Het Atlas College leert je schitteren!
bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur

Van het College van Bestuur

30 september 2015

Beste collegae,

Verdrietig zijn wij door het overlijden van Joost Ras
Deze week bereikte ons het verdrietige bericht van het overlijden van Joost Ras. Joost was sinds 2001 als docent verbonden aan SG De Triade te Edam en daaropvolgend sinds 2005 aan de Copernicus SG. Ook heeft Joost geruime tijd deel uit gemaakt van de Medezeggenschapsraad. Wij hebben hem in deze periode leren kennen als een prettige en gewaardeerde collega. De directe collega’s van Joost wensen wij de kracht toe die nodig is om het heen gaan van hun collega te verwerken.

Lesbezoeken gestart
"Als u bestuurder bent van het Atlas College, moet u dat dan niet weten?", kreeg ik aan het slot van een eerste lesbezoek licht verwijtend uit de mond van een onderbouwleerlinge te horen. Ik moest het antwoord op haar vraag schuldig blijven hoeveel leerlingen er in een jaar geschorst worden. Enfin, zo kreeg ik in ieder geval huiswerk mee en iets ter overdenking. Leerzaam dus, zo’n lesbezoek en in meerdere opzichten.

Het was prettig te constateren, dat de leerlingen mij de indruk gaven mijn aanwezigheid als 'vanzelfsprekend' te vinden. De leerlingen werden 'onderworpen' aan een experiment door in het computerlokaal projectgroepgewijs aan de slag te gaan met een opdracht, die uiteindelijk moet leiden tot een PowerPointpresentatie.

In productieve rust verdeelden de leerlingen hun taken. Dat dit niet eenvoudig is bleek uit een enkel groepje dat relatief veel tijd nodig had tot een goede taakverdeling te komen. Optimale deelname van alle projectgroepleden bleek evenmin een vanzelfsprekendheid. Het 'meeliften' ligt op de loer. Vanuit mijn jarenlange 'hbo-ervaring' ken ik deze aandachtspunten maar kan ik ook het belang onderschrijven van het beheersen van genoemde vaardigheden.

Mooi is mee te maken dat het gebruik van de pc en de elektronische leeromgeving voor deze leerlingen een vanzelfsprekendheid was. Tips van de docent om een back-up te maken, om maar iets te noemen, leidden niet tot verhelderende vragen.

Tijdens een ander lesbezoek werd ik deelgenoot van een dilemma van een docent om de actualiteit, namelijk de vluchtelingenproblematiek, te laten prevaleren boven de examenstof. Indrukwekkend om mee te (mogen) maken hoe de leerlingen, binnen het tijdbestek van 50 minuten, tot doordachte en beredeneerde oplossingen komen voor het probleem. Veel interactie en dialoog!

Eerste Opvang Anderstaligen
De eerste opvang van anderstalige leerlingen (EOA voorheen ISK) krijgt om begrijpelijke redenen toenemend aandacht. Vanuit Newton wordt al decennia het onderwijs voor deze speciale groep leerlingen verzorgd en, overeenkomstig de uitkomst van het recente inspectiebezoek, op het noodzakelijke kwaliteitsniveau.

Het betreft alle leerlingen vanuit de regio West-Friesland. Newton resp. het Atlas College vervult dus een regionale taak. Voor het zomerreces dreigde een groep 16- en 17-jarigen, die voorheen binnen het ROC taallessen ontving, tussen wal en schip te geraken. Door snel handelen is dit voorkomen. Nu ontvangen deze leerlingen, in twee groepen, voorlopig onderwijs in het voormalige OPDC-pand. Geen ideale oplossing maar het onderwijs aan hen is veilig gesteld.

Realisatie Meerjaren Huisvestingsplan
Ten tijde van het Meerjaren Huisvestingsplan voor de onderwijshuisvesting in Hoorn, is uitgegaan van aannames van leerlingenpopulaties. Op basis van die aantallen zijn en worden opdrachten gegeven vanuit de SOHH (Stichting Onderwijs Huisvesting Hoorn) voor de vernieuwbouw van een vijftal gebouwen. Indien de streefaantallen per locatie niet op 'natuurlijke wijze' worden gerealiseerd zal tot loting worden overgegaan.

Onlangs hebben bestuurders en directeuren/rectoren van het Tabor College en het Atlas College met elkaar geconcludeerd dat nieuwe prognoses geen aanleiding geven tot aanpassing van de beoogde leerlingenpopulaties. Benadrukt is het belang van de keuzemogelijkheid binnen 'het Hoornse' tussen een breed assortiment van opleidingen, die verschillend maar kwalitatief van hoog niveau zijn.

Atlasdag 2015 komt eraan. Zegt het voort!
De derde editie van de Atlasdag vindt dit jaar plaats op donderdag 12 november a.s. De organiserende collega’s zijn er in geslaagd een gevarieerd programma samen te stellen met aansprekende inleiders (zie ook elders in deze nieuwsbrief). Het doel van de Atlasdag is voor alle medewerkers een bron van inspiratie te scheppen door elkaar te ontmoeten, te spreken, de dialoog te voeren of naar inleiders te luisteren. Alle medewerkers, OP en OOP.

Via de Atlas Nieuwsbrieven en op de locaties zal er de komende weken nadere informatie worden gegeven zodat een ieder zich kan voorbereiden op de dag en op de eigen programmakeuze. Daarnaast zijn er altijd mensen nodig die de helpende hand uitsteken voor of tijdens de dag. Dus als je wilt helpen, laat het weten aan je locatiedirecteur.

Hans Verschoor,
voorzitter College van Bestuur

Contact Atlas College
Dampten 14, 1624 NR Hoorn
T (0229) 20 60 20
E asc@atlascollege.nl
kvk: 37153438
btwnr.: 8209.71.054.B.01

Het Atlas College leert je schitteren!