Het Atlas College leert je schitteren!
bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur

Van het College van Bestuur

22 april 2015

 “MEER KANSEN VOOR LEERLING VRAAGT MEER FLEXIBILITEIT IN ONDERWIJSSTELSEL”
 

“Het onderwijs is weliswaar efficiënter geworden maar de flexibiliteit in het stelsel lijkt minder te worden en de druk op de overgangen neemt toe", zo constateert de Onderwijsinspectie. De VO-raad vindt dat een ongewenste ontwikkeling. We behalen binnen ons onderwijs goede resultaten, maar er moet meer ruimte komen voor flexibiliteit en maatwerk. Alleen op die manier kunnen we individuele leerlingen meer kansen bieden, worden hun talenten benut en kunnen we de volgende kwaliteitssprong maken. Dat stelt de VO-raad in reactie op het vandaag gepresenteerde Onderwijsverslag 2013-2014.

 Bovenstaand citaat komt van de site van de VO-Raad  en sluit naadloos aan op een van de conclusies die de kerndirectie onlangs heeft getrokken m.b.t. de strategische koers. Het streven naar ‘onderwijs op maat’ (gedifferentieerd onderwijs, passend onderwijs, gepersonaliseerd onderwijs) is een juiste, maar ingrijpende keuze. Primair stelt deze keuze hoge eisen aan het didactisch vermogen van alle onderwijsgevenden. Daarnaast zal ook de onderwijsorganisatie dermate flexibel moeten worden, dat zij voorwaardelijk is voor deze belangrijke onderwijsvernieuwing.

In Galop in het Park
Jl. vrijdag zijn alle leidinggevenden van het Atlas College in het kader van het gemeenschappelijk Atlas Leiderschaps Programma (GALOP) een dag bijeen geweest onder begeleiding van mensen van de NSO. Dit eerste jaar staat effectief sturen op de kwaliteit van personeel centraal. Mede dankzij de inbreng van een drietal inleiders uit de VO-wereld is de dag als bijzonder inspirerend en leerzaam beoordeeld.

Poort van Hoorn
Zoals eerder bericht maken de bestuurders van Tabor College en Atlas College zich grote zorgen over de mogelijke gevolgen van de plannen die de gemeente Hoorn heeft m.b.t. de regulering van de toekomstige verkeersstromen, in het bijzonder rondom het Dampten. De in opdracht van beide besturen door Arcadis ontwikkelde variant is positief ontvangen maar heeft niet geleid tot een gewijzigd voorstel van B&W aan de gemeenteraad van Hoorn. Wel is toegezegd door het college en alle partijen dat in het vervolgtraject de scholen nauw betrokken worden bij de verdere uitwerking en dat hierbij nadrukkelijk gebruik zal worden gemaakt van de inbreng vanuit de scholen.

Onderzoekscommissie
De interne onderzoekscommissie die n.a.v. een klacht van ouders bij de Landelijke Klachten Commissie Onderwijs door het CvB is ingesteld, heeft inmiddels haar werkzaamheden beëindigd. De bevindingen zullen de komende weken besproken worden met het CvB, de locatiedirectie en direct betrokken medewerkers.

Vakantiegroet
Alle collega’s van het Atlas College wens ik een mooi “mei reces” toe!

Hans Verschoor

Contact Atlas College
Dampten 14, 1624 NR Hoorn
T (0229) 20 60 20
E asc@atlascollege.nl
kvk: 37153438
btwnr.: 8209.71.054.B.01

Het Atlas College leert je schitteren!