Het Atlas College leert je schitteren!
bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur

Van het College van Bestuur

21 augustus 2015

Beste collegae,

Vorig jaar rond deze tijd opende ik deze Nieuwsbrief met: “In de stromende regen, gehuld in op de groei aangeschafte regenkleding, kwamen de nieuwe brugklassers van SG Newton aan het raam van mijn werkkamer voorbij. Gelukkig: het nieuwe schooljaar is begonnen.” Helaas leek de start van het schooljaar, wat de klimatologische omstandigheden betreft, op vorig jaar. Ik hoop natuurlijk van harte, dat de welverdiende vakantie welbesteed en aangenaam is geweest en een ieder met frisse zin weer aan de slag is gegaan.

Het beloofd weer een bijzonder (school-)jaar te worden. Zowel de locatie OSG West-Friesland  als de Copernicus SG worden de komende tijd ‘vernieuwbouwd’ en het is absoluut de moeite waard even een kijkje te nemen bij de Copernicus, waar tijdens het zomerreces een nieuwe vleugel is neergezet.

Op het Dampten in Hoorn is het aantal parkeerplaatsen op eigen terrein aanzienlijk uitgebreid om de gevolgen op te vangen van het aanstaande parkeerverbod in de straat naast SG Newton. Deze maatregel is nodig om de verkeersveiligheid van onze leerlingen te verbeteren.

Naast de zorg voor goede, eigentijdse gebouwen en een veilige omgeving wordt hard gewerkt aan de digitale omgeving. Voorwaarde om de noodzakelijke onderwijskundige vernieuwingen te realiseren is dat de ondersteunende systemen werken en toegerust zijn op hun taak. Het uitvallen van Outlook Exchange voor en na het zomerreces heeft begrijpelijk veel overlast bezorgd en voeten in de aarde gehad. De collega’s van Systeembeheer zijn dag en nacht in de weer (geweest) om de problemen te verhelpen en voor de toekomst te voorkomen.

Kwaliteit is waar het Atlas College voor staat, in alle opzichten. Maar kwaliteit leveren op het gewenste, hoge, niveau is geen vanzelfsprekendheid  en vergt systematisch reflectie en verbetering. Leerlingen, hun ouders/verzorgers en ‘de samenleving' (Inspectie) mogen hoge verwachtingen hebben van het onderwijs dat wij bieden. De medewerkers van het Atlas College moeten zich daartoe optimaal gefaciliteerd weten en met tevredenheid oordelen over het werkklimaat en de werkomgeving.

Om de vinger aan de pols te houden of het Atlas College de juiste koers volgt zal op 1 oktober a.s. voor de eerste maal een Strategische Advies Raad bijeen komen. Daartoe zijn vertegenwoordigers uitgenodigd van gemeenten, vervolgopleidingen en van het bedrijfsleven. In het najaar start de voorbereiding voor het nieuwe strategische Schoolplan 2016-2019. Hierover word je te zijner tijd nader geïnformeerd.

In november staat de  jaarlijkse Atlasdag op het programma. Een eerste blik in de keuken van de organisatoren levert een boeiend programma op met mooie inleidingen, waaronder die van Paul Rosenmöller, directeur van de VO-Raad.

Kortom: ‘De kop is eraf’ en ik wens een ieder een schitterend schooljaar 2015-2016 toe!

Hans Verschoor

voorzitter College van Bestuur

 

Contact Atlas College
Dampten 14, 1624 NR Hoorn
T (0229) 20 60 20
E asc@atlascollege.nl
kvk: 37153438
btwnr.: 8209.71.054.B.01

Het Atlas College leert je schitteren!