Het Atlas College leert je schitteren!
bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur

Van het College van Bestuur

17 juni 2015

Eindexamenresultaten Atlas College na eerste tijdvak
De eindexamenleerlingen van de locaties van het Atlas College hebben in Tijdvak 1 redelijk tot goed gepresteerd. Dat is een goed bericht voor hen maar natuurlijk ook voor alle collega’s die hiermee loon naar werken krijgen. Naar verwachting zal het eindresultaat na de herkansingen boven de 90% uitkomen. Ten opzichte van vorig jaar ligt het gemiddeld resultaat op Atlasniveau 3% hoger na tijdvak 1. (86 om 83%).

  tijdvak 1 tijdvak 1
  14/15 geslaagd  13/14 geslaagd 
Copernicus SG 89% 85%
OSG West-Friesland       79% 82%
SG De Dijk 95% 83%
SG De Triade 93% 87%
SG Newton 84% 79%
totaal 86% 83%


Tweede correctie
Er is binnen VO-land de afgelopen periode veel te doen geweest over de plannen m.b.t. de tweede correctie. Ook in de Algemene Ledenvergadering van de VO-Raad, waarbij ik aanwezig was, is over dit onderwerp gesproken. Vanuit de VO-Raad zal men zich inspannen om te voorkomen, dat er een andere constructie (bijv. omdraaiing) komt dan waarvan nu sprake is, terwijl het maar de vraag is of zo’n oplossing zoden aan de dijk zet.
Wel is waar, dat de VO-sector sinds het verschijnen van het rapport in 2013 over de tweede correctie, waaruit bleek, dat slechts 1/3(!) van alle docenten de tweede correctie op de juiste wijze uitvoert, geen concrete stappen heeft gezet om dit ernstige knelpunt op te lossen. En, zoals vaker gebeurt, als 'je' de problemen zelf niet aanpakt en oplossingen biedt, heeft dat tot gevolg dat de ruimte aan 'anderen' (overheid, inspectie, politiek etc.) wordt geboden zich met 'jou' te bemoeien. Laten we dat proberen te voorkomen en goede oplossingen aandragen. Een onderwerp voor een Atlas Café? Wie voelt zich uitgenodigd?

Inspectiebezoek Newton ISK
Op 18 juni a.s. bezoekt de onderwijsinspectie Newton met bijzondere aandacht voor het reilen en zeilen bij ISK (internationale schakelklas).

Het VO in West-Friesland: nu en in de komende jaren
De VO-besturen in West-Friesland hebben in oktober 2014 het Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen gesloten, waarin zij onder andere de afspraak hebben gemaakt om samen verder te praten over de (toekomstige) ontwikkeling van het VO in West-Friesland in samenhang met de (regionale) samenleving waar deze scholen deel van uitmaken. De samenleving verandert snel en op onderdelen ingrijpend en het is de maatschappelijke opdracht van het onderwijs om verantwoord in te spelen op deze veranderingen en de leerlingen daar goed op voor te bereiden. De besturen zien het als hun taak om hierin gezamenlijk op te treden om op die manier een passend antwoord te vinden op deze maatschappelijke en regionale ontwikkelingen en de betekenis daarvan voor het onderwijs. Daarnaast zal ook de demografische krimp, waar de regio de komende jaren mee te maken krijgt, vragen om passende antwoorden. Hierover tijdig met elkaar in gesprek gaan biedt de kans op goede en duurzame oplossingsrichtingen.

In maart 2015 hebben de besturen een begin gemaakt om hierover met elkaar in gesprek te gaan en te verkennen welke mogelijkheden er zijn om de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het VO in de regio vorm te geven en daarvoor een inhoudelijke onderwijsagenda op te stellen. Alle West-Friese VO scholen zijn in dit overleg vertegenwoordigd: Atlas College, Clusius College, Martinuscollege, de beide praktijkscholen, RSG Enkhuizen en Tabor College. 

