Het Atlas College leert je schitteren!
bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur

Van het College van Bestuur

20 mei 2015

Eindexamens van start
Vorige week zijn de landelijke examens van start gegaan, waarmee een spannende tijd is aangebroken voor alle betrokkenen, de leerlingen in de eerste plaats. Allen veel succes gewenst!

Inspectiebezoek De Dijk
Op 22 april j.l. bracht de onderwijsinspectie een regulier bezoek aan De Dijk. Aan het eind van de dag hebben beide inspecteurs via een mondelinge terugkoppeling hun tevredenheid uitgesproken over de onderwijskwaliteit binnen De Dijk, resulterend in (handhaving van) het basis toezicht arrangement.
Natuurlijk zijn er verbeterpunten, maar, en dat is essentieel, geen verrassingen voor de collega’s van de Dijk. Hulde en de felicitaties dus voor dit goede resultaat!

CvB bij de les
In het schooljaar 2015-2016 streef ik ernaar als bestuurder maandelijks ten minste een lesbezoek af te leggen. Het doel van het bijwonen van lessen is, kort gezegd, mij figuurlijk bij de les te houden. Het zal geen verbazing wekken dat bestuurlijk dagelijks besluiten worden genomen die van invloed zijn op het onderwijs en de omstandigheden waaronder onderwijs wordt gegeven. Het is zelfs het nadrukkelijke streven voorafgaand aan ieder besluit de vraag te stellen en te kunnen beantwoorden of/dat "de leerling" hiermee is gediend. Gevoel met en kennis van het onderwijsproces is hiervoor van wezenlijk belang. Een van mijn manieren om dit te borgen is het regelmatig bijwonen van lessen. In overleg met de locatiedirecteuren zal een planning gemaakt worden.

Systematisch werken aan Kwaliteit
Kwaliteit leveren is niet meer of minder dan de mate waarin vooraf gestelde doelen worden behaald. Van groot belang is dus dat vooraf helder is welke doelen nagestreefd gaan worden en dat hierover overeenstemming is tussen betrokkenen. Je zou dit het kwaliteitsbeleid kunnen noemen.
De monitoring van de mate waarin de doelen ook behaald worden is de (kwaliteits-) zorgkant. Evaluaties, panelgesprekken, onderzoek, lesbezoeken, feedbackmethodes en andere instrumenten kunnen ons daarbij helpen. 
Deze maand komt de notitie gereed waarin het kwaliteitsbeleid van het Atlas College is weergegeven. Voor wie geïnteresseerd is: vraag je locatiedirecteur of de controller, Henk Jan Biegel.

Bijeenkomsten veranderkundige aanpak
VO-raad site: Hoe krijgt u innovaties, gericht op meer maatwerk voor leerlingen, van de grond binnen uw school? In juni 2015 organiseert het project Leerling 2020 vier regionale bijeenkomsten over ‘de veranderkundige aanpak’, waarbij deze vraag centraal staat. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor scholen die aan de slag willen of zijn met gepersonaliseerd leren, maar (nog) niet deelnemen aan een Leerlab.

Van schoolleiders, teamleiders en docenten die innovaties willen doorvoeren binnen de school, wordt veel gevraagd. Hoe gaat u aan de slag? Hoe krijgt u iedereen mee? Hoe stelt u een innovatieplan op?

Tijdens deze bijeenkomsten wordt uitgebreid ingegaan op bovenstaande vragen. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor medewerkers die de innovatie in de school gaan trekken: schoolleiders, teamleiders en docenten.

De bijeenkomsten vinden plaats op:

3 juni van 15.30 – 18.30 uur, omgeving Heerenveen

9 juni van 15.30 – 18.30 uur, omgeving Utrecht

10 juni van 16.00 – 19.00 uur, omgeving Alkmaar

16 juni van 15.30 – 18.30 uur, omgeving Eindhoven

Meld u aan voor een van de bijeenkomsten via de website van Leerling 2020.

Contact Atlas College
Dampten 14, 1624 NR Hoorn
T (0229) 20 60 20
E asc@atlascollege.nl
kvk: 37153438
btwnr.: 8209.71.054.B.01

Het Atlas College leert je schitteren!