Het Atlas College leert je schitteren!
bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur

Van het College van Bestuur

1 juli 2015

Een tevreden terugblik

Daags voor de afronding van het schooljaar '14 - '15 is het moment bij uitstek de balans op te maken. In hoeverre zijn wij in staat gebleken onze,  ambitieuze, plannen werkelijkheid te maken? Zijn onze leerlingen en hun ouders tevreden? Hoe beoordeelt de inspectie ons? Is het Atlas College financieel gezond en hoe is het gesteld met de medewerker tevredenheid? Uit het recent gehouden jaarlijkse tevredenheidonderzoek blijkt dat leerlingen en hun ouders positief oordelen over het onderwijs en de onderwijsorganisatie. Vanzelfsprekend zijn er verbeterpunten maar in het algemeen is men tevreden en zelfs meer dan vorig jaar. Dat is een prima resultaat. Dat het imago van de Atlasscholen goed tot zeer goed is moge blijken uit de (gestegen) aanmeldingen voor aankomend schooljaar en is mede te danken aan goede voorlichting via open dagen, basisschoolbezoeken en wijze van voorlichten.

Goede eindexamenresultaten dragen natuurlijk bij aan een positief imago en vormen het bewijs van een goede schoolloopbaan, zowel wat betreft inhoud, didactiek als begeleiding.  Vanuit de onderwijsinspectie wordt dan ook in toenemende mate positief geoordeeld over ons onderwijs en het onderwijs waarbij het Atlas College betrokken is. Het was een druk jaar voor de inspectie: De Dijk, EOA (Eerst Opvang Anderstaligen als onderdeel van Newton), De Triade en het Samenwerkingsverband West-Friesland  zijn dit jaar met goed resultaat door de inspectie beoordeeld.  

Ook was er een positieve uitkomst van het onderzoek naar de  tevredenheid van de medewerkers van het Atlas College. Gekoppeld aan het relatief lage ziekteverzuim mag gesteld dat het Atlas College in al haar verscheidenheid het werkgeverschap op een verantwoorde wijze heeft vervuld. Verder kunnen we terugkijken op een geslaagde en voor velen inspirerende  Atlasdag die in 2015 een vervolg krijgt.

Financieel bezien is het Atlas College gezond en  wordt beleidsrijk en proactief gestuurd op verwachte en voorspelbare  ontwikkelingen. Aangezien een hoog percentage van de kosten van het Atlas College veroorzaakt wordt door de personele uitgaven is het een heuglijk feit, dat de eerste proeve van het Strategisch Personeels Plan tot ontwikkeling is gekomen.

Tot zover ‘de mensen’, nu ‘de stenen’. Na jarenlange voorbereiding is daadwerkelijk gestart met de  vernieuwbouw van de Copernicus en zijn de plannen voor de verbouwing van de OSG West-Friesland eveneens in een vergevorderd stadium. Naar wij hopen wordt er in de komende maand geen bezwaar aangetekend tegen de vernieuwbouwplannen van de OSG West-Friesland.

Locaties
Kort gezegd:  De groei van SG Newton is in goede banen geleid zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit.
Er is een goede basis gelegd voor een doorstart van De Triade: binnen  ‘het Waterlandse’ wordt bijzonder positief gereageerd op de onderwijsinhoudelijke  herprofilering en de frisse wijze waarop ‘Triade’ naar buiten treedt.
Helaas is het niet gelukt toestemming te krijgen voor  havo/vwo-bovenbouw voor De Dijk. Die tegenslag heeft er echter niet toe geleid, de uitstekende prestaties van de afgelopen tijd niet voort te zetten. Een goed inspectierapport, een optimale eindexamenopbrengst en een  goede performance zijn daar van het bewijs.
Binnen de Copernicus SG worden de resultaten van de investeringen van de afgelopen jaren zichtbaar: hoge aanmeldingen en prima examencijfers (in het bijzonder voor het vwo) in combinatie met de vernieuwbouw maken dat ‘de Copernicus’ het komend jaar vol vertrouwen in kan gaan.
De  OSG West-Friesland kenmerkt zich, je zou haast zeggen van oudsher, door vele initiatieven en ideeën. Dat deze ‘ballonnetjes’ in toenemende mate tot concrete resultaten leiden, mag blijken uit onder meer het behaalde predicaat van gezonde school; de Onderwijsprijs Noord-Holland en de nominatie  voor de nationale prijs; de plannen voor de start van een Technasium en de intentie tot een leerroute voor Vrije School (basisschool-) leerlingen. En, niet te vergeten: de aanstaande vernieuwbouw!
Ten slotte raakt de naam van het ASC (Atlas Service Centrum) steeds meer ingeburgerd. Met de overgang van een twee- naar eenhoofdig College van Bestuur heeft een  conversie van CB naar ASC plaats gehad. Onder aanvoering van Jan Padding als hoofd, is het  veranderkundig traject voortvarend aangepakt.

Op vele manieren was merkbaar met hoeveel passie voor het onderwijs en voor een goede onderwijsorganisatie er binnen het Atlas College is en wordt gewerkt. Passie en inzet zijn enorm belangrijk. In toenemende mate wordt echter merkbaar dat  binnen het Atlas College (zelf-)kritisch gekeken wordt naar het resultaat van alle inspanningen. Dat geldt voor de docenten maar ook voor de vele collega’s die de ondersteuning verzorgen. Alle  collega’s wil ik langs deze weg hartelijk  bedanken voor hun grote inzet tijdens het afgelopen schooljaar!

Naast mooie resultaten en momenten hebben we ook met verdriet en teleurstellingen te maken gehad. Collega’s of geliefden zijn met leed geconfronteerd. Ik hoop  van harte dat een ieder, in het bijzonder degenen die tegenslag hebben gekend en wellicht nog ervaren, een goede vakantieperiode tegemoet gaat en op kracht komt voor het nieuwe schitterend schooljaar 2015-2016.
 

Eindexamenleerlingen hebben schitterend werk afgeleverd!

De leerlingen van de vijf locaties van het Atlas College hebben over de hele linie een prima prestatie geleverd. Gemiddeld is 92% na de herkansingsronde geslaagd  (zie ook elders in deze nieuwsbrief). Een mooie prestatie! Opvallend is de (drie keer) 100% geslaagden waarmee De Dijk voor de dag komt. Dit mag niet onbenoemd blijven.

 Hans Verschoor

Contact Atlas College
Dampten 14, 1624 NR Hoorn
T (0229) 20 60 20
E asc@atlascollege.nl
kvk: 37153438
btwnr.: 8209.71.054.B.01

Het Atlas College leert je schitteren!