Het Atlas College leert je schitteren!
bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur

Van het College van Bestuur

3 juni 2015

Vernieuwbouw Copernicus van start!
Op 1 juni zijn de werkzaamheden gestart die zullen leiden tot een prachtige Copernicus! Op 18 juni a.s. is een kleine feestelijke bijeenkomst gepland vanwege de eerste paal.

Inspectiebezoek Newton ISK
Op 15 juni a.s. bezoekt de Onderwijsinspectie Newton met bijzondere aandacht voor het reilen en zeilen bij de internationale schakelklas (ISK).

CvB bij de les
Zoals in de vorige nieuwsbrief toegelicht streef ik ernaar in het schooljaar 2015 als bestuurder maandelijks ten minste een lesbezoek af te leggen. Het doel van het bijwonen van lessen is, kort gezegd, mij figuurlijk bij de les te houden. Het zal geen verbazing wekken dat bestuurlijk dagelijks besluiten worden genomen die van invloed zijn op het onderwijs en de omstandigheden waaronder onderwijs wordt gegeven. Het is zelfs het nadrukkelijke streven voorafgaand aan ieder besluit de vraag te stellen en te kunnen beantwoorden of 'de leerling' hiermee is gediend. Gevoel met en kennis van het onderwijsproces is hiervoor van wezenlijk belang. In overleg met de locatiedirecteuren is inmiddels een planning gemaakt.

Ondanks de hier boven beschreven toelichting heb ik vragen gekregen over het ‘waarom’. Vandaar de herhaling van mijn motivatie. Mocht die niettemin een nadere toelichting vergen dan geef ik die natuurlijk met alle plezier.

Systematisch werken aan Kwaliteit
Deze maand is de notitie Kwaliteitsbeleid van het Atlas College gereed gekomen, na bespreking in de kerndirectie en de medezeggenschapsraad. Na de zomer zal de implementatie ter hand worden genomen. Voor wie geïnteresseerd is: vraag je locatiedirecteur of de controller, Henk Jan Biegel

Verkeerssituatie Dampten
De gezamenlijke inspanningen van 'bewoners' van het Dampten in Hoorn, geïnitieerd vanuit het Atlas College, Tabor College en de SOHH resulteren naar verwachting in verkeersveiligheid bevorderende maatregelen voor de donkere dagen weer aanbreken. Volgens plan komt er een parkeerverbod in het deel van het Dampten tussen Tabor en Newton en zullen, ter compensatie, op de eigen terreinen extra parkeerplaatsen worden aangelegd.

In GALOP
Alle formeel leidinggevenden van het Atlas College volgen een Gemeenschappelijk Atlas Leiderschaps Ontwikkelings Programma (GALOP) onder begeleiding van de Nederlandse School voor Onderwijsmanagement. Dit programma is gericht op verbetering van de effectiviteit van leidinggeven. De tussentijdse evaluatie heeft een positief beeld opgeleverd. Na de zomervakantie zal het programma worden voortgezet.

Contact Atlas College
Dampten 14, 1624 NR Hoorn
T (0229) 20 60 20
E asc@atlascollege.nl
kvk: 37153438
btwnr.: 8209.71.054.B.01

Het Atlas College leert je schitteren!