Op dit moment zijn er twee verkennende bijeenkomsten geweest, waarin vooral is gesproken over het belang van dit gezamenlijk overleg. Voorts is een eerste versie van de leerlingenstromen in de regio in beeld gebracht: a) van de afgelopen vijf jaren en b) van de komende vijftien jaren. Deze laat zien, dat er sprake is van (soms behoorlijke) schommelingen tussen de scholen in de regio en van leerlingdaling. Geen enkele school echter wordt hierdoor in z’n bestaan bedreigd. Dit betekent dat de besturen ook de tijd kunnen en willen nemen om op een zorgvuldige en verantwoorde manier te onderzoeken welke maatschappelijke en regionale ontwikkelingen vragen om passende antwoorden van de scholen en hoe elke school hieraan ook zijn eigen bijdrage kan leveren. De komende maanden wordt verder gewerkt aan de inhoudelijke onderwijsagenda voor dit overleg. Daarnaast wordt de omgevingsanalyse verder uitgewerkt en wordt in dat kader een bijeenkomst georganiseerd met de regionale stakeholders, het basisonderwijs en het vervolgonderwijs. Deze bijeenkomst moet bijdragen aan een vitale verbinding tussen de ontwikkelingen in de samenleving en de betekenis daarvan voor het voortgezet onderwijs.

De inzet is om samen te gaan voor (het behoud van / het versterken van) ambitieus, uitdagend en actueel VO in de regio, zodat iedere leerling ook op de langere termijn het onderwijs kan krijgen dat hij of zij nodig heeft. Hierbij hoort ook een gezonde concurrentie en een gevarieerd aanbod. Bovenschools bestuurlijk overleg, zoals dat de besturen voor ogen staat, kan hierbij alleen maar helpen.

Vervolg op Tweedaagse
In een eerdere Nieuwsbrief heb ik melding gemaakt van de Tweedaagse die in maart 2015 is gehouden en waaraan de KD-leden en adviseurs deelnamen. Aangezien het doel was de balans op te maken om te besluiten of de strategische koers moest worden herzien, zal het merendeel van de opbrengst gebruikt worden voor het komend traject op weg naar het Schoolplan 2016-2019. Een aantal concrete acties, die voortkomen uit de Tweedaagse wil ik een ieder echter niet onthouden:

  1. Investering in teamsamenwerking binnen het KD.
  2. Aanpassing van de overlegstructuur CvB-LD-en; naast voortgangsgesprekken (max. 4 x per jaar) zullen tussentijdse bila’s (3-4 per jaar) tussen CvB en locatiedirecteuren worden ingelast.
  3. De voorzitter van het CvB zal frequent kennismaken met het 'primaire proces' door het bijwonen van bijeenkomsten zoals uitvoeringen op locaties en het bezoeken van lessen, ten minste één keer per maand. Daarnaast is het voornemen tenminste één keer per jaar een medewerkerspanel en een leerlingenpanel op Atlasniveau te houden.                                                                              
  4. Iedere locatie draagt zorg voor een Inductieprogramma voor nieuwe collega’s. Halverwege het schooljaar nodigt het CvB onze nieuwe collega’s (NAP-ers) uit voor een Diner Pensant.                          
  5. Het CvB zorgt voor het zomerreces voor aanscherping van de opdrachten aan de  Regiegroepen op basis van het jaarplan '15-'16.
  6. De locatiedirecteur van De Triade ontwikkelt een zgn. Businesscase gebaseerd op prognoses van de  leerlingeninstroom.                     
  7. Het Hoofd ASC draagt zorg voor een heldere communicatie richting locaties over aanbod en assortiment van de ASC diensten; het ASC neemt het uitvoeren van audits op in het dienstenpalet.                          

Inductiebeleid
Binnen het KD is de notitie Inductiebeleid besproken en daarna vastgesteld. In dat kader dragen alle locatiedirecties zorg voor de ontwikkeling en uitvoering van inductiearrangementen.

Atlas Café wordt vervolgd!
Een initiatiefgroep is bijeen geweest om de plannen te ontwikkelen voor een drietal Atlas Café-bijeenkomsten op locatie in het schooljaar '15-'16. T.z.t. volgt nadere informatie.

Contact Atlas College
Dampten 14, 1624 NR Hoorn
T (0229) 20 60 20
E asc@atlascollege.nl
kvk: 37153438
btwnr.: 8209.71.054.B.01

Het Atlas College leert je schitteren!