.v.v. Jan Adels

De regiegroepen zijn bemenst door afdelings-/teamleiders en/of docenten en adviseurs.

Benoeming secretaris CvB
Vanwege het aanstaand vertrek , i.v.m. pensionering, van Willem Pisano is met succes gezocht naar een geschikte opvolger. Het CvB is zeer verheugd te kunnen melden dat mevrouw Carla de Haas vanaf medio november zal aantreden als nieuwe secretaris. In een volgende Nieuwsbrief zal zij zich voorstellen.

Strategische Advies Raad bijeen
Voor de eerste keer is op 1 oktober j.l. de Strategische Adviesraad van het Atlas College (SAR) bijeen geweest. Deze Raad, die in principe jaarlijks bijeenkomt, adviseert het Atlas College over strategische vraagstukken. De leden van de SAR zijn:

 • Mw. Marcelle Peeters, lectoraat beroepsonderwijs HvA/UvA
 • Dhr. John Van den Langenberg, vz CvB van het Horizon College
 • Dhr. Huug de Deugd, lid CvB van Inholland
 • Dhr. Geertjan Nelson, vz CvB van Talent
 • Mw. Joset Fit (Hans) , wethouder Medemblik en vz REA West-Friesland
 • Mw. Marjolijn Dolle, Directeur/Bestuurder Werksaem
 • Dhr. Nico Plug, directeur GGD NH
 • Dhr. H. Kemkes, Algemeen Directeur Tetrix Bedrijfsopleidingen
 • Dhr. Wim van Amelsvoort, vz CvB Regiocollege
 • Dhr. Samir Bashara, wethouder Hoorn
 • Dhr. Hans van Rooijen, vz. CvB SKOV
 • Dhr. René van den Berg, directeur Technoberg ICT

De bevindingen en adviezen van de SAR worden meegenomen bij aanstaande strategische besprekingen.

Platform Onderwijs 2032
'Welke kennis en vaardigheden moeten leerlingen in het primair en het voortgezet onderwijs leren om klaar te zijn voor hun toekomst? Met die vraag lanceerde staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) in november 2014 een nationale brainstormsessie over de toekomst van het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs in Nederland. Duizenden tweets en veel ideeën verder begon in februari 2015 een nieuwe fase.

De staatssecretaris riep het Platform Onderwijs2032 in het leven, dat een advies over het onderwijs aan het kabinet moet gaan uitbrengen. Het Platform, onder leiding van Paul Schnabel, verbreedde en verdiepte de maatschappelijke dialoog. Leerlingen, leraren, ouders, bestuurders, wetenschappers, vertegenwoordigers van maatschappelijke en culturele organisaties en het bedrijfsleven hebben hun stem laten horen en zijn met elkaar en het Platform in gesprek gegaan. Het Platform ontving meer dan 260 adviesdocumenten, whitepapers, surveys, berichten, verslagen, opiniestukken en -peilingen en manifesten. De Platformleden legden hun oor te luisteren tijdens inspiratiesessies, onderwijsdagen en festivals. De dialoog heeft veel waardevolle informatie opgeleverd, van algemeen tot specifiek over bepaalde thema’s. Het laat zien dat er in hoofdlijnen een gedeeld beeld bestaat over datgene wat belangrijk is voor toekomstgericht onderwijs.

Inmiddels heeft het Platform een document voortgebracht, dat de hoofdlijn bevat die het Platform Onderwijs 2032 voor ogen staat. Het Platform wil met zijn uiteindelijke visie een inspirerend perspectief bieden. Het gaat om een visie op nationaal niveau. Met bestaande én nieuwe ingrediënten kunnen scholen die vertalen naar hun eigen visie en schoolplan, waarin ze naar eigen inzicht een samenhangend en passend onderwijsaanbod creëren. Voor sommige scholen zal dat betekenen dat ze gestimuleerd worden verder te gaan op een eerder ingeslagen weg. Voor andere scholen betekent het een impuls om veranderingen in gang te zetten.

In oktober gaat het Platform met scholen, leraren, ouders en leerlingen in gesprek over deze hoofdlijn. Ook andere betrokkenen, zoals maatschappelijke en culturele organisaties en werkgevers, krijgen de mogelijkheid te reageren. Sommige vragen die daarin een rol spelen, zijn in de cursieve passages van dit voorstel vervat. Het Platform gaat er ook over in gesprek met partijen die een rol spelen in het scheppen van noodzakelijke randvoorwaarden, onder andere op het gebied van toetsen en examineren, toezicht, opleiden en lesmateriaal. Het Platform vult de hoofdlijn daarna verder in op basis van de eerder verkregen inbreng en de nieuwe reacties. Op basis van al die bijdragen werkt het Platform het voorstel uit tot een definitief advies, dat het aan het einde van dit jaar aan het kabinet zal aanbieden.”

Het document vind je op de site onsonderwijs2032.

Rekentoets
De Tweede Kamer wil de rekentoets niet laten meetellen voor het examen in het vmbo, havo en mbo, zolang de toets nog een drempel is om het diploma te halen. Een motie van de PvdA met deze strekking werd tijdens het Kamerdebat over de rekentoets op 7 oktober jl. door een groot aantal oppositiepartijen ondertekend. Op 13 oktober wordt over de motie gestemd. De verwachting is dat de motie wordt aangenomen.

Hans Verschoor,
voorzitter College van bestuur

Contact Atlas College
Dampten 14, 1624 NR Hoorn
T (0229) 20 60 20
E asc@atlascollege.nl
kvk: 37153438
btwnr.: 8209.71.054.B.01

Het Atlas College leert je schitteren!