Het Atlas College leert je schitteren!
bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur

Van het College van Bestuur

2 september 2015

Beste collegae,

Eerst een rectificatie. In de vorige Nieuwsbrief schreef ik kort over onze ambitie om dit schooljaar 'kwaliteit' in alle opzichten na te streven en te borgen. Daarbij hoort systematische reflectie en erkenning van fouten. Bijzonder storend is het dan ook achteraf te moeten concluderen, dat naast een storende spelfout ook Paul Rosenmöller per abuis de titel van 'directeur'‘ is toebedeeld in plaats van die van voorzitter van de VO-Raad. Bij dezen gecorrigeerd en met excuus.

Werkt dat, een tienervriendelijk rooster?

Een intrigerende kop boven een artikel in de Volkskrant van 28 augustus jl. is voor mij aanleiding eens na te (laten) gaan hoezeer de scholen van het Atlas College bij het maken van de roosters rekening houden met het bioritme van onze leerlingen. "Scholen zouden meer rekening moeten houden met de biologische klok van tieners, blijkt uit onderzoek dat leerlingen zelf hebben geïnitieerd. In Hardenberg gaan ze dat proberen."

Uit het, in het artikel aangehaalde onderzoek blijkt, dat naast het rond de klok van 8.30 uur beginnen van de lessen, ook het afnemen van toetsen tussen 11 en 15 uur beter aansluit op het bioritme van leerlingen en bijdraagt aan betere onderwijsprestaties. Ook beginnen de kinderen in de eerste en tweede klas de dag niet meer met de uitleg van een docent maar is gekozen voor meer interactieve start.
Wordt vervolgd....

Leerling- en medewerkerspanels

Als bestuurder neem ik met regelmaat besluiten die van invloed zijn op de leer- en werkomgeving. In de voorbereiding op die besluitvorming word ik daarbij deskundig geadviseerd en geïnformeerd door m.n. (locatie-) directeuren en beleidsadviseurs.

Om mijn functie goed te kunnen vervullen heb ik, aanvullend op genoemde adviezen, de behoefte met enige regelmaat in gesprek te gaan met leerlingen en collega’s om zodoende inzicht te krijgen in hun beleving, dilemma’s, wensen, zorgen en mate van tevredenheid. Mijn verwachting is dat lesbezoeken en panelgesprekken hier een belangrijke bijdrage aan kunnen leveren. Voor deze panelgesprekken zal ik dit schooljaar collega’s en leerlingen, afzonderlijk van elkaar, uitnodigen om met mij, als bestuurder van het Atlas College, in gesprek te gaan over de kwaliteit van het onderwijs en de werk- en leeromstandigheden. Van deze panelgesprekken zal een geanonimiseerd verslag worden gemaakt. Het doel is de uitvoering van het beleid op Atlas College-niveau te toetsen en waar nodig te verbeteren.
Ik reken op jullie medewerking.

Regiegroep Onderwijsopbrengsten; analyse examenresultaten 2015

Naast de vier bestaande regiegroepen zal dit schooljaar onder leiding van Jan Adels een vijfde regiegroep van start gaan. Deze regiegroep 'Onderwijsopbrengsten' is in het leven geroepen vanwege het grote belang te monitoren dat alle maatregelen die in het kader van het jaarplan 2015-2016 worden uitgevoerd met het beoogde resultaat.

Een van de eerste zaken waar de regiegroep zich over buigt is de analyse van de examenresultaten in 2015.

Hans Verschoor,
voorzitter College van bestuur

Contact Atlas College
Dampten 14, 1624 NR Hoorn
T (0229) 20 60 20
E asc@atlascollege.nl
kvk: 37153438
btwnr.: 8209.71.054.B.01

Het Atlas College leert je schitteren!